Gå til innhold

[Utgått]Sports og hobbyfiske - utførselskvote

Fra 6. juni 2008 har Fiskeri- og kystdepartementet gjort endringer i forskrift av 1. juni 2006 angående utførsel av fisk og fiskevarer fra sportsfiske i Norge. Endringen gjelder fisk som er fisket fra merkeregistrert fartøy og overtatt fra fartøysfører.

Fra 1. juni 2006 ble det innført utførselskvote for fisk og fiskevarer fra sportsfiske i Norge. Grensen, som er satt til 15 kg selvfanget fisk, er fastsatt i Forskrift om utførsel av fisk og fiskevarer fra sportsfiske. Fra 6. juni 2008 er forskriften endret slik at fisk som er fisket fra merkeregistrert fartøy og overtatt fra fartøysfører, og dette kan dokumenteres ved fremsvisning av sluttseddel, ikke omfattes av grensen på 15 kg. Som tidligere omfattes heller ikke fisk eller fiskevarer som er kjøpt i Norge av 15 kg grensen dersom det kan dokumenteres at disse er kjøpt fra registrert næringsdrivende eller dette av andre grunner fremstår som overveiende sannsynlig.

Kvoten omfatter fisk, (unntatt laks, ørret, røye eller ferskvannsfisk) i følgende former: levende, fersk, kjølt, fryst, tørket, saltet eller i saltlake eller røykt. Tilsvarende fisk som er videre tilberedt eller konservert er også omfattet av forskriften, for eksempel fiskeboller, fiskekaker og fiskepudding samt fiskesuppe. Vi gjør oppmerksom på at ål er definert som saltvannsfisk og derfor ikke omfattes av unntaket.

Forskriften § 2 fastsetter at det ikke er tillatt å utføre mer enn 15 kg fisk og/eller fiskevarer per person innenfor en periode på 24 timer. Forskriften gjelder for alle reisende uansett alder, også for norske borgere. Den reisende må selv bringe med seg fisken ved utreise. Fisk eller fiskevarer som er kjøpt i Norge er ikke omfattet av forskriften dersom det kan dokumenteres at disse er kjøpt fra en registrert næringsdrivende eller dette kan sannsynliggjøres. Fisk som er fisket av eller i regi av merkeregistrert fartøy og overtatt av den reisende (eksportøren) fra eier av det merkeregistrerte fartøyet er heller ikke omfattet av forskrift. Den reisende må da kunne fremlegge en sluttseddel som dokumenterer dette. Forskriften fastsetter også at en hel troféfisk (fiskepremie) er tillatt utover kvoten på 15 kg.

Ved all annen utførsel gjelder vanlige regler for utførsel av fisk. Direktoratet minner om verdigrensen for deklarering ved utførsel av varer er kr. 5.000,-. Denne begrensningen kommer også til anvendelse ved eksport av fisk kjøpt på fiskeutsalg eller fisk som er fanget i regi av merkeregistrert fartøy. Fra Eksportutvalget for fisk har vi fått opplyst at grensen på kr. 5 000,- også kan benyttes i forhold til registrering og betaling av eksportavgift for fisk.

Forskriften § 3 fastsetter at Tolletaten skal føre kontroll med at fisk ikke føres ut av landet i strid med forskriften. Dersom Tolletaten ved kontroll ser at det er forsøkt utført fisk som overstiger det lovlige kvantum, skal Tolletaten beslaglegge den overstigende mengde og anmelde forholdet til politiet med påstand om inndragning.

Informasjonsansvaret i forbindelse med utførselskvote for fisk og fiskevarer fra sportsfiske ligger hos fiskeriforvaltningen. Eventuelle spørsmål rundt forskriften og tolkningen av denne kan rettes til Fiskeri- og kystdepartementet.

Spørsmål fra tjenestemenn i Tolletaten rettes til Tolldirektoratet, vareførselseksjonen.

Dette rundskrivet erstatter rundskriv 2004/01225-9