Gå til innhold

[Utgått]Avvikling av ordningen med blankett RG-0116B Konkurransehest

Ordningen med bruk av blankett RG-0116B Konkurransehest opphører fra og med 1. juni 2009. Det har vært en overgangsordning for bruk av blanketten til og med 31. mai 2009, og etter denne datoen kan den ikke lenger brukes til forenklet deklarering av midlertidig innførsel og midlertidig utførsel av hest for deltakelse i konkurranse.
Ved grensepassering inn og ut av Norge fra 1. juni 2009, må det enten fylles ut en papirdeklarasjon eller deklareres elektronisk i Tolletatens elektroniske fortollingssytem (TVINN).
 
Vi viser til rundskriv av 08.12.2008 og 18.02.2009 med journal nummer 2008/03040 vedrørende opphør av ordningen med bruk av blankett ”RG-0116B – Konkurransehest” fra og med 1. juni 2009. Blankett ”RG-0116B – Konkurransehest” kan følgelig ikke lenger brukes til forenklet deklarering av midlertidig innførsel og midlertidig utførsel fra og med 1. juni 2009. Fra denne dato må midlertidig innførsel (gjenutførsel) og midlertidig utførsel (gjeninnførsel) deklareres i samsvar med tollovforskriften §§ 4-10-1 og 4-11-1 (jf Tollovens §§ 4-10 og 4-11 vedrørende deklarasjonsplikten). Ved grensepassering inn og ut av Norge må det enten fylles ut en papirdeklarasjon eller at det deklareres elektronisk i Tolletatens elektroniske fortollingssytem (TVINN).
 
Ut fra at Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklub og Norsk Rytterforbund har forskjellig tilnæring til spørsmålet knyttet til deklarering, ber vi om at aktører som skal innføre eller uføre hest for deltakelse i konkurranse etter 1. juni 2009 tar kontakt med egen hestesportsorganisasjon for avklaring.  
 
For hester som allerede er under forenklet prosedyre ved bruk av blankett RG-0116B når ordningen opphører, tillates det at prosedyren fullføres ved bruk av den samme blanketten. Dette betyr at hester som er midlertidig innført eller midlertidig utført ved bruk av blankett RG-0116B før 1. juni 2009, også kan gjenutføres og gjeninnføres ved bruk av samme blankett.  
 
Sikkerhetsstillelse:
Hestesportsorganisasjonen vil fortsatt kunne stille garanti for toll og avgifter ved midlertidig innførsel av hest for deltakelse i konkurranse etter tollovens § 6-2 bokstav d. Det er opp til hestesportsorganisasjonene å utstede selvskyldnerkausjon i hvert enkelt tilfelle. Dersom det er utstedt selvskyldnerkausjon, skal den fremlegges for Tolletaten ved innpassering som dokumentasjon på at hestesportsorganisasjon tar på seg et garantiansvar. Nummeret på selvskyldnerkausjonen skal føres i rubrikk 44 i tolldeklarasjonen (tilleggsopplysninger/framlagte dokument) med referansekode HST.
 
Eksempel:
HST        DNT-00001/2009
 
I tilfeller hvor det ikke kan fremlegges selvskyldnerkausjon som beskrevne ovenfor ved innpassering, må hesteeier eller den som opptrer på hans vegne selv stille sikkerhet i form av depositum eller selvskyldnerkausjon fra bank etter hovedregelen i tollovforskriften § 6-2-1 første ledd, før midlertidig innførsel tillates i hvert enkelt tilfelle.
 
Eierskap:
Vi minner om kravet om utenlandsk eierskap for å oppnå fritak for toll ved midlertidig innførsel i medhold av tollovens § 6-2 første ledd bokstav d. Norskeide ufortollede hester som står oppstallet for trening i utlandet er ikke berettiget til midlertidig innførsel i medhold av tollovens § 6-2 første ledd bokstav d.   
 
Gjenutførsel:
Ved midlertidig innførsel er det mottakers ansvar at dokumentasjon for gjenutførsel sendes til Tolletaten på innførselsstedet for å avslutte den midlertidige innførselen. Vi understreket viktigheten av at dokumentasjon for gjenutførsel returneres, slik at man unngår etterlysning og eventuelt krav om innbetaling av toll og avgifter på hester som i realiteten er gjenutført.