Gå til innhold

§ 1-8 Forholdet til forvaltningsloven

Bestemmelsen presiserer forholdet til forvaltningsloven. Forvaltningsloven gjelder for tollmyndighetens utøvelse av myndighet, med mindre annet er bestemt i tolloven.

Lov og forskrift

Et eksempel er taushetspliktreglene i § 12-1 som går foran forvaltningslovens tilsvarende bestemmelser.


Forarbeider til tolloven § 1-8

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 36

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Ny bestemmelse, jf. lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker 1967-02-10 nr 00, § 1