Gå til innhold

[Utgått]I. Søknad om utstedelse og attestasjon av varesertifikater EUR.1 ved utførsel av varer fra Norge. II. Spesielt vedrørende utførsel av fisk og fiskeprodukter.

Toll- og avgiftsdirektoratet vil minne om de forpliktelser som påligger ved utstedelse av opprinnelsesbevis, samtidig som vi ønsker å skjerpe årvåkenheten og fokusere på kvaliteten ved attestasjonen av slike bevis. 

I. GENERELL INFORMASJON.

Et varesertifikat EUR.1 skal fylles ut av eksportøren eller en bemyndiget representant og attesteres av Tollvesenet. Til hvert varesertifikat EUR.1 hører et søknadsskjema hvor eksportøren på baksiden skal gi opplysninger om varens produksjon mv eller alternativt avgi en fastsatt standarderklæring om varens opprinnelse.

Ved eksport av varer fra Norge attesterer Tollvesenet et varesertifikat EUR.1 på grunnlag av de opplysninger (erklæringer) som er gitt i søknadsskjemaet og eksportørens erklæring gitt i sertifikatets rubrikk 12.

For at Tollvesenet skal kunne behandle en søknad om utstedelse av et varesertifikat EUR.1, må eksportøren avgi en egenerklæring på søknadsskjemaet. Om det anses nødvendig, kan Tollvesenet før attestasjon finner sted forlange ytterligere dokumentasjon som kan sannsynliggjøre hvorvidt varene er opprinnelsesprodukter i henhold til den aktuelle frihandelsavtalens opprinnelsesregler. Eksportøren må således – uavhengig om det er valgt en beskrivelse av varens produksjon mv eller bruk av standarderklæring på sertifikatet – på ethvert tidspunkt være beredt til straks å framlegge all relevant dokumentasjon som gjør det mulig for Tollvesenet å kunne vurdere og ta stilling til varens opprinnelse.

Tollvesenets attestasjon kan foretas i forbindelse med utførselen, eller i ettertid dersom det anses nødvendig, og i så fall i henhold til bestemmelsene om opprinnelsesbevis ”UTSTEDT SENERE”.

Når det gjelder ”godkjente eksportører” som er gitt autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer for forsendelser av opprinnelsesprodukter uansett verdi, er eksportøren pålagt tilsvarende forpliktelser overfor tollmyndighetene med hensyn til å kunne dokumentere produktenes opprinnelsesstatus tilsvarende eksportører som benytter varesertifikat EUR.1.

Tollmyndighetene skal overvåke den godkjente eksportørs bruk av autorisasjonen. Autorisasjoner kan trekkes tilbake dersom forpliktelsene ikke overholdes.


II. SPESIELT VED UTFØRSEL AV FISK.

For fisk som hører under posisjonene 03.02 – 03.05 i tolltariffen, vil Tollvesenet fra
1. oktober 2001 iverksette en utvidet dokumentasjonsplikt ved søknad om utstedelse av varesertifikater EUR.1. Slik tilleggsinformasjon kan for eksempel være underleverandør-erklæring, bryggeseddel/sluttseddel, navn/kjennetegn på båten fisken er kjøpt fra, utdrag fra selskapets regnskaper, mv.

Vurdering av pålagt tilleggsdokumentasjon kan best gjøres i det tolldistriktet hvor den enkelte bedrift er hjemmehørende. Tollstedet hvor bedriften hører hjemme skal ta hånd om attestasjon av varesertifikater EUR.1 som omfatter varer under posisjonene 03.02 – 03.05. Dette innebærer at berørte eksportører må innrette sine rutiner med henblikk på dette.