Skip to content

Kiedy przeprowadzasz się do Norwegii

(Flytte til Norge) Broszura nie stanowi wyczerpującego źródła informacji. Służby Celne (Tolletaten) zastrzegają, że zawarte w tej broszurze informacje mogą ulec zmianie.

Kiedy przenosisz miejsce swojego stałego zamieszkania do Norwegii, musisz wypełnić formularz zgłoszenia przywozu mienia osobistego (RD-0030).

Zgłoszenie należy dostarczyć Służbom Celnym (Tolletaten) w chwili zgłoszenia mienia osobistego do odprawy celnej. Właściciel, który nie może być obecny podczas odprawy celnej, musi zadbać o to, aby firma transportowa lub inne osoby, które reprezentują właściciela, mogły przedstawić zgłoszenie podpisane przez właściciela. Mienie osobiste nie może zostać odprawione, zanim zgłoszenie nie zostanie prawidłowo wypełnione i dostarczone.

Właściciel powinien również sporządzić listę towarów z informacją o tym czy towary te są nowe, czy używane. Taka lista ułatwi kontrolę celną. Należy skontaktować się ze Służbami Celnym (Tolletaten) w chwili, kiedy mienie osobiste dotrze do Norwegii.

Zwolnienie od cła i podatku akcyzowego

Możesz przywieźć twój majątek ruchomy gospodarstwa domowego bez konieczności uiszczenia cła i podatku akcyzowego, jeżeli:

  • przebywałeś/przebywałaś za granicą nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego roku.
  • byłeś właścicielem/byłaś właścicielką i używałeś/używałaś towary podczas pobytu za granicą i w dalszym ciągu będziesz je używać w Norwegii.
  • towary noszą ślady użycia.

Specjalne przepisy przywozowe

Przywóz niektórych towarów objęty jest specjalnymi przepisami:
Pojazdy silnikowe i sprzęt pływający. W przypadku pojazdów silnikowych i sprzętu pływającego obowiązują specjalne przepisy. Można je otrzymać po zwróceniu się do Służb Celnych (Tolletaten). Patrz również broszury Cło i podatek akcyzowy podczas przywozu pojazdów silnikowych oraz Przywóz sprzętu pływającego do Norwegii.

Przedmioty wykorzystywane do wykonywania rzemiosła lub zawodu. W przypadku przywozu przedmiotów wykorzystywanych do wykonywania rzemiosła lub zawodu konieczne jest uiszczenie należności celnych i podatku akcyzowego.

Towary nowe. Jeżeli w twoim mieniu osobistym znajdują się towary nowe, musisz zapłacić za nie cło i inne opłaty.

Żywność. Za żywność musisz zapłacić cło i podatek akcyzowy. Dodatkowo w przywozie żywności mogą istnieć ograniczenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się ze Służbami Celnymi (Tolletaten) lub z Norweską Inspekcją Bezpieczeństwa Żywności (www.mattilsynet.no).

Alkohol i wyroby tytoniowe. Za alkohol wysokoprocentowy, wino, piwo lub wyroby tytoniowe, znajdujące się w mieniu osobistym, musisz zapłacić podatek akcyzowy. Więcej informacji na ten temat uzyskasz po skontaktowaniu się ze Służbami Celnymi (Tolletaten).

Broń. Broń do użytku własnego może zostać przywieziona jako mienie osobiste bez konieczności opłacenia cła i podatku akcyzowego. Musisz uzyskać zezwolenie na przywóz od policji w miejscu twojego zamieszkania. Patrz broszura Przywóz i wywóz broni.

Rośliny. W przypadku przywozu roślin domowych (roślin doniczkowych) jako mienie osobiste, przywóz ich zwolniony jest od cła i podatku akcyzowego. Musisz skontaktować się z Norweską Inspekcją Bezpieczeństwa Żywności (Mattilsynet) w celu uzyskania informacji na temat ograniczeń przywozowych.

Zwierzęta. Informacje na temat przepisów dotyczących przywozu zwierząt jako mienia osobistego uzyskasz od Norweskiej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (Mattilsynet) lub kontaktując się telefonicznie z centrum informacji Służb Celnych (Tolletaten) pod numerem telefonicznym: 0 30 12. Patrz broszura Przywóz zwierząt domowych.

Sprzęt radiowy i telewizyjny.
Sprzęt telewizyjny i wideo z tunerem muszą zostać zgłoszone w punkcie 3 formularza zgłoszenia mienia osobistego. Należy opłacić abonament radiowo-telewizyjny. W niektórych przypadkach wymagane jest oznaczenie CE. Skontaktuj się z Dyrekcją Bezpieczeństwa Ludności i Planowania Kryzysowego (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) w celu uzyskania szczegółowych informacji.