Gå til innhold

§ 3-6 Meldeplikt ved videre transport i tollområdet mv.

Det kreves tillatelse fra tollmyndighetene dersom et fartøy skal gå videre (fra første havn etter ankomst til tollområdet) til en annen havn i tollområdet med ufortollede varer. Dette omfatter blant annet alle fartøy som har ufortollet proviant om bord.

Det kreves tillatelse fra tollmyndighetene dersom et fartøy skal gå videre (fra første havn etter ankomst til tollområdet) til en annen havn i tollområdet med ufortollede varer. Dette omfatter blant annet alle fartøy som har ufortollet proviant om bord.

Bestemmelsene i §§ 3-2, 3-3 og 3-4 får tilsvarende anvendelse.

I tollforskriften er § 3-6 gitt tilsvarende anvendelse for andre transportmidler. Eksempelvis må fører av motorvogn ha tillatelse hvis ufortollede varer skal transporteres i tollområdet. Slik tillatelse kan gis ved forpassing eller transittering.


Forarbeider til tolloven § 3-6

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 46

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 26

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 111 og 112

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast av 1901