Gå til innhold

Nye prosedyrekoder og transaksjonstyper fra 1. januar 2023

1. januar 2023 skal Tolletaten innføre nye prosedyrekoder der formålet er å bringe de norske prosedyrekodene på nivå med EUs praksis på området.

Endringene medfører at prosedyrekoden blir firesifret. Denne firesifrede koden er en sammensetning av koden for aktuell prosedyre (to siffer) og koden for forutgående prosedyre (to siffer).

Hensikten med en firesifret kode er at det innhentes flere opplysninger. Dette vil gi grunnlag for bedre kontroll med vareførselen. En styrket kontroll vil redusere deklareringsfeil og følgelig øke kvaliteten på grunnlagsdata som brukes ved utarbeidelse av handelsstatistikk.

Endringene av prosedyrekodene er tilpasset de nye regelverkene som trer i kraft til samme tid.

Transaksjonstyper

1. januar 2023 vil det også komme nye transaksjonstyper. Disse er like på både innførsel og utførsel. Endringer i transaksjonstypene innebærer en utvidelse fra et til to siffer.

Informasjon og opplæring

Tolletaten har utarbeidet E-læringskurs på området
Det foreligger nå en oppdatert matrise som viser tilgjengelige kombinasjoner av prosedyrekoder. Matrisen viser også oversikt over transaksjonstyper, lagringssted samt henvisning til dagens prosedyrekoder. Veiledere vil også bli oppdatert.

TVINN – Gyldighetskontroller

Ved oppstart vil det ligge gyldighetskontroller i TVINN, dette er blant annet en kontroll av gyldige verdier på prosedyrekoder. Når det gjelder kontroll av kombinasjoner, f.eks. på prosedyrekode og transaksjonstype, vil det ved oppstart ligge slike kontroller kun på et fåtall kombinasjoner.

Tolletaten vil i løpet av 2023 fortsette arbeidet rundt dette. Ulike kontroller i forhold til kombinasjoner vil vurderes fortløpende og bli lagt inn i TVINN.
Vi vil for ordens skyld minne om plikten til å oppgi riktige og fullstendige opplysninger. Dette reguleres i Vareførselsloven § 7-1, som trer i kraft 1 januar 2023.

TVINN – Test

Programvareleverandører vil fortsatt ha mulighet til å teste sin programvare. Se informasjon om testing

Datasett for prosedyrekoder er tilgjengelig på åpne data.


For oppdatert implementasjonsguide se her.