Gå til innhold

[Utgått]Omlastinger av kjøretøyer som er under en transitteringsprosedyre.

Tolldirektoratet vil presisere gjeldende regelverk i henhold til transitteringskonvensjonens Vedlegg I, artikkel 36, pkt. c.

Hendelser underveis:

Hvis varer overføres til et annet transportmiddel skal dette gjøres under tollmyndighetes kontroll, og påtegninger skal gjøres på Følgedokumentet (ved bruk av nødprosedyre, eksemplarene 4 og 5 av Enhetsdokumentet) og attesteres av tollmyndighetene.

Tollmyndighetene kan gi tillatelse til at varer overføres uten deres tilsyn, men transportør skal gjøre nødvendige påtegninger på transitteringsdokumentene og legge dem frem sammen med forsendelsen for Tolletaten for attestasjon i det landet hvor transportmidlet befinner seg. Det har vist seg at en del omlastinger skjer i utlandet i strid med gjeldende regelverk.

Hvis det er uoverensstemmelse mellom gjeldende kjøretøy og angitt registreringnummer på Følgedokumentet (event Enhetsdokumentet) skal dette noteres som et avvik i lagerholders merknadsjournal, og merknadsjournalen skal leveres inn til Tolletaten sammen med Følgedokumentet/Enhetsdokumentet i henhold til gjeldende bestemmelser i tollagerbevillingen.

Autoriserte mottakere tilknyttet NCTS skal også registrere dette som et avvik i lossemerknader (IE44) og Tolletaten skal returnere kontrollkode B1 i Kontrollresultat (IE18) tilbake til avgangstollstedet, med anmerkning om at omlasting har funnet sted uten tollmyndighetens mellomkomst.