Gå til innhold

[Utgått]Fritak for toll på innført føll av norskeid hoppe som var drektig ved utførselen og hvor hoppen og føll gjeninnføres etter følling i utlandet (føll ved foten).

Tolltariffens innledende bestemmelser § 12, første ledd, første punktum.

Når norskeid hoppe og føll gjeninnføres etter følling i utlandet, vil dette tollmessig måtte anses som innførsel av to forskjellige varer. Hoppen vil da vanligvis være fritatt for toll etter tolltariffens innledende bestemmelser (tib.) § 11 nr. 23, mens føllet vil være tollpliktig etter tib. §§ 1 og 2, da det tidligere ikke er fortollet i Norge. Hadde føllingen derimot foregått i Norge, ville dette ikke utløst plikt til å betale toll eller innførselsmerverdiavgift av føllet.

På grunn av forholdets spesielle karakter, fattet Finansdepartementet den 21. juni 1971 vedtak om å frita slike tilfeller for innførselsmerverdiavgift, og uttalte i den forbindelse bl.a. flg.:

”Saken har vært forelagt skattedirektøren som har uttalt: Omhandlede føll må klart anses som vare etter merverdiavgiftslovens § 2 og i prinsippet være underlagt bestemmelsene om avgiftsplikt i merverdiavgiftslovens § 62…

På grunn av forholdets spesielle karakter, og at fødsel av føllet i Norge verken ville utløst plikt til å svare merverdiavgift eller investeringsavgift, vil skattedirektøren imidlertid ikke ha noe å bemerke til at det gis avgiftsfritak i dette tilfelle i medhold av lovens § 70. En forutsetter at det kan dokumenteres at føllet er av norske foreldre.

Prinsipielt annerledes vil det stille seg i tilfeller hvor hoppen er fast plassert i utlandet, og føllene innføres til Norge når de når en passende alder. I slike tilfelle antar en at det bør foreligge avgiftsplikt. En antar at det i slike tilfelle er likegyldig om hoppen er registrert i Norge eller ikke.

Finansdepartementet slutter seg til skattedirektørens uttalelse og samtykker etter forholdene i medhold av lov om merverdiavgift § 70 i avgiftsfri innførsel av omhandlede føll.”

Vilkåret for merverdiavgiftsfritaket er at det kan dokumenteres at føllet er av norskregistrerte foreldre. I praksis må dette innebære at den drektige hoppen er norskregistrert og fast oppstallet i Norge.

I tiden forut for 1995 var det ikke toll på hester som var under 6 måneder gammel, og det var således intet behov for et skriftlig tollfritak for slike tilfeller. Toll- og avgiftsdirektoratet har forelagt problemstillingen for Statens Landbruksforvaltning (tidligere Statens Kornforretning), som i brev av 2. april 1998 har uttalt at de ikke har noen innvendinger mot at det gis tollfritak på linje med merverdiavgiftsfritaket i disse tilfellene.

Tollvesenet har derfor praktisert en ordning som gir tilsvarende fritak for tollen på de samme vilkår som merverdiavgiftsfritaket.

Toll- og avgiftsdirektoratet finner i medhold av tib. § 12, første ledd, første punktum, å kunne gi fritak for toll på føll som innføres sammen med norskeid hoppe etter følling i utlandet, på de samme vilkår som gjelder for fritaket for innførselsmerverdiavgiften, jf. Finansdepartementets brev av 21. juni 1971.