Gå til innhold

Tollager - lover og regler

Her får du en oversikt over hvilke lover og regler som gjelder for opprettelse og drift av tollager, og hvilke vilkår du må oppfylle som tollagerholder.

Innhold

Godsregistrering

 • Alle varer som ankommer landet skal registreres hos en tollagerholder eller hos Tolletaten. Hensikten med dette er at Tolletaten skal kunne føre kontroll med all vareførsel til landet, og at det enkelte varepartiet får en identitet som er forståelig for både Tolletaten og næringslivet. 

  Fører av transportmiddel med varer fra utlandet eller den som handler på hans vegne, plikter å registrere varene hos tollagerholder når de skal legges inn på tollager. I følgende tilfeller skal varer godsregistreres hos Tolletaten 

  • ved forpassing uten forutgående innlegg på tollager 

  • ved innlegg på Tolletatens pakkhus 

  Godsregistrering skjer ved at tollagerholder eller tollmyndighetene oppgir godsnummer for hele lasten eller den del av lasten som er bestemt for vedkommende losse-/lagringssted. 

  Godsnummeret består av 15 tegn og angir årstall, lokasjon (tidligere tollregion), tollagerholder, dato (årets dag) og ekspedisjonsnummer hos tollagerholderen denne dagen. 

  Fører av transportmiddel hvor utenlandsk forsegling (eksempelvis påsatt av autorisert avsender i h.t. transitteringskonvensjonen) eller norsk tollplombe er påsatt, skal henvende seg til bestemmelsestollstedet for fjerning av denne før godsregistrering hos tollagerholder.  

  Tollagerholder fører godsjournal for hver dag og merknadsjournal for hver sending. 

  Merknadsjournal skal avgis umiddelbart etter utlossing, senest kl. 12:00 første virkedag etter endt utlossing. Merknadsjournal hvor det ikke forekommer uoverensstemmelser (manko/overtallighet) skal ikke leveres Tolletaten, men kun oppbevares som en del av tollagerregnskapet. Hvis ikke annet er bestemt, skal losselister og transittdokumenter leveres sammen med merknadsjournalen. 

 

Tillatelse til lossing

Før lossing av vare fra transportmiddelet til tollageret og godsregistrering kan finne sted, må lossetillatelse være innhentet hos Tolletaten. 

Godsregistrerte varer skal fysisk legges inn på tollageret. 

Tollagerholder med tollager A kan imidlertid, på søknad, få tillatelse til direktekjøring. Dette innebærer at du kan kjøre varene direkte til varemottaker og lagre de der. Se nærmere beskrivelse under punkt 5.1 «Tollager A» 

Ved lossing til tollager kan Tolletaten gi lossetillatelse i tre forskjellige former. Det fremgår av tollagerbevillingen hva slags lossetillatelse tollagerholderen har. 

1. Lossetillatelse må innhentes i hvert enkelt tilfelle 
Dette innebærer at tollagerholderen må innhente lossetillatelse fra Tolletaten for hvert vareparti han mottar til sitt lager. Tillatelsen må gis ved en aktiv handling. Minimum bør lagerholder sende en e-post hvor han søker lossetillatelse for varepartiet han skal losse til sitt lager og Tolletaten bekrefte dette ved å besvare e-posten. 

2. Generell lossetillatelse 
Her har tollagerholder etter søknad fått tillatelse til å godsregistrere de vareforsendelser han mottar og losse disse uten å innhente nærmere tillatelse fra Tolletaten. Dette kan gjelde både lossing til eget lager og direktekjøring (lagring hos varemottaker). 

3. Spesiell lossetillatelse gitt i tollagerbevilling 
Denne ordningen er tilpasset den enkelte tollagerholderen, og er en blanding av de to foregående lossetillatelsene. Her kan det for eksempel være gitt generell lossetillatelse for enkelte typer varer eller varer til en bestemt mottaker, mens det for de øvrige varer må innhentes lossetillatelse i hvert enkelt tilfelle. 

 

Generelt om tollager

I forbindelse med søknadsprosedyren for tollager skal lokalene som ønskes benyttet til lagring av varer godkjennes av Tolletaten. Det samme gjelder ved eventuell senere ombygging eller endring av lokalene. Før lokalene kan godkjennes som tollager må de være utstyrt, innredet og sikret slik at Tolletaten mener de er egnet til formålet.

Tollagerholder skal påse at ingen uvedkommende får adgang til tollageret. Tolletaten skal ha adgang til alle bygninger og områder som er godkjent som tollager. Lagerholder plikter å informere Tolletaten om hvem som har det daglige ansvaret for lageret. 

Tolletaten kan kontrollere

 • personer og transportmidler som ankommer/forlater tollageret
 • varer som ankommer, tas ut eller oppbevares på tollageret
 • tollagerholders regnskaper og lagerbeholdning

Innlegg og lagring av varer på tollager

I utgangspunktet kan alle typer varer legges inn på tollager så sant de ikke representerer fare, og plassforholdene tillater det. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at enkelte typer varer, f.eks. kjøtt, kjemikalier, eksplosiver med mer, kan kreve tillatelse fra andre myndigheter enn Tolletaten for å kunne oppbevares på lageret, samt at det for de enkelte lagertyper er ulike begrensninger.

Ved innlegg av varer på tollager skal tollagerholder lagerføre disse i sitt tollagerregnskap. I enkelte tilfeller kreves det også at varene deklareres inn på tollageret ved en "innleggsdeklarasjon", se hver enkelt lagertype. I tillegg skal tollagerholder føre merknadsjournal.

Det er i utgangspunktet ingen tidsbegrensning for hvor lenge en vare kan lagres på tollager. I særlige tilfeller kan imidlertid Tolletaten begrense lagringsfristen. Hvis det viser seg at varen blir liggende over fastsatt lagringsfrist, plikter tollagerholder umiddelbart å melde dette til Tolletaten.

Hvis Tolletaten krever en vare innlagt på tollager, kan ikke tollagerholder nekte dette. I slike tilfeller er det viktig at lagerholder gjør avtaler med varemottaker angående lagerleie. Tolletaten bør i hvert enkelt tilfelle vurdere om det skal settes en lagringsfrist. Eksempelvis bør det settes lagringsfrist ved innlegg av biler i påvente av dokumentasjon eller gjenutførsel.

Før en vare kan utleveres fra tollager må den være underlagt en tollprosedyre. Dette kan eksempelvis være prosedyren overgang til fri disponering. Tollagerholder plikter å påse at varen er underlagt en tollprosedyre før den utleveres fra tollageret.

Tollagerholders plikter

 • Forestå innlegg og uttak av varer til/fra tollageret           
 • Lagerføre alle varer som mottas til tollageret (herunder direktekjøring)
 • Påse at fraktdokumenter foreligger ved innlegg på tollageret
 • Føre merknadsjournal for hvert innlegg og levere til Tolletaten ved uoverensstemmelser  
 • Føre regnskap over de varene som mottas til tollageret
 • Påse at varene er underlagt en tollprosedyre før utlevering fra lageret
 • Gi Tolletaten oppgave over varer som har ligget over særskilt fastsatt lagringsfrist
 • Kreve opp eventuell lagerleie

Lagerleie som påløper mens en vare ligger på privat tollager er Tolletaten uvedkommende. Den enkelte lagerholder må selv sørge for å kreve opp denne. Det er spesielt viktig at tollagerholder gjør avtale med varemottaker angående lagerleie når Tolletaten krever en vare innlagt på tollageret.

Tollagerholders ansvar

 • Har overfor eier ansvaret for varene
 • Har overfor Tolletaten ansvar for tollavgift og offentlige avgifter
 • Har ansvar om å overholde gjeldende forskrifts- og lovvedtak knyttet til håndtering og lagring av varer.

Hvis en vare blir stjålet eller på annen måte blir borte fra tollageret, må tollagerholder erstatte varen overfor eier. Samtidig må tollagerholder betale tollavgift og andre offentlige avgifter, som ville blitt belastet varen hvis den hadde gått over til fri disponering på ordinær måte.

Hvis en innførsels- eller utførselsregulert (restriksjon) vare blir borte skal Tolletaten underrettes umiddelbart.

Tollagerholder kan også bli økonomisk ansvarlig dersom restriksjonsbelagte varer oppbevares eller håndteres i strid med gjeldende lover og forskrifter.

Disponering av varer på tollager

Et tollager er i utgangspunktet kun et lager hvor varer kan lagres i påvente av deklarering for prosedyren overgang til fri disponering. Det er derfor strenge regler for hva som er tillatt å gjøre med en vare som ligger på et tollager.

Med mindre det er fastsatt unntak (tollager C) er det ikke lov til fremvisning, demonstrasjon eller salg av varer på tollager.

På tollager kan skadet emballasje istandsettes, samt at det kan foretas nødvendig behandling for å bevare varene mens de ligger på tollageret. Et eksempel på slik behandling kan være at fjerning av råtne grønnsaker for å unngå smitte over på andre friske grønnsaker. For øvrig vises til hvilke disponeringer som tillates under de enkelte lagertyper.

Tollagerregnskap

Tollagerholder skal føre regnskap over varer på tollageret (tollagerregnskap).

 • Regnskapet skal gi så fullstendig og spesifiserte opplysninger om lagerflyten som er nødvendig av hensyn til Tolletatens kontroll med vareførselen, samt av hensyn melde- og opplysningsplikt som følger av vareførselsloven og vareførselsforskriften.
 • Regnskapet skal inneholde opplysninger om alle innlegg og utleveringer av varer fra tollageret, i tillegg til:
  • hvor varen er lagret,
  • når og hvor tollbehandling har funnet sted, med henvisning til deklarasjoner,
  •  varens art, vekt og verdi, samt andre opplysninger som er nødvendig for å identifisere varen
  • den behandling eller bearbeiding som varen eventuelt har gjennomgått på tollageret
 • Tollagerregnskapet skal inneholde en godsjournal med opplysninger om varemottaker og adresse samt transportmidlets kjennetegn eller navn. For transporter som ankommer under en transitteringsprosedyre skal journalen i tillegg inneholde opplysninger om avgangstollsted, transitteringsnummer og transitteringsdato. I tillegg skal journalen inneholde opplysninger om hvorvidt merknadsjournal er framlagt for Tolletaten.
 • Lossetillatelser som ikke omfattes av gitte tollagerbevillingen, pkt 9, skal oppbevares som en del av lagerregnskapet.
 • Tollagerregnskapet skal til enhver tid være oppdatert.
  • lagerholder skal foreta avstemming av tollagerregnskapet minst en gang per kalenderår,
  • tollagerregnskapet med nødvendig dokumentasjon skal oppbevares i fem år,
  • regnskapet skal være ordnet og betryggende sikret mot ødeleggelse, tap og endring,
  • materialet skal kunne legges fram for Tolletaten i en form som muliggjør kontroll i hele oppbevaringstiden,
  • materialet skal være tilgjengelig i lesbar form, og Tolletaten kan kreve at materialet blir framlagt vederlagsfritt på papir.

 

Føring av merknadsjournal ved manko/overtallighet

Ved å rapportere til Tolletaten unngår tollagerholder å bli holdt ansvarlig, når varer som ankommer tollageret ikke er i overensstemmelse med fraktdokumentene, jf. vareførselsforskriften § 4-4-8. Dette gjelder også for varer som ikke fysisk legges på tollager, men som kjøres direkte til varemottaker, jf. vareførselsforskriften § 4-4-10. 

Tollagerholder skal bruke Altinn når det skal meldes om overtallighet eller manko, og rapportere dette på følgende måte:

 1. Tollagerholder (eller dennes representant) logger seg inn i Altinn og åpner skjemaet «merknadsjournal»
 2. Fyller inn påkrevde opplysninger, kontrollerer, godkjenner og sender inn skjema i Altinn.
 3. Tollagerholder får en bekreftelse på at skjemaet er sendt inn i Altinn.
 4. Skjemaet genereres direkte inn i Tolletatens arkivsystem og legger seg under merknadsjournalsaken til den aktuelle tollagerholderen.
 5. Det sendes ikke en bekreftelse at saken er mottatt av Tolletaten. Grunnen til at dette er at merknadsjournaler krever ingen saksbehandling.

Det skal ikke føres merknadsjournal for varer som ankommer under transittering i NCTS. Tollagerholder som er autorisert etter transitteringskonvensjonen artikkel 55 (Autorisert mottaker) skal i disse tilfellene avgi lossemerknader i Tolletatens elektroniske transitteringssystem (NCTS). 

Når det avdekkes overtallighet på en transport som omfatter flere transitteringer i NCTS og overtalligheten ikke kan knyttes til en av transitteringene, skal det føres merknadsjournal for de overtallige varene. 

Varene som omfattes av en transittering i NCTS skal følge vanlige rutiner ved overtallighet. 

 

Tilbaketrekking av tillatelse

Hvis fastsatte vilkår ikke overholdes eller tollagerholderen på annen måte gjør seg skyldig i misbruk, kan tillatelsen suspenderes eller trekkes tilbake. Tillatelsen kan også, med rimelige frister, tilbakekalles dersom lagerholders handels- og næringsmessige behov for tollageret bortfaller. 

De forskjellige tollagertypene

Tollager A (alminnelig lager)

Tollager A er det vi vanligvis forbinder med tollager. Det vil si et lager hvor varer kan lagres i påvente av deklarering for prosedyren overgang til fri disponering. De fleste speditører som mottar og håndterer varer på vegne av andre er innehavere av tollager A. Også enkeltforetak kan få innvilget tillatelse til opprettelse og drift av tollager A. Ordningen gir blant annet mulighet til å lagre varer og tollbehandle varene når de skal tas i bruk og på denne måten få en utsettelse av avgiftsinnbetalingen. 

På tollager A kan det bare legges inn

 • varer som ikke har gått over til fri disponering, herunder varer fra Svalbard og Jan Mayen.
 • varer som det skal søkes fritak eller tilbakebetaling av tollavgift og/eller særavgifter for.
 • varer til proviantering av skip og luftfartøyer.
 • varer til bruk i Nordsjøen.
 • varer til tax free shops (tollager C)

Hva kan gjøres med varene på tollager A?

 • Sette i stand beskadiget emballasje.
 • Annen behandling som er nødvendig for å bevare varene.
 • Ompakking eller annen behandling når Tolletaten har gitt særskilt tillatelse til dette.

Lagring hos varemottaker (direktekjøring)
Tillatelse til alminnelig tollager, tollager A, kan omfatte tillatelse til å kjøre en vare direkte til varemottaker og lagre den der. Slik tillatelse gis etter søknad til Vareførselsdivisjonen.

Følgende krav gjelder for direktekjøring

 • Tollagerholderen skal til enhver tid ha oversikt over hvor varene befinner seg. Varemottakeren kan ikke disponere over varene før de er tollbehandlet.
 • Det er ikke adgang til direktekjøring av alkoholholdig drikk til privat bruk.
 • Varer som er belagt med restriksjoner kan ikke direktekjøres før alle formaliteter er i orden og nødvendige tillatelser foreligger
 • Adgangen til direktekjøring kan også i andre tilfeller begrenses til enkelte vareslag og mottakere.
 • For vare som er lagret hos varemottaker, skal det legges frem en deklarasjon for prosedyren overgang til fri disponering innen ti dager etter registrering på tollager. 
 • Varen kan før fristens utløp tilbakeføres tollagerholders lager.
 • Varene tillates ikke disponert over av varemottaker før de er tollbehandlet og gått over til fri disponering
 • Tollmyndighetene kan kreve at en vare som ikke er gått over til fri disponering blir tilbakeført til tollagerholders lager 

Når varemottaker mottar direktekjørte varer fra tollagerholder, er det mottakers plikt å påse at varen er deklarert for prosedyren overgang til fri disponering før den tas i bruk. Eventuelle overtredelser vil kunne føre til reaksjoner i form av tilleggsberegning av tollavgift og andre avgifter.

Direktekjøring av varer fritar imidlertid ikke lagerholder for ansvar.

 

Tollager B (sentrallager)

På tollager B kan det kun lagres egne varer, eller varer for ett enkelt foretak.

Skal for eksempel en speditør lagre varer for flere enn ett foretak på tollager B, må han inneha en bevilling, for hvert enkelt foretak han ønsker å lagre varer for. Varene skal være bestemt for distribusjon i flere land, hvorav Norge kan være et av landene.

Bare disse varer kan legges inn på tollager B

 • varer som ikke har gått over til fri disponering, herunder varer fra Svalbard og Jan Mayen.
 • norske varer som skal blandes- eller ompakkes med varer som ikke har gått over til fri disponering. 

Innlegg av norske varer skal deklareres.

Innlegg av varer som ikke har gått over til fri disponering kan finne sted uten å levere en deklarasjon.

Hva kan gjøres med varene på tollager B?
Ompakking og deling av varer når Tolletaten har gitt generell tillatelse til dette.

 • Enkel bearbeiding.

For tollager B kan Tolletaten stille spesielle krav til føring av lagerregnskap.

Tolletaten skal kunne identifisere varene og følge varenes bevegelse.

Tollager C (tollfritt utsalg på flyplass)

Tollager C er tax-free-butikker hvor det selges brennevin, vin, sigaretter osv. i avgangs- og ankomsthall med tilhørende lager på en flyplass. Butikker som selger klær, matvarer osv. på flyplassene samt tax-free-butikkene om bord på fergene som går til utenlandske havner, er ikke tollager C.

Tollager C er spesielt i så måte at dette er den eneste tollagertypen hvor det tillates fremvisning, demonstrasjon og salg av varer. 

Tolldirektøren har fastsatt endringsforskrift til vareførselsforskriften som endrer § 4-4-11 første ledd. Endringen innebærer at det fra 1. juli kun er krav om at tobakksvarer (herunder sigaretter) legges på tollager C (taxfree-salg) i originalpakninger. Det vil si at kravet om at sigaretter må legges inn i hele kartonger bortfaller permanent.

Varer som kan legges inn på tollager C

 • alkoholholdig drikk over 0,7 volumprosent 
 • tobakkvarer i originalpakninger 
 • sjokolade- og sukkervarer 
 • parfyme, kosmetikk og toalettartikler som hører under tolltariffens kapittel 33 og posisjon 34.01. 

Alle varer som skal legges inn på tollager C skal deklareres overfor Tolletaten ved en innleggsdeklarasjon i TVINN. 

Tollagerholderen kan ikke selge større mengde avgiftsfrie varer til hver enkelt passasjer med reisemål i Norge, Sverige, Finland og Danmark, enn det den reisende kan bringe med avgiftsfritt inn i bestemmelseslandet. Ved ankomstsalg kan det ikke selges større mengde avgiftsfrie tobakks- og nikotinvarer til hver enkelt passasjer enn det som reisende kan innføre uten at det deklareres for tollmyndighetene etter § 4-1-12 annet ledd bokstav c og d.

Søknad om forhåndsbestilling
Firmaer som ønsker tillatelse til forhåndsbestilling må søke om dette til Vareførselsdivisjonen i Tolletaten. Har firmaet bevilling flere steder, må det sende en søknad for hvert sted de ønsker forhåndsbestilling. Det må komme frem om søknaden gjelder avgangs- eller ankomstsalg eventuelt begge deler.

Vilkår for forhåndsbestilling
Følgende vilkår er satt:

a) Bevillingshaver mottar bestillingen og pakker varene

b) Pakking skal foretas på varelageret eller i butikken omfattet av bevillingen.

c) Passasjeren henvender seg i taxfree-butikk omfattet av bevillingen, betaler og får varene utlevert der

d) Pliktene om dokumentasjon for rett til å kunne handle, kvanta, samt plikten til tilbakelevering ved innstilling av flygning, som nevnt under avgangs- og ankomstsalg, gjelder tilvarende for forhåndsbestilte varer.

Varer som er forhåndsbestilt inngår i den totale mengden som tillates solgt.

Rapportering
I forbindelse med innføringen av forhåndsbestilling, er det gjort endringer i bevillingens punkt om rapportering til Folkehelseinstituttet til også å spesifisere forhandsbestilte varer.

Tollager D (bearbeidingslager)

Etablering av tollager D kan tillates for ett enkelt foretak eller for foretak som skal lagre for flere virksomheter.

På bearbeidingstollager kan det legges inn varer som ikke har gått over til fri disponering, herunder varer fra virksomheten på den norske kontinentalsokkelen. I tillegg kan det legges inn varer som det skal søkes fritak eller tilbakebetaling av tollavgift eller særavgifter for. Andre varer kan legges inn dersom de skal brukes til blanding eller bearbeiding med varer på tollageret. 

Vare på bearbeidingstollager kan deles, ompakkes eller bearbeides. Hvis hensynet til de aktuelle varers beskaffenhet, tollmyndighetenes omkostninger og kontrollbehov tilsier det, kan tollmyndighetene gi tillatelse til industriell virksomhet der råvarer bearbeides til ferdige produkter. Bearbeidingen eller fremstillingen må skje inne på tollageret adskilt fra de varer som er tiltenkt det norske markedet.

I praksis er det mulig å gi et helt produksjonsområde status som tollager D, selv om det også foregår innenlands produksjon der. Det må da produsere egne serier "på tollager D", for eksempel en dag i uken, mens det resten av uka produseres for det norske markedet (innenlands produksjon). 

Forholdet til frihandelsavtalene
Hovedregelen i de fleste av våre frihandelsavtaler er at hvis eksportøren søker om tilbakebetaling, ettergivelse eller fritak for tollavgift, helt eller delvis for anvendte innsatsmaterialer, bortfaller retten til preferanseopprinnelse og muligheten til å utstede opprinnelsesbevis. Varer eksportert fra Tollager D vil komme innunder denne hovedregelen. Produsenten / eksportøren må gjøre et valg om å benytte ordningen for fritak / refusjon av tollavgift ved bruk av tollager D, eller å beholde muligheten for å kunne utstede opprinnelses-dokumentasjon for eksportvaren og dermed mulighet for preferansetollbehandling (tollavdragsfrihet / redusert tollavgift) ved innførsel i bestemmelseslandet. Ved eksport til land som Norge/ EFTA ikke har noen frihandelsavtale med, og hvor det ikke er aktuelt å utstede opprinnelsesdokumentasjon, vil det ikke ha noen betydning at varene kommer fra tollager D. 

Tollagerbevilling

Opprettelse og drift av tollageret er avhengig av en særskilt tillatelse fra Tolletaten. Det enkelte foretak må dokumentere et behov og lokalitetene må godkjennes av Tolletaten. I tollagerbevillingen fastsettes det nærmere vilkår for sikring og drift av lageret. I tillegg stilles det strenge krav til lagerregnskapet. Det er i utgangspunktet ingen begrensninger med hensyn til de vareslag det kan søkes tollagerbevilling for eller hvor lenge varene kan ligge på tollager D. 

Lagerholder må føre lagerregnskap etter gitte retningslinjer for alle varene på tollageret. Lagerregnskapet skal føres slik at Tolletaten kan identifisere varene og følge varenes bevegelse.  

Innlegg og uttak fra tollager D

Som hovedregel må det avgis deklarasjon til Tolletaten ved innlegg av varer på tollager D. 

Varer som tas ut fra tollager D skal deklareres på de til enhver tid fastsatte blanketter. 

Vare kan tas ut fra bearbeidingstollager til 

 • utførsel direkte til mottaker i utlandet 

 • utførsel direkte til til Svalbard og Jan Mayen 

 • overføring til annet tollager. 

Vare fra bearbeidingstollager kan en vare deklareres for prosedyren overgang til fri disponering, med unntak for bearbeidet vare. Tollmyndighetene kan likevel gi tillatelse til deklarering for prosedyren overgang til fri disponering av bearbeidet vare dersom det foreligger særlige grunner. 

 

Søknad om tollager

Søknad om opprettelse av tollager (uansett type) skal sendes på fastsatt søknadsskjema til Vareførselsdivisjonen i Tolletaten. 

 

Tilleggsdokumentasjon/-informasjon for tollager C 

 • At lufthavnen har internasjonal status 

 • At den internasjonale lufttrafikken i vedkommende lufthavn er regulert 

 • Trafikkvolumet; det vil si antall flybevegelser inn og ut, samt passasjerantall 

 • Om det søkes tillatelse både for avgang og ankomst 

 • Tegninger og beskrivelse av vareflyten fra varelager til butikk og eventuell retur 

Tilleggsdokumentasjon for tollager D 

 • En redegjørelse for hvilken form for bearbeiding og foredling som skal foregå på lageret. For eksempel at kjøtt i hele skrotter blir lagt inn og at varen som tas ut av tollageret er ferdig produserte kjøttvarer. 

 • Produktoppskrift som angir bestanddelen i de ferdige produkter. Denne beholdes av Vareførselsdivisjonen og oppbevares sammen med gjenpart av tollagerbevillingen. Eventuelle nye produktoppskrifter skal sendes Vareførselsdivisjonen før produksjon iverksettes. 

 • Hvordan produksjonen er tenkt foretatt slik at kravet for tollager D om at produksjonen skal foregå i egne serier, eller på annen måte, som klart skiller mellom bearbeiding under tollagerprosedyren og innenlandsk produksjon kan ivaretas hvis det skal produseres for begge markeder. 
   

 • vareførselsforskriften § 4-4-3 

 

Sikkerhetsstillelse

Det er ikke et krav om obligatorisk sikkerhetsstillelse for tollagerholder. Krav om sikkerhet vurderes ut fra søkerens kredittverdighet, og sett i sammenheng med mengde og type varer som til enhver tid befinner seg på tollageret.

Kredittvurdering

Samtlige som søker om tollagerbevilling vil bli gjenstand for en kredittvurdering. Dersom søknaden innvilges, kan tollagerholder i bevillingsperioden bli undergitt en fornyet kredittvurdering ved f.eks. en eventuell kontroll av lagerregnskapet.

Spørsmålet om det skal stilles krav om sikkerhet som vilkår for innvilgelse av en søknad om opprettelse og drift av tollager, eventuelt krav om sikkerhet i bevillingsperioden, beror på en individuell vurdering av den enkelte tollagerholders kredittverdighet. Sikkerhet vil være i for av garanti fra bank eller annen finansinstitusjon.

Krav om sikkerhet

Hvis tollagerholder ikke anses for å være kredittverdig, vil det være et vilkår for få bevilling for opprettelse og drift av tollager, at det blir stilt betryggende sikkerhet for det ansvar han måtte komme i overfor Tolletaten.

I de tilfellene hvor tollagerholder er innvilget bevilling uten krav om hel eller delvis sikkerhet, kan regiondirektøren kreve at det stilles sikkerhet eller ytterligere sikkerhet dersom kredittverdigheten er svekket i bevillingsperioden.

Garantiens størrelse

Tolletaten foretar en konkret vurdering på bakgrunn av de opplysninger som er angitt i søknaden og fastsetter garantiens størrelse. Garantiens størrelse fastsettes på bakgrunn av det potensielle ansvar som kan oppstå sett i forhold til søker/lagerholders generelle kredittverdighet.

Den enkelte søkeren har et selvstendig ansvar for å gi korrekte opplysninger i forkant om forventet mengde varer som til enhver tid vil befinne seg på tollageret, differensiert i forhold til kategori og verdi. Utgangspunktet er at garantien til enhver tid skal dekke et eventuelt avgiftskrav som kan oppstå ved mislighold, dvs manko på lageret. Tollagerholder er ansvarlig for tollavgift og andre avgifter av varer som kommer bort under oppbevaringen eller som blir utlevert utenom Tolletatens kontroll. Garantibeløpet fastsettes av Tolletaten på grunnlag av opplysninger om varene, som til enhver tid befinner seg på lager. Tollavgift, merverdiavgift og eventuelle andre avgifter inngår i beregningsgrunnlaget.

Likeledes kan garantibeløpet reduseres med bakgrunn i tollagerholders kredittverdighet, og dersom regiondirektøren anser dekningsmuligheten som tilfredsstillende sett i forhold til det ansvar som kan oppstå.

Krav om standard garantitekst

 • Sikkerheten skal stilles i form av selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annet finansforetak som er gitt tillatelse til å drive virksomhet i og er underlagt myndighetstilsyn i Norge eller annen stat som omfattes av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). 

  Ved innvilgelse av bevilling vil det bli stilt krav om at fastsatt sikkerhet er stilt innen lageret kan settes i drift. Standard garantitekst, som alltid skal anvendes, vil bli vedlagt når kravet om sikkerhet blir sendt ut. 

Frisone/frihavn

Dersom handels- og næringsmessige hensyn tilsier det, kan Kongen med Stortingets samtykke gi tillatelse til opprettelse av frisoner eller frihavner. 

En frisone/frihavn er et fysisk avgrenset område på norsk territorium hvor varer som ikke har gått over til fri disponering kan oppbevares, deles, ompakkes eller eventuelt bearbeides.  

Søknad om frisone/frihavn skal sendes Finansdepartementet. Nærmere opplysninger kan fås ved det enkelte tollsted. 

Overføring av varer mellom tollagre 

Tollagerholdere kan sende en vare som ikke er gått over til fri disponering innenlands fra eget tollager uten særskilt søknad til tollmyndighetene. Det er fastsatt ulike ordninger basert på om tollagerholder bruker deklarasjon for prosedyren tollager eller om tollagerholder ikke bruker deklarasjon for prosedyren tollager. Følgende er fastsatt for disse forenklingene: 

Overføring mellom tollagre ved deklarasjon for prosedyren tollager 

Ansvarsforhold mellom tollagerholderne 

Når det gjelder hvem som er ansvarlig part er dette den som til enhver tid har den gyldige tolldeklarasjon. Det vil si at mottagende tollagerholder er deklarasjonspliktig for de varene som legges på tollager. Det er da mottagende tollagerholder som må levere deklarasjon. Når denne deklarasjonen blir godkjent av Tolletaten blir også ansvaret for varene overført til mottagende tollagerholder. Derfor skal følgende fremgå av deklarasjonen når en vare flyttes mellom tollagre: 

 • Mottagende tollagerholders tollagerkode skal oppgis i godsnummer rubrikken i deklarasjonen (rubrikk 49). 

 • Foregående godsnummer (avsenders godsnummer) skal oppgis i rubrikk 44 med referanse TXT. 

 • Transportmiddelet må ha et «Innenlandsk fraktbrev» hvor godsnummeret fra avsenderen er påført. 

Overføring mellom tollagre uten deklarasjon for prosedyren tollager 

Ansvarsforhold mellom tollagerholderne

Når en vare flyttes mellom tollagre uten deklarasjon for prosedyren tollager er det godsnummeret som er bestemmende for hvem som er ansvarlig for varen. Dette vil si atinntil det er lagt nytt godsnummer av mottagende tollagerholder ligger ansvaret for varen hos avsendende tollagerholder.  

 • Ved overføring mellom tollagre skal tollagerholdere benytte «Innenlandsk fraktbrev» hvor det er påført avsenders godsnummer.