Gå til innhold

Utmålingsskjema (gjelder fra 1. januar 2023)

Eksemplene på pliktbrudd som listes opp i utmålingsskjema er ikke uttømmende, og skjema må leses i sammenheng med veilederen.

Overtredelsens art Størrelse på overtredelsesgebyret
  
Eksempler/ oversikt over mest vanlige pliktbrudd 1. gangs fastsettelse 2. gangs fastsettelse 3. gangs fastsetteslse osv.
Vfl. § 2-1: manglende, uriktig eller ufullstendig forhåndsvarsel 2 R 4 R  8 R
Vfl. § 2-4: manglende, uriktig eller ufullstendig  fremleggelse 5 R 10 R 20 R
Vfl. § 2-2 første ledd: manglende overholdelse av plikten til å føre transportmiddelet til sted hvor tollmyndighetene er stasjonert eller sted angitt av tollmyndighetene 2 R 4 R 8 R 
Vfl. § 2-3: manglende, uriktig eller ufullstendig melding om ankomst til bestemmelsessted i tollområdet 3 R 6 R 12 R 
Vfl. § 2-6: lossing uten tillatelse 2 R 4 R 8 R 
Vfl. § 5-2: lasting uten tillatelse 2 R 4 R 8 R 
Vfl. § 2-5: videre transport i tollområdet uten tillatelse 3 R 6 R 12 R 
Vfl. § 5-3: manglende, uriktig eller ufullstendig melding ved avreise fra tollområdet 3 R 6 R 12 R 
Vfl. § 3-1: manglende tollbehandling ved innførsel 3 R 6 R 12 R 
Vfl. § 3-2: manglende deklarering av vare(r) ved innførsel 5 R (private)
10 R (foretak)
10 R (private)
20 R (foretak)
20 R (private)
40 R (foretak)
Vfl.  § 3-2: feilaktig deklarering av verdi/tollverdi (alvorlige feil) 3 R (privat)
10 R (foretak)
6 R (private)
20 R (foretak)
12 R (private)
40 R (foretak)
Vfl. § 3-2: feilaktig deklarering av verdi/tollverdi (mindre alvorlige feil) 1 R  2 R 4 R 
Vfl. § 3-2: feilaktig klassifisering med betydning for bl.a. toll/avgifter/restriksjoner etc. (alvorlige feil) 3 R (private)
10 R (foretak)
6 R (private)
20 R (foretak)
12 R (private)
40 R (foretak) 
Vfl. § 3-2: feilaktig klassifisering uten betydning for bl.a. toll/avgifter/restriksjoner etc. (mindre alvorlige feil) 1 R  2 R 4 R 
 Vfl. § 3-2: feil med opprinnelsesbevis eller brudd på forsendelsesregelen 3 R (private)
10 R (foretak)
6 R (private)
20 R (foretak)
12 R (private)
40 R (foretak)
Vfl. § 3-2: feil med opprinnelse uten betydning for bl.a. toll/avgifter/restriksjoner etc. (mindre alvorlige feil – «formelle feil» iht. handelsavtalen) 1 R 2 R 4 R 
Vfl. § 3-2: oppgitt i deklarasjonen at tillatelse til innførsel av restriksjonsbelagte varer foreligger, uten at det er tilfellet 3 R (private)
10 R (foretak)
6 R (private)
20 R (foretak)
12 R (private)
40 R (foretak)
Vfl. § 3-2: oversittelse av frister satt for deklarering 3 R (private)
5 R (foretak)
6 R (private)
10 R (foretak)
12 R (private)
20 R (foretak) 
Vfl. § 3-2: andre mindre alvorlige feil med deklarasjonen (bl.a. feil kunde, glemt å henvise til tillatelser (forutsettes at tillatelser foreligger), feil valutakurs m.m. Det gjøres oppmerksom på at disse eksemplene ikke alltid kan karakteriseres som mindre alvorlige feil.  1 R 2 R 4 R 
Vfl. § 5-6: feilaktig deklarering av   verdi/tollverdi/klassifisering/opprinnelse med betydning for bl.a. tollavgift/avgifter/restriksjoner/statistikk etc. (alvorlige feil)  3 R (private)
10 R (foretak)
6 R (private)
20 R (foretak)

12 R (private)
40 R (foretak) 

Vfl. § 5-6: feilaktig deklarering av   verdi/tollverdi/klassifisering/opprinnelse uten betydning for bl.a. tollavgift/avgifter/restriksjoner/statistikk etc. (mindre alvorlige feil)  1 R 2 R 4 R 
Vfl. § 5-6: andre mindre alvorlige feil med deklarasjonen (bl.a. feil kunde, glemt å henvise til tillatelser (forutsettes at tillatelser foreligger) m.m. Det gjøres oppmerksom på at disse eksemplene ikke alltid kan karakteriseres som mindre alvorlige feil.  1 R  2 R 4 R 
Vfl. § 5-6: oppgitt i deklarasjonen at tillatelse til utførsel av restriksjonsbelagte varer foreligger, uten at det er tilfellet. 3 R  (private)
10 R (foretak)
10 R (private)
20 R (foretak) 
20 R (private)
40 R (foretak)
Vfl. § 5-6: manglende eller uriktig deklarering av vare(r) eller varen utføres før deklarasjonen er godkjent 5 R (private)
10 R (foretak)
10 R (private)
20 R (foretak)
20 R (private)
40 R (foretak) 
Vfl. § 7-5: manglende eller mangelfull oppbevaring av meldinger, deklarasjoner, dokumenter mv.    5 R (kun foretak) 10 R (kun foretak)  20 R (kun foretak) 
Vfl. §§ 3-6 og 3-7 og §§ 4-1 til §4-8: ulovlig disponering

5 R (private) 
10 R (foretak)

10 R (private)
20 R (foretak) 
20 R (private)
40 R (foretak)
Vfl. § 4-3: manglende registrering av grensepassering ved utførsel og der varen er plassert under en transitteringsprosedyre. 5 R 10 R  20 R 
Vfl. § 4-3: oppstart av transittering for vare som ikke lenger befinner seg i landet 10 R 20 R 40 R 
Vfl. § 4-3: underdeklarert skyldbeløp (garanti) 10 R 20 R  40 R 
Vfl. § 4-3: forsegling ikke påsatt iht avgitt transitteringsdeklarasjon, herunder feil plombenummer, manglende eller utilstrekkelig forsegling, også for transitteringer fra Norge til Norge 10 R 20 R  40 R 
Vfl. § 4-3: ankomst registrert før grensepassering inn i landet 5 R 10 R  20 R 
Vfl. § 4-3: oversittet frist for å avgi lossemerknader 3 R 6 R  12 R 
Vfl. § 4-3: andre mindre alvorlige feildeklareringer i NCTS (bl.a. feil vekt/kolli, feil mottaker, feil varebeskrivelse m.m.). Det gjøres oppmerksom på at disse eksemplene ikke alltid kan karakteriseres som mindre alvorlige feil 1 R 2 R  4 R 
Vareførselsforskriften § 4-4-8 tredje ledd, jf. vfl. § 4-4: mangelfull føring eller innsending av merknadsjournal 3 R 6 R  12 R 
Vareførselsforskriften § -4-4-8 jf. vfl. § 4-4: mangelfull føring av tollagerregnskap 3 R 6 R  12 R 
Vareførselsforskriften § 4-4-3 jf. vfl. § 4-4: manglende søknad om endring av tollageret, herunder bl.a. størrelse, sikring, plassering, ansvarshavende mv. 3 R 6 R  12 R 
Vareførselsforskriften § 4-4-14: brudd på vilkårene for direktekjøring 5 R  10 R  20 R 
Vareførselsforskriften § 4-4-3, jf. vfl. § 4-4: andre mindre alvorlige overtredelser av tollagerbevillingen, herunder f.eks. manglende underretning om at det ikke lenger er behov for tollagerbevilling m.m. 3 R 6 R  12 R 
Vfl. § 12-2 første ledd bokstav e: feil med opprinnelsesdokumentasjon som er ment å tjene som bevis ved tollekspedering i annet land. 10 R 20 R  40 R 

 

Utmålingsskjema - typetilfeller (manglende medvirkning til kontroll)

Tabellen under viser anbefalte rammer for ileggelse av overtredelsesgebyr for ulike pliktbrudd etter vareførselsloven § 8-13 og tollavgiftsloven § 10-2. Eksemplene på pliktbrudd er ikke uttømmende, og tabellen må leses i sammenheng med veilederen.

Type overtredelse (manglende medvirkning til kontroll) Overtredelsesgebyr 
  Virksomhet Privatperson
Vfl. § 8-13 og tal. § 12-2: Hindre/nekte fysisk adgang til undersøkelse av lokaler og varer (alternativt bistand fra politiet) 15-30 R 3-10 R 
Vfl. § 8-13 og tal. § 12-2: Unndra/gjemme bort varer for kontroll 15-30 R 3-7 R 
Vfl. § 8-13 og tal. § 12-2: Unnlate å avgi vareprøver 10-30 R  3-7 R 
Vfl. § 8-13 og tal. § 12-2: Unnlate å yte nødvendig veiledning og bistand, herunder ikke etterfølge anmodning om å legge frem dokumentasjon 10-30 R  3-7 R 
Vfl. § 8-13 og tal. § 12-2: Hindre/nekte adgang til gjennomsyn av fysisk og digital informasjon. og/eller kopiering av informasjon. 10-30 R  3-7 R 
Vfl. § 8-13 og tal. § 12-2: Hindre/vanskeliggjøre kontroll og gjennomgang av informasjon i dokumenter, filer, systemer, programvare mv.  10-30 R  3-7 R