Gå til innhold

NCTS fase 5 – informasjon til næringslivet

EU sin nye tollov, UCC, trådte i kraft 01.05.2016. Dette medførte endringer i Transitterings-konvensjonen. Konsekvensene av disse endringene er at NCTS også må oppdateres til å være i tråd med nytt regelverk og standardisert struktur og format. En fellesbenevnelse for disse endingene i NCTS er "Fase 5".

NCTS fase 5 innledning

Norge er en avtalepart til Transitteringskonvensjonen. NCTS er støttesystemet til konvensjonen. Som en avtalepart er det et krav å være knyttet til NCTS, herunder også til enhver tid å gjennomføre feilrettelser og endringer/oppdateringer bestemt av EU/Taxud.

Endringene i fase 5 går ut på at meldingsstrukturen i NCTS (samt andre EU-systemer blant annet AES, ICS2) skal tilpasses EUCDM (EU sin datamodell) som igjen er basert på WCO sin datamodell. De største endringene er i meldingen IE015 (deklarasjonsdata). Elementer av IE015 gjenspeiles i en rekke andre meldinger i større eller mindre grad, samt at det også på det internasjonale domenet innføres noen nye meldinger. Meldingsutvekslingen internasjonalt skal gå over fra EDIFACT til XML-format.

I NCTS fase 5 videreføres muligheten for å kombinere en transittering med sikkerhetsdata (forhåndsvarsel).

Overgangsstrategi internasjonalt fra fase 4 til fase 5

CTC- landene (medlemmene av transitteringskonvensjonen) har i samråd med EU/Taxud besluttet en overgangsstrategi som går ut på en progressiv driftsstart, det vil si at de enkelte landene kan planlegge fremdrift etter egne ressurser. Overgangsperioden strekker seg fra og med 01.01.2021 til 01.12.2023. I løpet av dette tidsrommet foreligger det et krav til alle landene om å oppgradere til fase 5. I overgangsperioden vil det derfor parallelt være land som fortsatt er i fase 4 mens andre har gått over til fase 5. Disse må kunne utveksle meldinger med hverandre. For å håndtere meldingsutvekslingen mellom fasene, har EU/Taxud utviklet og vil drifte en konverteringsmodul (ieCA) sentralt fra EU. Norge har besluttet å benytte seg av denne.

Overgangsperioden starter i det de første landene (DE og PL) går i produksjon med fase 5. Foreløpig driftsstart er planlagt mars 2021. Da vil konverteringsmodulen konvertere meldinger fra fase 4 til fase 5 og omvendt.

Konsekvenser for næringslivet

NCTS fase 5 er en omfattende endring (oppgradering) som i stor grad vil påvirke programvareleverandører/deklaranter. Dette da de største endringene er i meldingen IE015 (deklarasjonsdata). Norge har besluttet å gå i produksjon på nasjonalt (External domain) og internasjonalt domene (Common Domain) 01.04.2023. Vi får da et såkalt «Big-bang».

Endringene i IE015 medfører at dere må skrive om deres programvare og gjennomføre en fullstendig programvaretest mot Tolletaten. Videre må dere være klare til å gå i produksjon 01.04.2023.

På nasjonalt nivå har vi også besluttet å fase ut EDIFACT og gå over til XML i meldingsutvekslingen med næringslivet.

Nasjonal prosjektplan – External Milestones (EM)

I skjemaet nedenfor ser dere listet opp de nasjonale milepælene (External milestones) for Norge.

 Plan
EM = Nasjonale milepæler Beskrivelse Dato 
 EM-1 Tekniske spesifikasjoner publiseres til næringslivet  01.01.2021
 EM-2  Support tilgjengelig   01.02.2021
 EM-3  Testmiljøer klare  01.03.2022
 EM-4   Overgangsvindu for næringslivet ("Transition window")   01.04.2023

EM-1 Tekniske spesifikasjoner

Ved tidligere faser har vi oversatt deler av spesifikasjonene samt relevante regler og betingelser, ref. Meldingshåndbok Elektronisk transittering og Forhåndsvarsling versjon 5.0 med vedlegg. For fase 5 vil spesifikasjonene publiseres på engelsk og uten ytterligere tilpasninger. Nedenfor finner dere lenker til DDNTA (Design Document for National Transit Application) v. 5.13 og de relevante vedleggene (APP).

  • DDNTA hoveddokument 
  • Meldingsstruktur IE015 – skjematisk oversikt
  • APP A - Meldingsomfang
  • APP K – Regler og betingelser mapping
  • APP Q2 - Teknisk meldingsstruktur
  • APP R – XML mapping
  • APP Y – Datagrupper og transaksjonshierarki
  • APP Z – Dataelementer
  • APP X – XSD / Regler mapping

Vi vil understreke viktigheten av å komme i gang tidlig med gjennomgang av dokumentasjonen, slik at eventuelle uklarheter kan adresseres så tidlig som mulig.

Nye meldinger

I DDNTA v.5.13 App A er det beskrevet flere nye meldinger i fase 5, også noen mot næringslivet. I tidligere faser har vi ikke implementert alle tilgjengelige meldinger, det samme vil gjelde for fase 5. Vi har pågående vurderinger internt samt avklaringer mot vår programvareleverandør om det vil bli aktuelt å implementere noen «nye». Mer informasjon kommer.

EM-2 Support

Tolletaten vil være tilgjengelige for spørsmål relatert til NCTS fase 5 fra og med 01.02.2021.

Vi vil gjøre dere oppmerksomme på at i tillegg til informasjonen om fase 5 som er publisert på toll.no, vil vi også sende dette via Altinn til de ulike programvareleverandørene (sendes til virksomhetens hovedorganisasjonsnummer). Dersom dere er programvareleverandør for NCTS og ikke blir kontaktet via Altinn innen 15.01.2021 ta kontakt.

I denne forbindelse vil vi 15.01.2021 publisere en egen e-postadresse hvor spørsmål angående NCTS fase 5 kan rettes.

EM-3 Testmiljøer og testperioder

Testperioden for dere programvareleverandørene er planlagt fra og med 01.03.2022 til og med 01.03.2023. Innenfor dette tidsrommet er planen at dere får tildelt to testperioder. Den første skal benyttes til en innledende test, mens den andre er tenkt til retest av eventuelle rettelser. Det er viktig at enhver tester godt fra starten av testperioden, da endelig dato for produksjon er ufravikelig.

Dette kommer vi nærmere tilbake til når vi har fått etablert kontakt med den enkelte leverandør.

EM-4 Produksjonsstart

Tolletaten har planlagt en «Big-bang» overgang til NCTS fase 5 den 01.04.2023 (som nevnt under 'Overgangsstrategi). Dette innebærer at vi (Norge) går i produksjon både på det nasjonale og det internasjonale domenet samme dato. Igjen krever dette at alle programvareleverandører må være klare og ha testet ferdig sin programvare i god tid.

Forhåndsvarsling i NCTS – ENTRY- og EXIT

Som en del av Sikkerhetsområdet til EU er Norge forpliktet til å forhåndsvarsle varer som går direkte til og fra sikkerhetsområdet. I dag gjøres dette i en egen rolle i NCTS hvor vi mottar ENTRY og EXIT deklarasjoner fra deklarantene. Dette vil også videreføres når vi går over til NCTS fase 5.

Dette innebærer at IE015 (deklarasjonsdata med kode ENTRY eller EXIT) også vil oppdateres til å bli i tråd ned EU' datamodell. Disse spesifikasjonene er ikke klare. Her må vi gjøre nasjonale tilpasninger før de kan publiseres.

Kommunikasjon

Toll.no

All relevant informasjon relatert til NCTS fase 5 vil fortløpende bli publisert på toll.no, hvor det vil bli sendt varsel til alle som abonnerer på 'NCTS nyheter'.

Altinn

I tillegg vil alle programvareleverandører vi kjenner til også motta informasjon digitalt via Altinn. Vi ber derfor om at hver enkelt bedrift etablerer gode rutiner for å følge opp henvendelsene de mottar via denne portalen. Ved utsendelse benytter vi virksomhetenes hovedorganisasjonsnummer iht. Brønnøysundregistrene.

Tekniske spesifikasjoner fase 5Dokumentnavn på vedlegg
DDNTA hoveddokument ddnta-main-document-v0513-sfa.pdfDDNTA-Main Document-v05·13-SfA (16,0 MB)
Meldingsstruktur IE015 – skjematisk oversikt ncts-p5-_-message-structure-of-ie015-_-chart-v2.50.pdfNCTS-P5 _ Message Structure of IE015 _ Chart (v2.50) (344 kB)
APP A - Meldingsomfang ddnta_app_a-v5.13-sfa.xlsxDDNTA_APP_A-v5.13-SfA (351 kB)
APP K – Regler og betingelser mapping ddnta_app_k-v5.13-sfa.pdfDDNTA_APP_K-v5.13-SfA (406 kB)
APP Q2 - Teknisk meldingsstruktur ddnta_app_q2-v5.13-sfa.pdfDDNTA_APP_Q2-v5.13-SfA (509 kB)
APP R – XML mapping ddnta_app_r-v5.13-sfa.pdfDDNTA_APP_R-v5.13-SfA (43 kB)
APP Y – Datagrupper og transaksjonshierarki ddnta_app_y-v5.13-sfa.pdfDDNTA_APP_Y-v5.13-SfA (7 kB)
APP Z – Dataelementer ddnta_app_z-v5.13-sfa.pdfDDNTA_APP_Z-v5.13-SfA (11 kB)
APP X – XSD / Regler mapping DDNTA_APP_X_v5.13.01-SfA (zippet på grunn av størrelse)