Gå til innhold

Utmålingsskjema 1. januar 2023

Eksemplene på pliktbrudd som listes opp i utmålingsskjema er ikke uttømmende, og skjema må leses i sammenheng med veilederen.

Overtredelsens art

Størrelse på overtredelsesgebyret

   
Eksempler/ oversikt over mest vanlige pliktbrudd

1. gangs fastsettelse

2. gangs fastsettelse

3. gangs fastsettelse osv

Vfl. § 2-1: manglende, uriktig eller ufullstendig forhåndsvarsel  2 R 4 R   8 R
Vfl. § 2-4: manglende, uriktig eller ufullstendig  fremleggelse  5 R 10 R  20 R
Vfl. § 2-2 første ledd: manglende overholdelse av plikten til å føre transportmiddelet til sted hvor tollmyndighetene er stasjonert eller sted angitt av tollmyndighetene      
Vfl. § 2-3: manglende, uriktig eller ufullstendig melding om ankomst til bestemmelsessted i tollområdet      
Vfl. § 2-6: lossing uten tillatelse      
Vfl. § 5-2: lasting uten tillatelse      
Vfl. § 2-5: videre transport i tollområdet uten tillatelse      
Vfl. § 5-3: manglende, uriktig eller ufullstendig melding ved avreise fra tollområdet      
Vfl. § 3-1: manglende tollbehandling ved innførsel      
Vfl. § 3-2: manglende deklarering av vare(r) ved innførsel      
Vfl.  § 3-2: feilaktig deklarering av verdi/tollverdi (alvorlige feil)      
Vfl. § 3-2: feilaktig deklarering av verdi/tollverdi (mindre alvorlige feil)      
Vfl. § 3-2: feilaktig klassifisering med betydning for bl.a. toll/avgifter/restriksjoner etc. (alvorlige feil)      
Vfl. § 3-2: feilaktig klassifisering uten betydning for bl.a. toll/avgifter/restriksjoner etc. (mindre alvorlige feil)      
 Vfl. § 3-2: feil med opprinnelsesbevis eller brudd på forsendelsesregelen      
Vfl. § 3-2: feil med opprinnelse uten betydning for bl.a. toll/avgifter/restriksjoner etc. (mindre alvorlige feil – «formelle feil» iht. handelsavtalen)      
Vfl. § 3-2: oppgitt i deklarasjonen at tillatelse til innførsel av restriksjonsbelagte varer foreligger, uten at det er tilfellet      
Vfl. § 3-2: oversittelse av frister satt for deklarering      
Vfl. § 3-2: andre mindre alvorlige feil med deklarasjonen (bl.a. feil kunde, glemt å henvise til tillatelser (forutsettes at tillatelser foreligger), feil valutakurs m.m. Det gjøres oppmerksom på at disse eksemplene ikke alltid kan karakteriseres som mindre alvorlige feil.      
Vfl. § 5-6: feilaktig deklarering av   verdi/tollverdi/klassifisering/opprinnelse med betydning for bl.a. tollavgift/avgifter/restriksjoner/statistikk etc. (alvorlige feil)      
Vfl. § 5-6: feilaktig deklarering av   verdi/tollverdi/klassifisering/opprinnelse uten betydning for bl.a. tollavgift/avgifter/restriksjoner/statistikk etc. (mindre alvorlige feil)      
Vfl. § 5-6: andre mindre alvorlige feil med deklarasjonen (bl.a. feil kunde, glemt å henvise til tillatelser (forutsettes at tillatelser foreligger) m.m. Det gjøres oppmerksom på at disse eksemplene ikke alltid kan karakteriseres som mindre alvorlige feil.      
Vfl. § 5-6: oppgitt i deklarasjonen at tillatelse til utførsel av restriksjonsbelagte varer foreligger, uten at det er tilfellet.      
Vfl. § 5-6: manglende eller uriktig deklarering av vare(r) eller varen utføres før deklarasjonen er godkjent      
Vfl. § 7-5: manglende eller mangelfull oppbevaring av meldinger, deklarasjoner, dokumenter mv.         
Vfl. §§ 3-6 og 3-7 og §§ 4-1 til §4-8: ulovlig disponering      
Vfl. § 4-3: manglende registrering av grensepassering ved utførsel og der varen er plassert under en transitteringsprosedyre.      
Vfl. § 4-3: oppstart av transittering for vare som ikke lenger befinner seg i landet      
Vfl. § 4-3: underdeklarert skyldbeløp (garanti)      
Vfl. § 4-3: forsegling ikke påsatt iht avgitt transitteringsdeklarasjon, herunder feil plombenummer, manglende eller utilstrekkelig forsegling, også for transitteringer fra Norge til Norge      
Vfl. § 4-3: ankomst registrert før grensepassering inn i landet      
Vfl. § 4-3: oversittet frist for å avgi lossemerknader      
Vfl. § 4-3: andre mindre alvorlige feildeklareringer i NCTS (bl.a. feil vekt/kolli, feil mottaker, feil varebeskrivelse m.m.). Det gjøres oppmerksom på at disse eksemplene ikke alltid kan karakteriseres som mindre alvorlige feil      
Vareførselsforskriften § 4-4-8 tredje ledd, jf. vfl. § 4-4: mangelfull føring eller innsending av merknadsjournal      
Vareførselsforskriften § -4-4-8 jf. vfl. § 4-4: mangelfull føring av tollagerregnskap      
Vareførselsforskriften § 4-4-3 jf. vfl. § 4-4: manglende søknad om endring av tollageret, herunder bl.a. størrelse, sikring, plassering, ansvarshavende mv.      
Vareførselsforskriften § 4-4-14: brudd på vilkårene for direktekjøring      
Vareførselsforskriften § 4-4-3, jf. vfl. § 4-4: andre mindre alvorlige overtredelser av tollagerbevillingen, herunder f.eks. manglende underretning om at det ikke lenger er behov for tollagerbevilling m.m.      
Vfl. § 12-2 første ledd bokstav e: feil med opprinnelsesdokumentasjon som er ment å tjene som bevis ved tollekspedering i annet land.      

 

Utmålingsskjema - typetilfeller (manglende medvirkning til kontroll)


Tabellen under viser anbefalte rammer for ileggelse av overtredelsesgebyr for ulike pliktbrudd etter vareførselsloven § 8-13 og tollavgiftsloven § 10-2. Eksemplene på pliktbrudd er ikke uttømmende, og tabellen må leses i sammenheng med veilederen.

Type overtredelse (manglende medvirkning til kontroll)

Overtredelsesgebyr

 
  Virksomhet Privatperson
Vfl. § 8-13 og tal. § 12-2: Hindre/nekte fysisk adgang til undersøkelse av lokaler og varer (alternativt bistand fra politiet)    
Vfl. § 8-13 og tal. § 12-2: Unndra/gjemme bort varer for kontroll    
Vfl. § 8-13 og tal. § 12-2: Unnlate å avgi vareprøver    
Vfl. § 8-13 og tal. § 12-2: Unnlate å yte nødvendig veiledning og bistand, herunder ikke etterfølge anmodning om å legge frem dokumentasjon    
Vfl. § 8-13 og tal. § 12-2: Hindre/nekte adgang til gjennomsyn av fysisk og digital informasjon. og/eller kopiering av informasjon.    
Vfl. § 8-13 og tal. § 12-2: Hindre/vanskeliggjøre kontroll og gjennomgang av informasjon i dokumenter, filer, systemer, programvare mv.     

Utmåling og ileggelse av overtredelsesgebyr
Veilederen gir retningslinjer for ileggelse og utmåling av overtredelsesgebyr i Tolletaten, etter vareførselsloven § 12-2 og tollavgiftsloven § 12-2.