Gå til innhold

Feilmeldinger i TVINN

Når du deklarerer elektronisk til Tolletatens fortollingssystem TVINN, gjøres det en validering av opplysningene du avgir i deklarasjonen.

Hvis den deklarasjonen du avgir inneholder feil eller mangler, blir denne avvist med referanse til et feilmeldings-nummer. Den forklarende teksten som er knyttet til det aktuelle feilmeldingsnummeret returneres ikke til deklarant. Den som deklarerer må selv sørge for å ha en oppdatert oversikt over gjeldende tekster til de ulike feilmeldingene.

17 Deklarasjonsdato kan ikke være eldre enn 90 dager

18 Deklarasjonsdato kan ikke være eldre enn 365 dager

51 Fradato må være større enn i dag

52 Varenummeret er ugyldig

53 Varenummer er utdatert

54 Regelen er ugyldig

55 Regelen er utdatert

56 Unntaksdokumentet er ugyldig

57 Unntaksdokumentet finnes fra før

60 Kun tildato kan endres når skrivet er tatt i bruk

61 Enhet for mengde må være P, S eller V

62 Sats må være positiv og mindre enn en million

63 Skrivet kan ikke lagres eller endres

64 Satsenhet for avgift er ugyldig

65 Tildato kan ikke være mindre enn i dag

110 Kunden har ikke månedskreditt

111 Kunden har ikke dagskreditt

113 Utpasseringssted må angis

114 Utpasseringsstedet er ugyldig

117 Sumavgifter må være 0 når betalerkode ikke er gitt

118 Avsender har ikke adgang til å opprette foreløpig deklarasjon

123 Unntaksdokumentet har feil retning (innførsel/utførsel)

277 Det oppstod en feil ved lagring av deklarasjonen

295 Avs.-/Best.land/Transp.nasjon er utdatert

301 Kun kategori FU, MA eller EN kan omberegnes

302 Varelinjer kan ikke legges til eller fjernes i statistisk oppretting

303 Kode for tollnedsettelse i rubrikk 33 kan ikke endres i SO

304 Kode for preferansetoll kan ikke endres i statistisk oppretting

305 Mengdeenhet kan ikke endres i statistisk oppretting

306 Statistisk verdi kan ikke endres i statistisk oppretting

307 Justering kan ikke endres i SO

308 Verdigrunnlag kan ikke endres i statistisk oppretting

309 Prosedyrekode kan ikke endres i statistisk oppretting

311 Opprinnelsesland kan ikke endres i statistisk oppretting

312 Ved endring av varenummer må ny varelinje legges til og gammel varelinje slettes

313 Dokumenter kan ikke legges til eller fjernes i statistisk oppretting

314 Avgifter kan ikke legges til eller fjernes i statistisk oppretting

315 Grunnlag for avgift kan ikke endres i SO

319 Antall varelinjer kan ikke endres i statistisk oppretting

320 Betalingskode kan ikke endres i statistisk oppretting

321 Deklarasjonsretning kan ikke endres

322 Opprinnelsesland Norge er ugyldig for denne kategorien

323 Avsender/mottaker i utlandet kan ikke endres i SO

325 Fraktkostnad kan ikke endres i statistisk oppretting

326 Ekspedisjonstype kan ikke endres

328 Kredittnummer kan ikke endres i statistisk oppretting

329 Leveringsvilkår kan ikke endres i statistisk oppretting

330 Leveringssted kan ikke endres i statistisk oppretting

331 Deklarantnr. kan ikke endres ved elektronisk omberegning dersom betalerkode er dagskreditt

332 Mottakernr. kan ikke endres ved elektronisk omberegning dersom innførsel

333 Utpasseringstollsted kan ikke endres

334 Grunnlag for avgift kan ikke endres i SO

337 Avsendernr. kan ikke endres ved elektronisk omberegning dersom utførsel

338 Vareeier har ikke kreditt

339 Valutakode kan ikke endres i statistisk oppretting

340 Omberegning må inneholde typetilfelle og omberegningstekst

341 Innsendt omberegning inneholder ingen endringer

342 Statistisk oppretting må benytte typetilfelle 98

345 Omberegning må ha referanse til opprinnelig deklarasjon

346 Antall varelinjer kan ikke være større enn 500

348 Typetilfelle 21 og 22 kan bare benyttes for kategori RE

349 Typetilfelle 25 og 35 må håndteres manuelt

350 Angitt typetilfelle kan ikke brukes for omberegning av kategori EB eller RE

351 Ekspedisjonsenheten behandler kun etterberegninger og refusjoner

352 Det er mer enn tre år siden opprinnelig deklarasjon - må håndteres manuelt

353 Det er ikke tillatt med ønsket behandlingsdato frem i tid ved omberegning

354 Omberegning må referere samme opprinnelige deklarasjon som tidligere versjoner

355 Omberegning med kategori EB må ha positiv avgiftsdifferanse

356 Omberegning med kategori RE må ha negativ avgiftsdifferanse

357 Opprinnelig deklarasjon kan ikke være avvist og må være ferdig ekspedert

358 Angitt ekspedisjonsenhet behandler ikke statistisk oppretting

359 Omberegningens opprinnelige deklarasjon er ikke linjedeklarert

360 Bestemmelsesland kan ikke endres i statistisk oppretting dersom innførsel

361 Avsenderland kan ikke endres i statistisk oppretting dersom utførsel

362 Fakturadato kan ikke være større enn opprinnelig deklarasjonsdato

363 Deklarasjonen kan ikke være manuelt omberegnet

364 Deklarasjonen har allerede en omberegning som ikke er ferdig behandlet

381 Omberegningens versjonsnummer må være et oddetall

382 Angitt ekspedisjonsenhet behandler ikke EB eller RE

384 Mengder kan ikke endres i statistisk oppretting som bruker mengdebasert kvote

385 Mengder kan ikke endres i statistisk oppretting som bruker mengdebasert unntak

387 Foregående versjon av omberegning er mer enn 90 dager gammel

388 Opprinnelig deklarasjon må eksistere i TVINN

389 Deklarasjonskategori stemmer ikke overens med forrige versjons kategori

390 Mva skal ikke oppgis for mva-registrerte kunder

391 Kan ikke endre kunde når foregående versjon er ekspedert

396 Det er ikke mulig å omberegne fra samlefortolling til ordinær deklarasjon

397 Det er ikke mulig å omberegne fra ordinær deklarasjon til samlefortolling

398 Kundens organisasjonsnummer kan ikke være opphørt

400 Meldingen er sendt tidligere. Vennligst send med ny identifikasjon

407 Avsender er ikke godkjent fiskeeksporttør

408 Opprinnelsesfylke eller produksjonsfylke er ugyldig

409 Oppgitt prefkode stemmer ikke med tollkvotens prefkode

410 Varenummer er ugyldig for tollkvoten

411 Tollkvotens mengde dekker ikke varelinjens mengde

412 Bearbeidingsomkostninger må angis for prosedyrekoden

413 Avgiftsgruppe må angis for avgiften

414 Referanse KVT krever at referanse SER er gitt

415 Godsnummeret har ugyldig årstall

416 Varenummer omfattes ikke av unntaksdokumentet

418 Varenummeret er ikke gyldig på gitt dato

419 Kredittgrense er overtrukket

420 Bruttovekt kan ikke være negativ

421 Nettovekt kan ikke være negativ

422 Mengde kan ikke være negativ

423 Sumavg skal ikke angis når beregningsgrunnlaget er under grensen for avgiftsfri import eller avgift < 50

424 Kontant er ugyldig for foreløpige deklarasjoner

426 Avgiftsgrunnlaget kan ikke være negativt

427 Verdifastsettelse samsvarer ikke med transaksjonstypen

428 Prosedyrekode samsvarer ikke med lagringsstedet

429 Godskode må angis for lagringsstedet

430 Avsenderland må angis for prosedyrekoden

431 Opprinnelsesland må angis for prosedyrekoden

432 Bestemmelsesland må være Norge

433 Avsenderland skal ikke angis for prosedyrekoden

434 Varelinje kan kun ha ett understellsnummer

435 Lagringssted for foreløpig deklarasjon kan ikke være A8

437 Understellsnummer må angis for varenummeret

438 Understellsnummeret inneholder ugyldige tegn

439 Ønsket behandlingsdato kan kun angis for versjon 1

440 Understellsnummer skal ikke angis for varenummeret

441 Meldingen er for lang

442 Feil i nummer for mottager / avsender

443 Mottaker eller avsender finnes ikke

444 Kontrollnummer er feil eller ikke angitt

446 Prosedyrekode er kun gyldig for Svalbard

447 Internettfortolling kan kun være kontant

448 Statistisk verdi er for lav

449 Statistisk verdi er for høy

450 Internettfortolling kan kun ha en varelinje

451 Epost-adresse mangler

452 Epost-adresse har feil format

453 Deklaranten kan kun benytte internettfortolling

454 Deklaranten kan ikke benytte internettfortolling

455 Kunde kan ikke lagres fordi internt kundenummer finnes fra før

456 Varelinjenummer må angis i stigende rekkefølge fra 1

457 Kun en kombinasjon opprinnelse/samlenr er tillatt per deklarasjon

458 Råvaretoll skal ikke angis

459 Unntaksdokument må angis for å deklarere råvaretoll

460 Råvaretoll må angis

461 Sats for råvaretoll må angis

462 Unntaksdokument for TALL krever preferansekode J eller N

463 Preferansekode samsvarer ikke med unntaksdokumentets landgruppe

464 Ekstra toll må angis

465 Vekt kan ikke være over 15 kg per stykk for varenummeret

466 Vekt må være mellom 15 kg og 100 kg per stykk for varenummeret

467 Vekt må være over 100 kg per stykk for varenummeret

469 Importør for alkohol må være minst 18 år

491 Kun ett kjøretøy kan deklareres per varepost

492 Tekstfelt er for langt

501 Kode EU/IM eller EU/EX samsvarer ikke med deklarasjonsretning

502 Ekspedisjonstype må angis

503 Antall kolli må angis

505 Leveringsvilkår har ugyldig kode

506 Leveringsvilkår samsvarer ikke med fraktopplysninger

507 Avsenderland har ugyldig kode

508 Transportmiddels nasjonalitet har ugyldig kode

509 Valutakode er ugyldig

511 Valutakurs finnes ikke i kurslisten

512 Valutakurs må angis

514 Valutakurs er ugyldig

515 Transaksjonskode har ugyldig kode

516 Transportmåte har ugyldig kode

529 Betalerkode mangler

530 Dato er ugyldig

531 Ulovlig bruk av ekspedisjons-/løpenummer

532 Samme understellsnummer er brukt flere ganger i samme deklarasjon

538 Containerkode må være 0 eller 1

539 Dersom en av varelinjene har prosedyrekode 55, må alle varelinjene ha prosedyrekode 55

544 Fakturadato må angis

545 Fakturadato kan ikke være større enn deklarasjonsdato

546 Avsenderland Norge er ugyldig for denne kategorien

547 Fakturabeløp må angis

552 Deklarasjonsdato er ugyldig

555 Ønsket behandlingsdato er ugyldig

556 Ønsket behandlingsdato kan ikke være mindre enn dagens dato

557 Betalerkode kan ikke være D (dagsoppgjør) ved ekspedisjonstype 5 (midlertidig innførsel/utførsel) dersom varelinjen har prosedyre ulik 55

558 Vareeier eller mottaker har 0 som kundenummer

559 Konto for tollkreditt er stengt

560 Deklarantens kundenummer er ugyldig

563 Kunde er ikke lenger registrert som linjedeklarant

564 Kunde er ikke registrert som linjedeklarant

565 Ønsket behandlingsdato og deklarasjonsdato må angis

567 Signatur må angis

569 Sumavgifters avgiftstype er ikke benyttet på varelinjene

570 Sammendragets summer stemmer ikke med sumavgifter

571 Sum avgiftslinjer er ikke lik sum avgifter per avgiftstype

572 Kundenummer er ugyldig

573 Kategori må angis

574 Kategori har ugyldig kode

575 Avsenderland samsvarer ikke med kode EU/IM

578 Deklarasjonsdato må angis

579 Fakturautsteder må angis

580 Fakturautsteders adresse må angis

581 Avsenderland må angis

582 Leveringsvilkår må angis

583 Transportnasjon må angis

584 Valutakode må angis

586 Transportmåte må angis

587 Godskode må angis

589 Varelinjetekst må angis for manuell deklarasjon

592 Minst en varelinje må angis

593 Versjonsnummer må være 1 for kategori FU og FO

595 Deklarant er ikke registrert med NODI-nummer

598 Foreløpig deklarasjon er allerede ekspedert

599 Tilhørende deklarasjon finnes ikke

601 Varenummer er ugyldig

603 Opprinnelsesland har ugyldig kode

607 Ingen preferansetoll for angitt opprinnelsesland (Riktig kode?)

608 Nettovekt kan ikke være større enn bruttovekt

611 Mengde i annen enhet må angis

612 Justeringer er større enn statistisk verdi

613 Dokument er ikke registrert hos Tollvesenet

614 Journalnummer er ikke registrert hos Tollvesenet

615 Dokument er ugyldig for varenummeret

617 Avgiftstype må angis når avgiftssats er gitt

618 Avgiftssats er ugyldig

619 Avgiftstype er ugyldig for opprinnelseslandet

622 Avgiftstype må angis når avgiftsgrunnlag er gitt

627 Dokument er ugyldig for opprinnelseslandet

628 Avgiftstype må angis

630 Alle avgiftslinjene er ikke oppført

635 Toll er ikke angitt

636 Merverdiavgift er ikke angitt

637 Avgift kan ikke angis flere ganger på en varelinje

648 Grunnlag må være positivt

652 Beløp samsvarer ikke med grunnlag og sats

653 Deklarasjonsdatoen må være innenfor dokumentets gyldighetsperiode

655 Dokumentreferanse er angitt uten tilhørende referansetype

657 Avgiftskode er ugyldig

659 Tollnedsettelse har ugyldig kode

660 Preferansetollbehandling har ugyldig kode

661 Prosedyrekode er ugyldig

662 Verdifastsettelse har ugyldig kode

663 Referanse har ugyldig kode

664 MVA-beløpet er feil

670 Varelinjes mengde overstiger lisensens mengde

672 Varelinjetekst må angis for foreløpig deklarasjon

675 Preferansekode er angitt uten varenummer

676 Prosedyre er ugyldig for ekspedisjonstypen

678 Unntaksdokument for utsatt betaling samsvarer ikke med referanse

679 Unntaksdokument for utsatt betaling er ugyldig

680 Referanse må angis når dokumenttype er gitt

681 Landkode må angis

682 Bruttovekt må angis

683 Prosedyre må angis

684 Nettovekt må angis

685 Verdifastsettelseskode må angis

686 Statistisk verdi må angis

688 Varenummer må angis

690 Kode er ugyldig

691 Kundenummer forskjelllig på FO og EN

693 Godskode forskjelllig på FO og EN

694 Konnossementnr forskjelllig på FO og EN

696 Antall kolli forskjelllig på FO og EN

698 Varenummer er ugyldig på gitt dato

699 Varelinje kan ikke benytte både tollnedsettelse og preferanse

719 Høyere versjonsnummer er sendt tidligere

731 Kundenummer er ugyldig

733 Sekvensnummer er ugyldig

734 Versjonsnummer er ugyldig

735 Testmelding inn i produksjon - avvist

736 Foreløpig deklarasjon er ikke ekspedert. EN er avvist

739 Det er ikke bedt om korrigert versjon på deklarasjonen

741 Deklarasjonen finnes allerede i Tvinn

742 Forrige versjon av deklarasjonen er oppgjort eller avsluttet

743 Restriksjon kan ikke angis som avgift

745 EN er allerede sendt for foreløpig deklarasjon

747 Alle sumavgifter må angis

767 Ingen avgifter i sumavg kan være like

768 Alle tillatelser og lisenser er ikke oppført

769 Antall vareposter må angis

770 Avgift er ugyldig for varenummeret

775 Avgift og varenummer er utdatert

779 Meldingen har ulovlig format

781 Valuta må oppgis når varen skal betales

785 Lagringssted er ugyldig

788 Mottakers navn må angis

789 Mottakers adresse må angis

790 Ekspedisjonstype samsvarer ikke med kategori

792 Bestemmelsesland er ugyldig

793 Bestemmelsesland kan ikke være Norge

794 Bestemmelsesland samsvarer ikke med kode EU/EX

795 Bestemmelsesland må angis

950 Ikke utlevert - ny versjon av deklarasjonen må sendes Tollvesenet

954 Melding om dokumentkontroll - dokumentene skal leveres Tollvesenet

955 Varekontroll - kolliene åpnes ikke før Tollvesenet er til stede

956 Deklarasjonen er avvist

958 Purring endelig versjon. Må deklareres med betalingsmåte kontant

962 Innen 10 kalenderdager må en fullstendig deklarasjon leveres

964 Deklarasjonsretning og ekspedisjonsenhet samsvarer ikke

965 Ekspedisjonenhet må angis

972 Deklarasjonen er lagt til manuell ekspedering hos Tollvesenet

973 Kontantdeklarasjon avvist. Mottaker ikke møtt frem hos Tollvesenet

974 Merk at endelig versjon må sendes innen fastsatt frist