Gå til innhold

Deklarering i TVINN og Digitoll

Hva er digitoll?  

Digitoll er et konsept som gjør det mulig for aktørene i vareførselen å oppfylle de fire informasjonspliktene med digital og automatisk informasjonsbehandling. Dette gir Tolletaten grunnlag for rask og automatisk vurdering av behovet for oppfølging.De fire informasjonspliktene er pliktene til å forhåndsvarsle varer fra utenom sikkerhetssonen, deklarering, melde- og opplysning og fremleggelse.  

Deklareringen i TVINN dekker eklarasjonsplikten ved import av varer til Norge.  

Når all informasjon er levert digitalt før eller ved grensepasseringen, vil det i de fleste tilfeller ikke være behov for stopp, og varene kan umiddelbart fristilles for valgt tollprosedyre ved grensen. 

Oppfølgingstiltak, som fysisk fremlegging av varer, kontroll, veiledning osv. kan da gjøres målrettet og i mest mulig grad kun når det er nødvendig. 
 
Den 01.04.2025 avvikles direktekjøringsordningen, og det innføres digital melde-og opplysningsplikt. Fra denne dato vil Digitoll være hovedløpet for alle forsendelser som importeres til Norge. 

 
Ekspedisjonsenhet i digitoll:  

Ved deklarering i digitoll-løpet skal deklarasjonen sendes til ekspedisjonsenhet 441002 i TVINN. Denne enheten håndterer digitoll-deklarasjoner for hele landet, og skal derfor benyttes uavhengig av hvor varen skal grensepassere, eller med hva slags transportmiddel. 
 

Tilgang til ekspedisjonsenhet i TVINN etter 01.04.2024: 
 
Tilgang til ekspedisjonsenhet 441002 gis i forbindelse med søknad og godkjenning som digitoll-aktør. 
 
Det vil også etter innføring av digitoll foreligge andre ekspedisjonsenheter i TVINN for varer som ikke kan gå i Digitoll-løpet, deriblant for CHED-varer og for deklarering av varer ut fra tollager. 


For disse gis tilgang til ekspedisjonsenhetgjennom søknad over tolletatens kontaktskjema.  
 
I søknaden må det oppgis begrunnelse for søknaden, forventet trafikk mot enheten, og hvilken ekspedisjonsenhet det ønskes tilgang til. Bevilgningen gis som et tillegg til den ordinære TVINN-tillatelsen. 

For aktører som ikke har tidligere tilgang til å deklarere i TVINN gis tilgang til ekspedisjonsenhet i forbindelse med søknaden om TVINN-tillatelse. 

 
Deklarering i Digitoll

En digitoll-sending kan deklareres i TVINN inntil fem dager før grensepassering. Dette sikrer at tolletaten har tilstrekkelig tid til å ferdigbehandle deklarasjonen før forsendelsen ankommer landet, som igjen sikrer en sømløs og smidig grensepassering.  

Deklarering frem i tid gjøres ved at deklarasjonsdato settes til forventet dato for grensepassering. Det er viktig at det er grensepasseringsdato og ikke dato da deklarasjonen blir laget som oppgis som deklarasjonsdato.  

Ved deklareringen skal regler (som tollsatser, valutakurser, særavgiftssatser og så videre) for deklarasjonsdato/ grensepasseringsdato benyttes. 

For å finne frem til regelverk frem i tid kan tolletatens åpne data anvendes. Her publiseres informasjon om nåværende og fremtidige kvoter, tollsatser, valutakurser, særavgifter og så videre. Løsningen er tilrettelagt for maskinell henting av data. 
 

Spesielt for Digitoll-deklarasjoner 

  • Omberegning av tidlig innsendt deklarasjon kan ikke gjøres før dags dato er lik eller større enn deklarasjonsdato.   
  • Det skal ikke oppgis «ønsket behandlingsdato» frem i tid for digitoll. Hele DTM-segmentet (ønsket behandlingsdato) skal ikke følge med i meldingen til tolletaten. Beskrivelse av segment og meldingsstruktur kan finnes i implementasjonsguiden for TVINN, CUSDEC-I, seksjon 2.  
  • Kvoter, med kode KVT, kan ikke benyttes i digitoll. 
  • Du kan ikke endre innsendt ekspedisjonsenhet ved å sende ny versjon i Digitoll.  
  • Varer fra tredjeland underlagt veterinære eller plantesanitære restriksjoner, med krav om CHED-dokument, må deklareres etter egen prosedyre. 

 

Frigivelse av deklarasjon 

Ved deklarering i digitoll-løpet vil deklarasjonen kunne behandles før ankomst, men vil først frigis og få ekspedisjons-og løpenummer ved grensepassering. Hvordan dette gjøres avhenger av transportmiddel.  

 

Flytransport 

For flytransport registreres grensepassering automatisk idet transportmiddelet lander på lufthavn. Deklarasjoner i TVINN som er ferdigbehandlet i digitoll-løpet vil ved landing frigis og få ekspedisjons-og løpenummer 

Dette følger en kobling mellom Avinor og Tolletatens systemer. 
 

Landevei

For
transport over landevei frigis deklarasjon, med ekspedisjons og løpenummer, når grensepassering inn i Norge er registrert av tolletaten.
 
 
For gitte grenseoverganger, som Svinesund og Ørje, registreres grensepasseringen automatisk etter skiltnummer og deklarasjon gis ekspedisjons-og løpenummer. Merk at sjåfør fremdeles må kjøre inn til tollstasjonen, der videre dirigering vil skje med lyssignal. 

For øvrige grenseoverganger må sjåføren stoppe og henvende seg i ekspedisjonen, der deklarasjonen vil bli frigitt. Siden dataene allerede er behandlet før grensepassering vil det som oftest bli kortere behandlingstid i ekspedisjonen. 

På sikt vil det implementeres automatiske grensepasseringsløsninger også her. 

 
Ferge

Transportør må henvende seg til tolletaten i ekspedisjonen for å få deklarasjonen ferdigstilt. Men siden dataene allerede er behandlet ved grensepassering vil det som oftest bli kortere behandlingstid i ekspedisjonen 

På sikt vil det implementeres automatiske grensepasseringsløsninger også her. 
 
 
Sjø

For forsendelser som kommer sjøveien vil grensepassering og frigivelse i en overgangsperiode følge deklarasjonsdato, som i digitoll skal tilsvare grensepasseringsdato.  

Det er viktig å merke seg at deklarasjonen ikke vil bli akseptert med ekspedisjons- og løpenummer før deklarasjonsdato som er satt i TVINN. 

Hvis fartøyet ankommer til en annen dato enn hva som er deklarert i TVINN må Tolletaten kontaktes. 

På sikt vil frigivelse følge automatisk av data fra Safe Sea Net Norway (SSNN). 

 

Jernbane 

For forsendelser som ankommer landet på jernbane registreres grensepassering som følge av informasjon fra Bane NOR sine systemer. Ferdigbehandlede deklarasjoner i TVINN frigis og får ekspedisjons-og løpenummer ved grensepassering