Gå til innhold

§ 13-3 a Kontrollopplysninger om tollskyld

Tollmyndighetene kan pålegge den "som har plikt til å gi opplysninger" etter tolloven en plikt til også å gi kontrollopplysninger.

 

Lov og forskrift

Plikten til å gi kontrollopplysninger omfatter næringsdrivende og private mv., når disse opptrer i en rolle hvor det oppstår opplysningsplikt om tollskyld etter tolloven.

Plikten til å gi kontrollopplysninger gjelder opplysninger som "kan ha betydning for tollskyld". Tollskyld er her definert som "en forpliktelse til å svare toll", jf. tolloven § 2-1 første ledd. Det kreves ikke at opplysningene faktisk vil få betydning for en konkret tollskyld. Utgangspunktet for vurderingen vil være om noen kan ha unnlatt å gi pliktige opplysninger etter tolloven om mulig tollskyld. Kontrollopplysninger kan kreves både for å kontrollere om det er gitt riktige og fullstendige opplysninger og for å kontrollere om noen helt har unnlatt å gi opplysninger som kan ha betydning for forpliktelsen til å svare toll. For eksempel kan tollmyndighetene innhente kontrollopplysninger fra en mulig tollskyldner for å avdekke om han eller hun har unnlatt å gi pliktige opplysninger av betydning for tollskyld ved innførsel av varer til Norge. Hva som kan være av betydning for tollskyld, følger av den til enhver tid gjeldende tollovgivning. Ved vurderingen av hva som skal til for at opplysningene kan ha betydning for riktig fastsetting av tollskyld vil det tilsvarende vilkår i bestemmelse i ligningsloven ny § 6-1 være retningsgivende.

Plikten til å gi kontrollopplysninger er knyttet opp mot opplysningens innhold, uavhengig av hvor opplysningene finnes.

Tolloven § 13-4 første ledd tredje punktum er gitt tilsvarende anvendelse så langt den passer, jf. § 13-3 annet ledd. Tollmyndighetene kan altså kreve at den opplysningspliktige gir innsyn i, legger frem, utleverer eller sender inn ulike dokumenter av betydning for kontrollen.


Forarbeider

Prop.141 L (2011-2012) kapittel 2.8