Gå til innhold

[Utgått]Innføring av sikkerhetsstillelse ved transittering av varer fra norsk grense til bestemmelsessted i Norge for ervervsmessig transport – fra 1. februar 2004

I følge Konvensjon om en Felles Transitteringsprosedyre skal enhver transittering være dekket av en garanti som er gyldig for alle avtalepartene, jf. Konvensjonens art. 10. Som følge av Sveriges og Finlands EU-medlemskap ble det tidligere garantifritaket som gjaldt transport av varer til og fra Norge gjennom Sverige og Finland trukket tilbake fra 1. januar 1997. 

Imidlertid ble våre nasjonale regler om garantifritak videreført . Direktoratet har i den senere tid mottatt flere klagesaker hvor transitteringer som er startet opp på grensen uten garantistillelse ikke er fullført på korrekt måte og hvor krav er sendt til den hovedansvarlige. I tillegg forskyver mange transportører oppstart av transitteringen til norsk grense for å unngå å stille garanti. Direktoratet har på denne bakgrunn igjen vurdert spørsmålet om innføring av sikkerhetsstillelse for ervervsmessig transport fra norsk grense til bestemmelsessted i Norge .

Innføring om krav om sikkerhetsstillelse for ervervsmessig transport
Direktoratet har, etter derfor etter en samlet vurdering, besluttet å endre norsk praksis for sikkerhetsstillelse slik at de blir konforme med øvrige lands praksis. Dette innebærer at ordningen med garantifritak, fra 1. februar 2004 opphører for ervervsmessig transport av ufortollede varer fra norsk grense til bestemmelsessted i Norge. Vi vil med innføring av garanti tilpasse oss EU’s regelverk. I utgangspunktet vil dette ikke medføre noen store endringer, da de fleste transportørene som driver internasjonal transport har allerede kjennskap til de ulike formene for garantistillelse, og mange er allerede autorisert til å kunne benytte Universalgaranti/ garantifritak. Næringsdrivende har også muligheten til å kunne kjøpe Enkelgarantiblanketter av Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL) - noe privatpersoner ikke har. Problemer med å stille garanti vil muligens gjøre seg gjeldende for mindre næringsdrivende som vanligvis ikke foretar internasjonal varetransport. Disse vil sjeldent være autorisert til å kunne benytte Universalgaranti, og må da enten stille en Enkelgaranti (fra f.eks bank), en kontantgaranti eller kjøpe Enkelgarantiblanketter hos Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL) eller hos en godkjent garantist i en annen avtalepart. Direktoratet antar imidlertid at dette kun vil være et overgangsproblem som vil løse seg når ordningen blir mer kjent.

Garantier
Transitteringskonvensjonen gir anledning til å benytte ulike former for garanti:

Universalgaranti/garantifritak som gjelder for flere forsendelser. For å få innvilget Universalgaranti/garantifritak må den hovedansvarlige sende en søknad til Tollvesenet og oppfylle visse vilkår.

Enkelgaranti som kun gjelder for en enkelt transittering. Denne garantitypen kan være:
- garanti stilt av en garantist (finansinstitusjon);
- garanti stilt av en garantist i form av blanketter (Enkelgarantiblankett EUR 7000);
- et kontant depositum;

Garantibeløpet
Den som er hovedansvarlig for transporten skal stille en garanti/sikkerhet for toll og avgifter som kan påløpe varene, jf. Transitteringskonvensjonen Vedlegg I, art. 5(1). Den hovedansvarlige bør benytte fakturaverdien eller annen dokumentasjon og beregne garantibeløpet ut fra norske toll og avgiftssatser. I de fleste tilfeller vil garantien være identisk med merverdiavgiften (24% av verdien). Garantibeløpet for ”følsomme varer” skal aldri være lavere enn minimussatsene nevnt i Transitteringskonvensjonens Vedlegg I, Bilag I.

Tilbakebetaling
Direktoratet kan opplyse at søknad om tilbakebetaling av kontantgaranti /depositum må rettes til den tollregion hvor kontantgarantien ble stilt. Direktoratet vil løpende evaluere ordningen for eventuelt å etablere andre tekniske løsninger. Fortolling på grensen Direktoratet antar at mange de ekspedisjoner, hvor det i dag startes opp en transittering, i stedet vil kunne fortolles ved innpasseringstollstedet slik at transportøren unngår å måtte stille garanti. De fleste reisende er dessuten forberedt på at fortolling skal skje på grensen og har derfor tatt med de nødvendige midler. Direktoratet ber om at næringslivet etablerer rutiner for stille sikkerhet ved transittering av varer fra norsk grense til bestemmelsessted i Norge. Eventuelle spørsmål om garantistillelse kan rettes til nærmeste tollsted.