Gå til innhold

Feilmeldinger i TVINN

Når du deklarerer elektronisk til Tolletatens fortollingssystem TVINN, gjøres det en validering av opplysningene du avgir i deklarasjonen.

Hvis den deklarasjonen du avgir inneholder feil eller mangler, blir denne avvist med referanse til et feilmeldings-nummer. Den forklarende teksten som er knyttet til det aktuelle feilmeldingsnummeret returneres ikke til deklarant. Den som deklarerer må selv sørge for å ha en oppdatert oversikt over gjeldende tekster til de ulike feilmeldingene.

17  Deklarasjonsdato kan ikke være eldre enn 90 dager 
18  Deklarasjonsdato kan ikke være eldre enn 365 dager 
51  Fradato må være større enn i dag 
52  Varenummeret er ugyldig 
53  Varenummer er utdatert 
54  Regelen er ugyldig 
55  Regelen er utdatert 
56  Unntaksdokumentet er ugyldig 
57  Unntaksdokumentet finnes fra før 
60  Kun tildato kan endres når skrivet er tatt i bruk 
61  Enhet for mengde må være P, S eller V 
62  Sats må være positiv og mindre enn en million 
63  Skrivet kan ikke lagres eller endres 
64  Satsenhet for avgift er ugyldig 
65   Tildato kan ikke være mindre enn i dag 
110 Kunden har ikke månedskreditt 
111 Kunden har ikke dagskreditt 
113 Utpasseringssted må angis 
114 Utpasseringsstedet er ugyldig 
117 Sumavgifter må være 0 når betalerkode ikke er gitt 
118 Avsender har ikke adgang til å opprette foreløpig deklarasjon 
123 Unntaksdokumentet har feil retning (innførsel/utførsel) 
277 Det oppstod en feil ved lagring av deklarasjonen 
295 Avs.-/Best.land/Transp.nasjon er utdatert 
322 Opprinnelsesland Norge er ugyldig for denne kategorien 
338 Vareeier har ikke kreditt 
393 En eller flere varelinjer er ikke klar til maskekontroll 
301 Kun kategori FU, MA eller EN kan omberegnes 
302 Varelinjer kan ikke legges til eller fjernes i statistisk oppretting 
303 Kode for tollnedsettelse i rubrikk 33 kan ikke endres i SO 
304 Kode for preferansetoll kan ikke endres i statistisk oppretting 
305 Mengdeenhet kan ikke endres i statistisk oppretting 
306 Statistisk verdi kan ikke endres i statistisk oppretting 
307 Justering kan ikke endres i SO 
308 Verdigrunnlag kan ikke endres i statistisk oppretting 
309 Prosedyrekode kan ikke endres i statistisk oppretting 
311 Opprinnelsesland kan ikke endres i statistisk oppretting 
312 Ved endring av varenummer må ny varelinje legges til og gammel varelinje slettes 
313 Dokumenter kan ikke legges til eller fjernes i statistisk oppretting 
314 Avgifter kan ikke legges til eller fjernes i statistisk oppretting 
315 Grunnlag for avgift kan ikke endres i SO 
319 Antall varelinjer kan ikke endres i statistisk oppretting 
320 Betalingskode kan ikke endres i statistisk oppretting 
321 Deklarasjonsretning kan ikke endres 
323 Avsender/mottaker i utlandet kan ikke endres i SO 
325 Fraktkostnad kan ikke endres i statistisk oppretting 
326 Ekspedisjonstype kan ikke endres 
328 Kredittnummer kan ikke endres i statistisk oppretting 
329 Leveringsvilkår kan ikke endres i statistisk oppretting 
330 Leveringssted kan ikke endres i statistisk oppretting 
331 Deklarantnr. kan ikke endres ved elektronisk omberegning dersom betalerkode er dagskreditt 
332 Mottakernr. kan ikke endres ved elektronisk omberegning dersom innførsel 
333 Utpasseringstollsted kan ikke endres 
334 Grunnlag for avgift kan ikke endres i SO 
337 Avsendernr. kan ikke endres ved elektronisk omberegning dersom utførsel 
339 Valutakode kan ikke endres i statistisk oppretting 
340 Omberegning må inneholde typetilfelle og omberegningstekst 
341 Innsendt omberegning inneholder ingen endringer 
342 Statistisk oppretting må benytte typetilfelle 98 
345 Omberegning må ha referanse til opprinnelig deklarasjon 
346 Antall varelinjer kan ikke være større enn 500 
348 Typetilfelle 21 og 22 kan bare benyttes for kategori RE 
349 Typetilfelle 25 og 35 må håndteres manuelt 
350 Angitt typetilfelle kan ikke brukes for omberegning av kategori EB eller RE 
351 Ekspedisjonsenheten behandler kun etterberegninger og refusjoner 
352 Det er mer enn tre år siden opprinnelig deklarasjon - må håndteres manuelt 
353 Det er ikke tillatt med ønsket behandlingsdato frem i tid ved omberegning 
354 Omberegning må referere samme opprinnelige deklarasjon som tidligere versjoner 
355 Omberegning med kategori EB må ha positiv avgiftsdifferanse 
356 Omberegning med kategori RE må ha negativ avgiftsdifferanse 
357 Opprinnelig deklarasjon kan ikke være avvist og må være ferdig ekspedert 
358 Angitt ekspedisjonsenhet behandler ikke statistisk oppretting 
359 Omberegningens opprinnelige deklarasjon er ikke linjedeklarert 
360 Bestemmelsesland kan ikke endres i statistisk oppretting dersom innførsel 
361 Avsenderland kan ikke endres i statistisk oppretting dersom utførsel 
362 Fakturadato kan ikke være større enn opprinnelig deklarasjonsdato
363 Deklarasjonen kan ikke være manuelt omberegnet
364 Deklarasjonen har en omberegning som ikke er ferdig behandlet. 
381 Omberegningens versjonsnummer må være et oddetall 
382 Angitt ekspedisjonsenhet behandler ikke EB eller RE 
384 Mengder kan ikke endres i statistisk oppretting som bruker mengdebasert kvote 
385 Mengder kan ikke endres i statistisk oppretting som bruker mengdebasert unntak 
387 Foregående versjon av omberegning er mer enn 90 dager gammel 
388 Opprinnelig deklarasjon må eksistere i TVINN 
389 Deklarasjonskategori stemmer ikke overens med forrige versjons kategori 
400 Meldingen er sendt tidligere. Vennligst send med ny identifikasjon 
407 Avsender er ikke godkjent fiskeeksporttør 
408 Opprinnelsesfylke eller produksjonsfylke er ugyldig 
409 Oppgitt prefkode stemmer ikke med tollkvotens prefkode 
410 Varenummer er ugyldig for tollkvoten 
411 Tollkvotens mengde dekker ikke varelinjens mengde 
412 Bearbeidingsomkostninger må angis for prosedyrekoden 
413 Avgiftsgruppe må angis for avgiften 
414 Referanse KVT krever at referanse SER er gitt 
415 Godsnummeret har ugyldig årstall 
416 Varenummer omfattes ikke av unntaksdokumentet 
418 Varenummeret er ikke gyldig på gitt dato 
419 Kredittgrense er overtrukket 
423 Sumavg skal ikke angis når beregningsgrunnlaget er under grensen for avgiftsfri import eller avgift < 50 
424 Kontant er ugyldig for foreløpige deklarasjoner 
426 Avgiftsgrunnlaget kan ikke være negativt 
427 Verdifastsettelse samsvarer ikke med transaksjonstypen 
428 Prosedyrekode samsvarer ikke med lagringsstedet 
429 Godskode må angis for lagringsstedet 
430 Avsenderland må angis for prosedyrekoden 
431 Opprinnelsesland må angis for prosedyrekoden 
432 Bestemmelsesland må være Norge 
433 Avsenderland skal ikke angis for prosedyrekoden 
434 Varelinje kan kun ha ett understellsnummer 
435 Lagringssted for foreløpig deklarasjon kan ikke være A8 
437 Understellsnummer må angis for varenummeret 
438 Understellsnummeret inneholder ugyldige tegn 
439 Ønsket behandlingsdato kan kun angis for versjon 1 
440 Understellsnummer skal ikke angis for varenummeret 
441 Meldingen er for lang 
442 Feil i nummer for mottager / avsender 
443 Mottaker eller avsender finnes ikke 
444 Kontrollnummer er feil eller ikke angitt 
446 Prosedyrekode er kun gyldig for Svalbard 
447 Internettfortolling kan kun være kontant 
448 Statistisk verdi er for lav 
449 Statistisk verdi er for høy 
450 Internettfortolling kan kun ha en varelinje 
451 Epost-adresse mangler 
452 Epost-adresse har feil format 
453 Deklaranten kan kun benytte internettfortolling 
454 Deklaranten kan ikke benytte internettfortolling 
455 Kunde kan ikke lagres fordi internt kundenummer finnes fra før 
456 Varelinjenummer må angis i stigende rekkefølge fra 1 
457 Kun en kombinasjon opprinnelse/samlenr er tillatt per deklarasjon 
458 Råvaretoll skal ikke angis 
459 Unntaksdokument må angis for å deklarere råvaretoll 
460 Råvaretoll må angis 
461 Sats for råvaretoll må angis 
462 Unntaksdokument for TALL krever preferansekode J eller N 
463 Preferansekode samsvarer ikke med unntaksdokumentets landgruppe 
464 Ekstra toll må angis 
465 Vekt kan ikke være over 15 kg per stykk for varenummeret 
466 Vekt må være mellom 15 kg og 100 kg per stykk for varenummeret 
467 Vekt må være over 100 kg per stykk for varenummeret 
469 Importør for alkohol må være minst 18 år 
491 Kun ett kjøretøy kan deklareres per varepost 
492 Tekstfelt er for langt 
501 Kode EU/IM eller EU/EX samsvarer ikke med deklarasjonsretning 
502 Ekspedisjonstype må angis 
503 Antall kolli må angis 
505 Leveringsvilkår har ugyldig kode 
506 Leveringsvilkår samsvarer ikke med fraktopplysninger 
507 Avsenderland har ugyldig kode 
508 Transportmiddels nasjonalitet har ugyldig kode 
509 Valutakode er ugyldig 
511 Valutakurs finnes ikke i kurslisten 
512 Valutakurs må angis 
514 Valutakurs er ugyldig 
515 Transaksjonskode har ugyldig kode 
516 Transportmåte har ugyldig kode 
529 Betaler finnes ikke 
530 Dato er ugyldig 
531 Ulovlig bruk av ekspedisjons-/løpenummer 
532 Samme understellsnummer er brukt flere ganger i samme deklarasjon 
538 Containerkode må være 0 eller 1 
539 Dersom en av varelinjene har prosedyrekode 55, må alle varelinjene ha prosedyrekode 55 
544 Fakturadato må angis 
545 Fakturadato kan ikke være større enn deklarasjonsdato 
546 Avsenderland Norge er ugyldig for denne kategorien 
547 Fakturabeløp må angis 
552 Deklarasjonsdato er ugyldig 
555 Ønsket behandlingsdato er ugyldig 
556 Ønsket behandlingsdato kan ikke være mindre enn dagens dato 
557 Betalerkode kan ikke være D (dagsoppgjør) ved ekspedisjonstype 5 (midlertidig innførsel/utførsel) dersom varelinjen har prosedyre ulik 55 
558 Vareeier eller mottaker har 0 som kundenummer 
559 Konto for tollkreditt er stengt 
560 Deklarantens kundenummer er ugyldig 
563 Kunde er ikke lenger registrert som linjedeklarant 
564 Kunde er ikke registrert som linjedeklarant 
565 Ønsket behandlingsdato og deklarasjonsdato må angis 
567 Signatur må angis 
569 Sumavgifters avgiftstype er ikke benyttet på varelinjene 
570 Sammendragets summer stemmer ikke med sumavgifter 
571 Sum avgiftslinjer er ikke lik sum avgifter per avgiftstype 
572 Kundenummer er ugyldig 
573 Kategori må angis 
574 Kategori har ugyldig kode 
575 Avsenderland samsvarer ikke med kode EU/IM 
578 Deklarasjonsdato må angis 
579 Fakturautsteder må angis 
580 Fakturautsteders adresse må angis 
581 Avsenderland må angis 
582 Leveringsvilkår må angis 
583 Transportnasjon må angis 
584 Valutakode må angis 
586 Transportmåte må angis 
587 Godskode må angis 
589 Varelinjetekst må angis for manuell deklarasjon 
592 Minst en varelinje må angis 
593 Versjonsnummer må være 1 for kategori FU og FO 
595 Deklarant er ikke registrert med NODI-nummer 
598 Foreløpig deklarasjon er allerede ekspedert 
599 Tilhørende deklarasjon finnes ikke 
601 Varenummer er ugyldig 
603 Opprinnelsesland har ugyldig kode 
607 Ingen preferansetoll for angitt opprinnelsesland (Riktig kode?) 
608 Nettovekt kan ikke være større enn bruttovekt 
611 Mengde i annen enhet må angis 
612 Justeringer er større enn statistisk verdi 
613 Dokument er ikke registrert hos Tolletaten 
614 Journalnummer er ikke registrert hos Tolletaten 
615 Dokument er ugyldig for varenummeret 
617 Avgiftstype må angis når avgiftssats er gitt 
618 Avgiftssats er ugyldig 
619 Avgiftstype er ugyldig for opprinnelseslandet 
622 Avgiftstype må angis når avgiftsgrunnlag er gitt 
627 Dokument er ugyldig for opprinnelseslandet 
628 Avgiftstype må angis 
630 Alle avgiftslinjene er ikke oppført 
635 Toll er ikke angitt 
636 Merverdiavgift er ikke angitt 
637 Avgift kan ikke angis flere ganger på en varelinje 
648 Grunnlag må være positivt 
652 Beløp samsvarer ikke med grunnlag og sats 
653 Deklarasjonsdatoen må være innenfor dokumentets gyldighetsperiode 
655 Dokumentreferanse er angitt uten tilhørende referansetype 
657 Avgiftskode er ugyldig 
659 Tollnedsettelse har ugyldig kode 
660 Preferansetollbehandling har ugyldig kode 
661 Prosedyrekode er ugyldig 
662 Verdifastsettelse har ugyldig kode 
663 Referanse har ugyldig kode 
664 Momsbeløpet er feil 
670 Varelinjes mengde overstiger lisensens mengde 
672 Varelinjetekst må angis for foreløpig deklarasjon 
675 Preferansekode er angitt uten varenummer 
676 Prosedyre er ugyldig for ekspedisjonstypen 
678 Unntaksdokument for utsatt betaling samsvarer ikke med referanse 
679 Unntaksdokument for utsatt betaling er ugyldig 
680 Referanse må angis når dokumenttype er gitt 
681 Landkode må angis 
682 Bruttovekt må angis 
683 Prosedyre må angis 
684 Nettovekt må angis 
685 Verdifastsettelseskode må angis 
686 Statistisk verdi må angis 
688 Varenummer må angis 
690 Kode er ugyldig 
691 Kundenummer forskjelllig på FO og EN 
693 Godskode forskjelllig på FO og EN 
694 Konnossementnr forskjelllig på FO og EN 
696 Antall kolli forskjelllig på FO og EN 
698 Varenummer er ugyldig på gitt dato 
699 Varelinje kan ikke benytte både tollnedsettelse og preferanse 
719 Høyere versjonsnummer er sendt tidligere 
731 Kundenummer er ugyldig 
733 Sekvensnummer er ugyldig 
734 Versjonsnummer er ugyldig 
735 Testmelding inn i produksjon - avvist 
736 Foreløpig deklarasjon er ikke ekspedert. EN er avvist 
739 Det er ikke bedt om korrigert versjon på deklarasjonen 
741 Deklarasjonen finnes allerede i Tvinn 
742 Forrige versjon av deklarasjonen er oppgjort eller avsluttet 
743 Restriksjon kan ikke angis som avgift 
745 EN er allerede sendt for foreløpig deklarasjon 
747 Alle sumavgifter må angis 
767 Ingen avgifter i sumavg kan være like 
768 Alle tillatelser og lisenser er ikke oppført 
769 Antall vareposter må angis 
770 Avgift er ugyldig for varenummeret 
775 Avgift og varenummer er utdatert 
779 Meldingen har ulovlig format 
781 Valuta må oppgis når varen skal betales 
785 Lagringssted er ugyldig 
788 Mottakers navn må angis 
789 Mottakers adresse må angis 
790 Ekspedisjonstype samsvarer ikke med kategori 
792 Bestemmelsesland er ugyldig 
793 Bestemmelsesland kan ikke være Norge 
794 Bestemmelsesland samsvarer ikke med kode EU/EX 
795 Bestemmelsesland må angis 
950 Ikke utlevert - ny versjon av deklarasjonen må sendes Tolletaten 
954 Melding om dokumentkontroll - dokumentene skal leveres Tolletaten 
955 Varekontroll - kolliene åpnes ikke før Tolletaten er til stede 
956 Deklarasjonen er avvist 
958 Purring endelig versjon. Må deklareres med betalingsmåte kontant 
962 Innen 10 kalenderdager må en fullstendig deklarasjon leveres 
964 Deklarasjonsretning og ekspedisjonsenhet samsvarer ikke 
965 Ekspedisjonenhet må angis 
971 Kundenummer er ugyldig 
972 Deklarasjonen er lagt til manuell ekspedering hos Tolletaten 
973 Kontantdeklarasjon avvist. Mottaker ikke møtt frem hos Tolletaten 
974 Merk at endelig versjon må sendes innen fastsatt frist