Gå til innhold

[Utgått]Privatimport av alkoholholdig drikk

Fra 1. juli 2009 blir det foretatt endringer i alkoholloven som medfører at forbudet mot privatimport av alkohol  oppheves.

1. Regelendringen

Endringen i alkoholloven medfører blant annet at det ikke lenger er nødvendig å søke om tillatelse til å innføre alkohol som arv, gave eller flyttegods. Det blir også mulig å bestille alkohol fra utlandet til privat bruk. Avgifter skal oppkreves ved innførselen.
 
Det blir ingen endringer i reglene om privat innførsel av alkoholholdig drikk som reisegods bortsett fra at det ikke lenger er nødvendig å søke om innførselstillatelse ved import av større mengder.
 
Utlevering av alkoholholdig drikk til privatpersoner kan kun gjøres av speditører, befraktere, posten osv., som er registrert for dette hos Helsedirektoratet. Helsedirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene om privat innførsel av alkoholholdig drikk overholdes.
 

2. Hva er privatimport?

Med privatimport av alkoholholdig drikk menes privatpersoners innførsel av alkoholholdig drikk til personlig bruk. Privatpersoner kan selv frakte drikkevarene over grensen, eller varene kan innføres som en forsendelse. Privatpersonen må selv ta hånd om kjøpet i forhold til selger i utlandet.
 
Det er ikke innført noen mengdebegrensning for privat import. Dersom det oppstår tvilstilfeller om varene virkelig er til privat bruk skal Tolletaten tilbakeholde varene og kunden må selv kontakte Helsedirektoratet.
 
For å importere alkoholholdig drikk for salg eller ervervsmessig bruk, må man fortsatt være registrert som importør i henhold til særavgiftsregelverket, med mindre særskilt tillatelse eller bevilling foreligger. Dette gjelder alkoholholdig drikk med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent.

3. Aldersbegrensning

For å innføre alkoholholdige drikkevarer må den som skal ha varen være over 18 år. For innførsel av drikk med alkoholstyrke over 22 volumprosent er aldersgrensen 20 år. Dette er de samme alderskravene som gjelder ved salg og skjenking i Norge.
  

4. Avgifter

 
Ved innførsel av alkohol til privatpersoner skal det som hovedregel betales avgifter i henhold til de til enhver tid gjeldende regler. Det skal per i dag betales alkoholavgift, emballasjeavgifter og merverdiavgift.

Gjeldende avgiftssatser finnes i de enkelte regelverkene. For nærmere informasjon om avgiftene ta kontakt med Tolletatens infosenter, tlf: 22 86 03 12
 

5. Fortolling av reisegods

 Reisende kvoten berøres ikke. Volumgrensen for forenklet fortolling  ved innførsel av alkoholholdig drikk som reisegods videreføres, jfr. tollforskriften § 4-20-3. 

Ved innførsel av mengder utover det som tillates innført mot forenklet fortolling, skal de gjeldende avgiftssatser benyttes, se punkt 4.
 

6. Tolletatens oppgaver består hovedsakelig i:

  • Kontroll av at det er privatpersoner som reelt og formelt står som importør,
  • Kontroll av at importør er over 18/20 år,
  • Å sikre korrekt fastsettelse og innbetaling av avgifter
 

7. Fortollingen

Direktekjøring av alkoholholdig drikk til kunde er ikke tillatt. Ved deklarering i TVINN skal følgende føres i rubrikk 44 i tolldeklarasjonen (tilleggsopplysninger/fremlagte dokumenter):
 
B3 (referansekode) Privatimport (referansetekst)
 

8. Helsedirektoratets oppgaver består hovedsakelig i:

  • Registrering og tilsyn av virksomheter som utleverer alkoholholdig drikk.

9. Virksomheter som utleverer alkoholholdig drikk skal:

  • Være registrert som utleverer hos Helsedirektoratet.
  • Ikke utlevere til mindreårige.
  • Ikke utlevere til berusede personer.
  • Påse at utleveringen skjer innenfor tillatte utleveringstider.


10. Kontaktinformasjon

For mer informasjon se Helsedirektoratet sine hjemmesider www.helsedirektoratet.no