Gå til innhold

§ 13-12 Planlegging, målretting og gjennomføring av kontroller

Bestemmelsens formål er å tydeliggjøre hvilke muligheter Tolletaten har til å innhente, lagre, bruke og sammenstille personopplysninger når kontroller skal planlegges, målrettes og gjennomføres.

Lov og forskrift

Personopplysningsloven § 33 krever at behandling av sensitive personopplysninger har konsesjon fra Datatilsynet, men det er gjort unntak fra kravet for stat når behandlingen har lovhjemmel. Bestemmelsen i § 13-12 gir tollmyndighetene adgang til å behandle sensitive personopplysninger. Nødvendige sensitive personopplysninger vil i hovedsak omfatte opplysninger om mistanke om straffbare lovbrudd, konstaterte straffbare brudd på tollregelverket eller brudd på annet regelverk som tolletaten har ansvar for å kontrollere.

Bestemmelsen i § 13-12 gir Tolletaten adgang til å behandle personopplysninger for etterretningsformål.

Lagringsretten er avgrenset til personopplysninger som er nødvendige for å kunne planlegge, målrette og gjennomføre tollkontroller. Opplysningene skal slettes når de ikke lenger er nødvendige ut fra formålet med behandlingen.


Forarbeider

Prop. 150 LS (2012-2013) kapittel 9