Gå til innhold

§ 5-9 Vare av mindre verdi

Varer som sendes til mottaker i Norge er tollfrie dersom den enkelte sendingen har en verdi under 350 kr inkludert transport- og forsikringskostnader.

Transport- og forsikringskostnader for varen frem til innførselsstedet skal inngå ved fastsettelsen av tollverdien, jf. tolloven § 7-10, jf. tolloven § 7-17 første ledd bokstav e.

Dersom varen er betalt i utenlandsk valuta, skal Tolletatens omregningskurs benyttes, jf. tolloven § 7-19. Tidspunktet for omregning følger reglene i § 1-7.

Det er kun toll- og avgiftspliktige varer som inngår i grunnlaget etter denne regelen. Dersom en forsendelse inneholder både avgiftspliktige og avgiftsfrie varer, skal kun de avgiftspliktige varene medregnes.

Fritaket gjelder ikke alkohol og tobakk.

Det er gitt tilsvarende fritak for merverdiavgift og diverse særavgifter.

Det er unntak fra deklareringsplikten for vare av mindre verdi, jf. tollforskriften § 4-10-4 bokstav f. Unntaket fra deklareringsplikten omfatter kun sendinger hvor den samlede verdien av avgiftspliktige og avgiftsfrie varer inkludert transport- og forsikringskostnader er under 350 kr.


Forarbeider til tolloven § 5-9

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 59

Prop. 1 LS (2014-2015) side 141