Gå til innhold

§ 15-3 Varsel mv. ved tilbakehold av varer etter midlertidig forføyning

Lov og forskrift

Første ledd
Bestemmelsen omhandler saksbehandlingsregler når tollmyndighetene har avdekket varer som skal holdes tilbake, og forutsetter at det allerede foreligger en midlertidig forføyning. Tollmyndighetene skal i slike tilfeller straks varsle domstolen som har utstedt forføyningen, rettighetshaveren (i praksis den som har fått utstedt forføyningen) og mottakeren (evt. avsenderen) av varene. Varselet til saksøkeren på grunnlag av en midlertidig forføyning skal inneholde slike opplysninger om avsender, mottaker og varene som nevnt i § 15-1.

Tollmyndighetene skal etter dette holde tilbake varene og avvente beslutning fra retten eller saksøkeren. I praksis vil saksøkeren ta saken opp med mottakeren/avsenderen, og forsøke å komme til enighet om hva som skal skje med varene. Eventuell uenighet mellom de to kan bringes inn for retten, men det skjer sjelden. De fleste slike saker ender med at varene blir destruert etter avtale mellom rettighetshaver og mottaker.

Tredje ledd
Tollmyndighetene kan etter begjæring beslutte at rettighetshaveren eller dennes representant, eller mottakeren eller dennes representant, skal gis adgang til å undersøke varer som holdes tilbake etter § 15-1 første ledd eller på grunnlag av en midlertidig forføyning hos tollmyndighetene.

Undersøkelsene skal i utgangspunktet finne sted hos tollmyndighetene. Tollmyndighetene kan imidlertid bestemme at eksemplarer av tilbakeholdte varer skal overlates til rettighetshaveren for at denne skal kunne foreta undersøkelser. Varene skal returneres så snart undersøkelsene er fullført eller tilbakeholdet har falt bort. Rettighetshaveren er ansvarlig for skade på varer som oppstår i forbindelse med undersøkelse av varer etter tredje ledd.


Forarbeider til tolloven § 15-3 

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 106

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 39

Ot.prp. nr. 74 (2005-2006)

Ot.prp. nr. 65 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 45 (1996-1997)

Tolloven 1966 § 41

Ot.prp. nr. 73 (1995-1996)

St.prp. nr. 65 (1993-1994)