Gå til innhold

§ 13-4 Kontroll av dokumenter mv.

Tollmyndighetene kan undersøke alle dokumenter som eksisterer hos foretak som er involvert i innførsel eller utførsel av varer, for å kontrollere riktigheten av opplysninger som er, eller skulle vært gitt til tollmyndighetene.

Kontrollhjemmelen omfatter også elektroniske dokumenter. Tollmyndighetene kan kopiere dokumenter og programvare som befinner seg på foretakets datautstyr, med tanke på senere gjennomgang hos foretaket eller hos tollmyndighetene. Eventuell overskuddsinformasjon skal leveres tilbake eller slettes så snart som mulig.

Tollmyndighetene kan også foreta fysisk kontroll av bedriftslokalene, dersom dette er hensiktsmessig for å kontrollere opplysninger vedrørende inn- eller utførsel.

Foretaket skal hjelpe tollmyndighetene til å finne opplysninger og dokumenter, og sørge for at nødvendig fagpersonale er til stede under kontrollen for å svare på spørsmål. Det er også en plikt til å bistå tollmyndighetene til å få adgang til foretakets datasystemer.

Det er gitt tilsvarende bestemmelser om opplysningsplikt også på andre områder innenfor skatte- og avgiftsforvaltningen.

I noen tilfeller har tollmyndighetene behov for vareprøver for å kontrollere at varer har blitt riktig tollbehandlet. Den som blir kontrollert skal levere slike vareprøver uten vederlag.


Forarbeider til tolloven § 13-4

Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 102

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 17

Ot.prp. nr. 42 (1997-1998)

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959


Tolloven 1928 §§ 157 tredje ledd og 162b

Ot.prp. nr. 62 (1954)

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901