Gå til innhold

§ 16-9 Forenklet forelegg

I utgangspunktet har domstolene og påtalemyndigheten monopol på å gi straff i Norge. På noen områder er imidlertid forvaltningsorganer gitt myndighet til å utstede standardiserte forenklede forelegg, som er en form for bot.

Tollmyndighetene har slik foreleggsmyndighet, men den er begrenset til mindre alvorlige tilfeller av ulovlig innførsel utenom tollmyndighetenes kontroll, dvs. smugling i mindre skala.

For å kunne utstede forenklet forelegg, må forholdet oppdages på stedet. Den som blir avslørt ved grensepassering, i tollfilteret på en flyplass eller ved ilandstiging fra en ferje fra utlandet, kan altså få forenklet forelegg. Vilkåret er også oppfylt dersom tollmyndighetene forfølger en smugler på ferske spor, og stopper vedkommende på et senere tidspunkt enn ved grensepassering mv. Tollmyndighetene kan på den annen side ikke bruke forenklet forelegg på smugling som oppdages på et senere tidspunkt.

Den som oppfyller vilkårene for forenklet forelegg må vedta forelegget dersom det skal få virkning. Dersom vedkommende ikke vedtar et forenklet forelegg, må forholdet forfølges på annen måte, f.eks. ved ordinær anmeldelse til politiet for brudd på § 16-2.

Det kan ikke utstedes forenklet forelegg for smugling av varer som er avhengig av tillatelser fra andre myndigheter, med unntak for alkohol og tobakk.

Det er bare mindre alvorlige smuglingstilfeller som rammes. En tabell over mengde- og verdigrensene og bøtesatsene finner du i § 16-9-2. Overtredelser som overstiger disse mengde- og verdigrensene må forfølges på annen måte, jf. det som er sagt over.

Forenklet forelegg innebærer også at varene blir inndratt.

Tollfritt reisegods (se § 5-1) inngår ikke i mengde- og verdigrensene. En person som blir stoppet på grensa med 5 liter brennevin får altså forenklet forelegg for 4 liter.

Det er en verdigrense for tollfritt reisegods på 6 000 kroner dersom du har vært i utlandet i mer enn 24 timer. Har du vært i utlandet i kortere tid er verdigrensen på 3 000 kroner. Denne verdigrensen er den totale summen på varene du har handlet, inkludert kvotevarer som alkohol, tobakk og kjøtt.

Den som f.eks. har kjøpt to TV-apparater til 4000 kr hver etter opphold i utlandet på over 24 timer, vil få det ene inn som tollfritt reisegods, mens han får forenklet forelegg (og inndragning) for det andre. Den som innfører en vare med verdi 8000 kr, vil få forenklet forelegg beregnet ut fra hele kjøpesummen og hele varen inndratt pga. bestemmelsen om såkalt "sammenhengende hele" i § 5-1-3 fjerde ledd.


Forarbeider til tolloven § 16-9

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 107

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 68

Ot.prp. nr. 45 (1996-1997)

Ot.prp. nr. 62 (1982-1983)