Gå til innhold

§ 6-4 Landbruksvare som innføres for bearbeiding

Landbruksvarer kan innføres tollfritt til Norge for bearbeiding her dersom:

  • varene innføres til teknisk bruk (se § 5-7), eller
  • de bearbeidede landbruksvarene skal gjenutføres og vilkårene som er beskrevet i § 6-4 er oppfylt

Hva som er landbruksvarer etter § 6-4 er definert i § 6-4-1. Definisjonen avviker litt fra definisjonen av landbruksvarer til teknisk bruk.

Du må søke om en generell tillatelse fra tollmyndighetene på forhånd for å få tollfritak etter denne bestemmelsen. En slik tillatelse gir tollfritak for alle innførsler av varetypene tillatelsen omfatter i en bestemt periode. Søknaden skal sendes på skjemaet RD-0013 til Grenland tollsted. For å få tillatelse stilles det blant annet bestemte krav til lagring av de ufortollede varene, og til produksjons- og lagerregnskapet.

Det er en betingelse for tillatelsen at også Landbruksdirektoratet gir samtykke til tollfri innførsel. Samtykket gis ved at Landbruksdirektoratet utsteder skjemaet TNT (Tillatelse til Nedsatt Toll). Foretak som har tillatelse må hvert år rapportere til Landbruksdirektoratet.

Flere foretak som i fellesskap skal bearbeide en vare, kan søke om felles tillatelse til dette fra tollmyndighetene.

Gjenutførselsfristen er i utgangspunktet seks måneder etter innførsel. Foretaket som innfører varene kan imidlertid søke på forhånd om å utføre andre varer av samme slag i stedet. I så fall kan utførsel skje før innførsel av tollfrie varer. Hva som anses som varer av samme slag er nærmere beskrevet i § 6-4-5.

Den som skal innføre landbruksvarer midlertidig må stille sikkerhet for evt. toll- og avgiftskrav i forbindelse manglende gjenutførsel mv. Sikkerheten skal stilles i forbindelse med forhåndstillatelsen, og gjelder hele perioden som omfattes av tillatelsen. Hva som anses som tilstrekkelig sikkerhet følger de samme regler som beskrevet i § 6-2.

Det skal svares toll av evt. restprodukter som oppstår i forbindelse med bearbeidingen dersom restproduktene forblir i Norge. Det skal imidlertid ikke svares merverdiavgift i disse tilfellene.

Det er nærmere vilkår og beskrivelse av prosedyrene ved innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer i §§ 6-4-1 til 6-4-12.

Tollfritaket i § 6-4 gjelder også merverdiavgift.


Forarbeider til tolloven § 6-4

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 62

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 14 nr. 10

St. prp. nr 1 (1997-1998)

St. prp nr. 59 (1994-1995)