Gå til innhold

§ 15-4 Deklarering ved tilbakehold av varer og ansvar for skyldig lagerleie

Lov og forskrift

Første ledd
Tollmyndighetenes tilbakehold av varer endrer ikke plikten til å deklarere varene og til å svare toll, verken når varene holdes tilbake etter toll. § 15-1 eller på grunnlag av en midlertidig forføyning.

I de tilfellene hvor det viser seg at det ikke var grunnlag for tilbakeholdet, er rettighetshaveren ansvarlig overfor tollmyndighetene for kostnadene til lagerleie i tidsrommet varene holdes tilbake. Dette gjelder både når varer holdes tilbake etter toll. § 15-1 første ledd og på grunnlag av en midlertidig forføyning.

Annet ledd
Varer kan ikke tvangsselges etter toll. §§ 4-2, 4-27 og 4-32 så lenge varene holdes tilbake etter toll. § 15-1 første ledd eller på grunnlag av en midlertidig forføyning. Dette betyr at tilbakeholdet må være falt bort.

Varer kan heller ikke tvangsselges hvis det er fastslått ved dom, eller følger av bindende avtale mellom rettighetshaveren og mottakeren eller dennes representant, at varene utgjør inngrep i en immaterialrettighet.

Tredje ledd
Tollmyndighetene kan sørge for ødeleggelse av varer som holdes tilbake eller andre tiltak som gjelder varene når det følger av dom eller når mottakeren eller dennes representant har gitt samtykke til det. Rettighetshaveren er ansvarlig overfor tollmyndighetene for kostnader som påløper i forbindelse med ødeleggelse m.m. av varer. Varer som tilintetgjøres skal ikke tollekspederes, og det oppstår derfor ikke krav om toll og avgifter.


Forarbeider til tolloven § 15-4

 Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 106

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 39

Ot.prp. nr. 45 (1996-1997)

Tolloven 1966 § 41

Ot.prp. nr. 73 (1995-1996)

St.prp. nr. 65 (1993-1994)