Gå til innhold

Bindende forhåndsuttalelser om klassifisering

Muntlige forespørsler/e-post

Ved alle tollsteder kan det gis veiledning om varers klassifisering  i tolltariffen. Slik veiledning og uttalelser er ikke bindende.

Behandlingstid

Vanligvis vil søknaden bli behandlet innen 3 måneder.

Klageadgang

En bindende forhåndsuttalelse om klassifisering i tolltariffen (BKU) er et enkeltvedtak med klageadgang. I henhold til forvaltningslovens bestemmelser kan vedtak fattet av en tollregion påklages til Tolldirektoratet.
Informasjon om klageadgangen skal bestandig være vedlagt en BKU.

I de tilfeller innehaver av en BKU klager, skal tollregionen foreta en ny vurdering av saken. Hvis tollregionen ikke finner å endre uttalelsen, oversendes saken Tolldirektoratet for behandling.

TASS

TASS er et presedensregister vedrørende klassifisering av varer iht. tolltariffen, og er et oppslagsverk som benyttes av stadig flere.

TASS inneholder alle gyldige avgjørelser fattet av Tolletaten iht. tolloven § 12-13 Bindende forhåndsuttalelser.

En anonymisert versjon av klassifiseringsuttalelsen blir publisert på toll.no.