Gå til innhold

[Utgått]Angivelse av riktig transitteringstollsted

Toll- og avgiftsdirektoratet viser til vårt rundskriv 2002/709 av 11. februar d.å. vedrørende utfylling av rubrikk (felt) 51 på transitteringsdeklarasjonen. På grunn av flere henvendelser den siste tiden, vil vi presisere følgende:

Transitteringstollstedet som skal angis i rubrikk (felt) 51 på transitteringsdeklarasjonen, skal være første innpasseringstollsted til neste land. Dette innebærer at det generelt ikke skal benyttes norske tollstedkoder som transitteringstollsted ved utgående transitteringer fra Norge. Ved utpassering for eksempel over Svinesund, skal kode SE603340 benyttes.

Norske tollsteder som utfører tjeneste for svensk regning har en svensk tollstedkode som skal benyttes ved angivelse av transitteringstollsted ut fra Norge, for eksempel Vauldalen SE020344. Også for transitteringer som passerer ut med ferje skal transitteringstollstedet i neste land oppgis, for eksempel DK009762 for Hirtshals.

Dersom det oppgis en norsk kode for transitteringstollstedet i  NCTS (Tollvesenets Elektroniske Transitteringssystem), vil IE50 (Forventet transitteringsmelding) bli sendt dit. Imidlertid vil grensepasseringen aldri bli registrert der, og dette medfører at vi får en mengde meldinger som ikke har annen funksjon enn å belaste NCTS-systemet.

En slik feilsendt melding medføre at det faktiske transitteringstollstedet ikke kjenner til forsendelsen, og at man derfor må sende en IE114 (ATR Anmodning) før grensepasseringen kan registreres elektronisk. Av kontrollmessige hensyn er det naturligvis også viktig at meldinger blir sendt til riktig tollsted.

Definisjonen av ”Transitteringstollsted” framgår for øvrig av Temahefte transittering, side 7. Se også side 45 vedrørende utfylling av rubrikk (felt) 51.

Som hovedregel er det altså bare ved transitteringer som starter i utlandet og skal til Norge, at den norske tollstedkoden skal benyttes ved angivelse av transitteringstollsted.