Gå til innhold

[Utgått]Universalgaranti ved transittering av varer

Ved søknad/innvilgelse av universalgaranti for firma som har avdelinger på flere steder i landet (jf. Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987), skal følgende retningslinjer følges:

Et aksjeselskap som er registrert med eget organisasjonsnummer i Foretaksregisteret skal stille en individuell universalgaranti, da dette anses som et eget juridisk subjekt.

Dersom et hovedselskap som er registrert i Foretaksregisteret har underavdelinger som kun er registrert med egne organisasjonsnummer i Enhetsregisteret, vil disse underenhetene ikke være selvstendige juridiske subjekter. Dette innebærer at hovedselskapet er ansvarlig for et eventuelt mislighold fra underavdelingene, og dermed også skal stå som hovedansvarlig på transitteringsdokumentet.

Dersom universalgarantien skal omfatte alle underavdelinger, må hovedforetaket angis som rette vedkommende i garantien. I så fall må også beregningen av garantibeløpet gjøres for transitteringer foretatt av samtlige underavdelinger.

Imidlertid kan universalgarantien begrenses til å gjelde for bare én (eller flere) av underavdelingene ved at benevnelsen på den/de aktuelle underavdeling(ene) angis på garantien. Garantistiller og hovedansvarlig vil likevel være hovedforetaket. En slik begrenset universalgaranti kan ikke benyttes av andre underavdelinger enn den/de som er nevnt i garantien. Hovedforetaket kan eventuelt stille individuelle garantier for hver enkelt underavdeling som har behov for en slik garanti.