Gå til innhold

§ 15-2 Midlertidig forføyning

Lov og forskrift

Etter tvisteloven § 34-7 kan kan domstolene beslutte at tollmyndighetene skal holde tilbake varer fra frigjøring når varene krenker immaterialrettighet. Adgangen til å holde tilbake gjelder varer som innføres eller utføres. Varer i transitt omfattes ikke, ettersom slike varer ikke krenker immaterialrettigheter. Beslutningen gis som en midlertidig forføyning. Det er innehaveren av rettigheten som må anmode retten om en slik beslutning. Rettighetshaver kan fremme anmodning på eget initiativ, eller etter henvendelse fra tollmyndighetene etter § 15-1.

Det er retten som gir melding til tollmyndighetene om beslutningen, herunder hvilke varer som skal holdes tilbake. Tollmyndighetene publiserer forføyninger som til en hver tid er i kraft.


Forarbeider til tolloven § 15-2

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 106

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 39

Ot.prp. nr. 74 (2005-2006)

Ot.prp. nr. 65 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 45 (1996-1997)

Tolloven 1966 § 41

Ot.prp. nr. 73 (1995-1996)

St.prp. nr. 65 (1993-1994)

Rettspraksis

Borgarting lagmannsrett 17. juni 2009 (kjennelse)