Gå til innhold

Deklarasjonsfritak for postkort, brev og dokumenter

Fra 1. januar 2024 trer det i kraft en ny bestemmelse i vareførselsforskriften som fritar brev, postkort og dokumenter for deklarasjonsplikt.

§ 4-1-29 gjelder postkort, brev og dokumenter med verdi under 3000 kroner i de tilfellene der sendingen ikke er avgiftspliktige, underlagt restriksjoner eller krever tillatelse fra andre myndigheter. 

Et eksempel på en tillatelse kan være et antikvarisk dokument som er omfattet av regler om kulturminner. I slike tilfeller må varen deklareres for å kunne kontrollere om tillatelser og lignende er innvilget, selv om varen i seg selv kan være avgiftsfri.

Samtidig kan det være tilfeller der disse sendingene har så høy verdi at de bør deklareres av andre grunner f.eks. statistikk eller av kontrollhensyn. Vi benytter samme verdigrense som for varer med lav med lav verdi - kr 3000, tilsvarende merverdiforskriftens § 3-1-8.

Forslagets bestemmelser kommer i tillegg til de bestemmelsene som allerede gir deklarasjonsunntak i vareførselsforskriften (vff) §§ 4-1-9 til 4-1-28. Disse unntakene følger i stor grad unntakene for avgifter i merverdiavgiftsregelverket. 

Tolletaten vil fortsatt ha mulighet til å kontrollere sendinger som er unntatt deklarasjonsplikt. 

Melde og fremleggelsesplikt 

Forslaget er ikke ment å gjøre endringer i melde og fremleggelsesplikten for disse sendingene jf. vff § 2-4-5 som bestemmer at varer med mindre verdi fortsatt skal fremlegges for Tolletaten. §2-4-5 b) unntaket etter komma vil derfor bli endret til også å omfatte §-4-1-29.