Gå til innhold

§ 15-5 Opphevelse og bortfall av forføyning

Hvis retten opphever eller treffer avgjørelse om bortfall av en midlertidig forføyning, skal den informere tollmyndighetene.

Tollmyndighetene kan også anmode retten om å treffe avgjørelse om at forføyningen er falt bort i tilfeller som nevnt i tvisteloven § 34-6.


Forarbeider til tolloven § 15-5

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 106

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 39

Ot.prp. nr. 74 (2005-2006)

Ot.prp. nr. 45 (1996-1997)

Tolloven 1966 § 41

Ot.prp. nr. 73 (1995-1996)

St.prp. nr. 65 (1993-1994)