Gå til innhold

§ 7-18 Poster som ikke inngår i tollverdien i § 7-10

Lov og forskrift

§ 7-18 omhandler hovedsaklig elementer som kan trekkes ut av prisen når tollverdien skal fastsettes etter metoden i § 7-10. Vilkåret er at elementene kan adskilles fra prisen. I dette ligger at deklaranten må kunne avklare det økonomiske omfanget av elementene på en måte tollmyndighetene kan akseptere.

Elementene som på visse vilkår kan trekkes ut er:


Forarbeider til tolloven § 7-18

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 71

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 8

St. prp. nr. 1 (1994-1995)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5

St. prp. nr. 1 (1980-1981)

St. prp. nr. 25 (1979-1980)

Forskrift 3. desember 1980 nr. 4917 §§ 2 og 9

Les mer