Gå til innhold

[Utgått]Transittering - nye garantier som følge av Makedonias og Serbias tiltredelse til Transitteringskonvensjonen

Fra henholdsvis 1. juli og 1. oktober 2015 vil Makedonia og Serbia bli nye avtaleparter til Transitterings- og SAD-konvensjonene. Som følge av landenes tiltredelse til de nevnte konvensjoner vil norske operatører fra disse datoene kunne starte opp og motta transitteringer i NCTS til/fra ethvert tollsted i Makedonia og Serbia.

De hovedansvarlige som i dag innehar Universalgaranti (type 1) eller Garantifritak (type 0) og som ønsker å transportere varer til Makedonia og/eller Serbia under den felles transitteringsprosedyre (NCTS), må snarest ta kontakt med Tolletaten for å utvide/endre sin garantierklæring (gjelder kun Universalgaranti) og sine garantisertifikater (TC31 og TC33).

De hovedansvarlige som ikke kommer til å transportere varer til Makedonia eller Serbia under den felles transitteringsprosedyre, trenger ikke endre sin garanti. De må allikevel ta kontakt med sitt regiontollsted/garantitollsted for oppdatering i det elektroniske garantisystemet (GMS) innen 1. juli 2015.

Garantierklæring - Universalgaranti

Den garantierklæring som i dag ligger til grunn for dagens Universalgaranti omfatter ikke Makedonia og Serbia og kan derfor ikke benyttes i forbindelse med transitteringer til/fra disse landene.

Transportører/hovedansvarlige som tidligere har benyttet TIR-ordningen til Makedonia og/eller Serbia og som vet at de fra henholdsvis 1. juli og 1. oktober 2015 kommer til å anvende transitteringsprosedyren (NCTS) til de nye avtalepartene, må ta kontakt med sitt regiontollsted/ garantitollsted for ny vurdering av garanti- og referansebeløpet, samt avgi ny garantierklæring.

For å unngå dobbeltarbeid, vil Tolletaten gjøre nødvendige utvidelser/endringer i garantierklæringen og garantisertifikatene for begge land samtidig, selv om landene har ulik tiltredelsesdato.

Garantisten (bank/forsikringsselskap) må som erstatning for dagens garantierklæring enten avgi ny erklæring, eller en tilleggserklæring til Tolletaten før 1. juli 2015 sammen med en oppdatert oversikt over lokale korrespondenter i de nye avtalepartene. Garantierklæringen påføres påskriften «Garantien for Makedonia er gjeldende fra 1. juli 2015 og garantien for Serbia er gjeldende fra 1. oktober 2015».

Tolletaten vil på bakgrunn av den nye erklæringen kunne utstede nye garanti-sertifikater, til bruk under nødprosedyre, hvor Makedonia og Serbia er påført.

Garantisertifikater (TC31 og TC33)

De garantisertifikater som Tolletaten har på lager kan med nødvendige geografiske tilpasninger/tilføyelser (attesteres av Tolletaten med dato, stempel og signatur), benyttes inntil senest 30. juni 2016. Sertifikatene vil på vanlig måte ha en gyldighetsperiode på to år.

Vedlagt følger nye garantierklæringer for Enkelgaranti og Universalgaranti, jf. Transitteringskonvensjonens Vedlegg III, Bilag C1 og C4.