Gå til innhold

[Utgått]Midlertidig innførsel av utstyr til sykkel-VM i Bergen

Tolletaten har gjort et vedtak om forenkling for de som skal ta med sykler og annet utstyr fra utlandet til sykkel-VM i Bergen.

Sykkel-VM arrangeres i Bergen 16. - 24. september 2017. I den forbindelse vil det ankomme en god del sykler og annet utstyr til både deltakerne og til arrangøren. Arrangøren har søkt om fritak for sikkerhetsstillelse ved innførsel av utstyr til arrangementet. Tolldirektoratets innvilger i sitt vedtak søknaden. I teksten under kan du lese vedtaket.

Vedtak - fritak for sikkerhetsstillelse ved midlertidig innførsel av sykler og annet utstyr og materiell i forbindelse med VM på sykkel i Bergen 2017

Det vises til e-post av 12. juli 2017. Henvendelsen gjelder søknad om fritak for sikkerhetsstillelse i forbindelse med midlertidig innførsel av sykler og annet utstyr og materiell som skal benyttes under sykkel - VM 2017 som skal arrangeres i Bergen i tidsrommet 16. – 24. september 2017.

1. Utstyr og materiell som innføres som innføres i de utenlandske deltakeres navn

Dette gjelder utstyr og materiell som deltakerne bringer med selv ved ankomsten, samt utstyr og materiell som sendes på forhånd eller blir ettersendt under arrangementet.

Den som innfører varer har ved innførselen en selvstendig plikt til å melde fra til tollmyndighetene og fremlegge utstyret, herunder syklene, og materiellet for kontroll, jf. tolloven § 3 - 1, jf. § 4 - 10. Utstyret og materiellet må dermed tollekspederes ved innførselen med fremleggelse av en tolldeklarasjon. Tilsvarende gjelder deklarasjonsplikten for utstyr, materiell, verktøy etc. som innføres separat.

Toll - og merverdiavgiftsfritak gis ved midlertidig innførsel mot sikkerhetsstillelse for utstyr og materiell som innføres til bruk under arrangementer av internasjonal karakter, jf. merverdiavgiftsloven § 7 - 2 annet ledd og tolloven § 6 - 2 første ledd bokstav d. Tolldirektoratet har imidlertid besluttet at det ikke skal oppkreves sikkerhet for syklene og det øvrige utstyret og materiellet. Dokumentasjon på deltakelse i det aktuelle arrangementet må fremlegges ved tollekspedisjonen for at fritak fra sikkerhetsstillelse kan innvilges.

Dersom de utenlandske lagene skal ha med seg kjøretøy fra utlandet, vil toll - og avgiftsfritaket, samt fritaket fra å stille sikkerhet, også omfatte disse kjøretøyene. Når det gjelder drivstoff, omfatter toll - og avgiftsfritaket kun for det drivstoffet som er på tanken ved innførselen.

Drivstoff som medbringes i egne tanker/enheter for påfylling under konkurransen tillates ikke innført toll- og avgiftsfritt i medhold av bestemmelsene i tolloven § 6-2, jf. tollforskriften §§ 5-1-2 annet ledd og 5-2-12, merverdiavgiftsloven § 7-2 annet ledd, samt stortingsvedtaket om særavgifter.

Dersom personer bosatt i Norge skal kjøre disse utenlandske kjøretøyene, må det fremsettes særskilt søknad om dette til skatteetaten. Det vises for øvrig til forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsk motorvogn i Norge av 20. juni 1991 nr. 381.

Ved gjenutførsel skal syklene, utstyret og øvrig materiell på tilsvarende måte som ved innførselen tollekspederes ved fremleggelse av en tolldeklarasjon, jf. tollforskriften § 4-11.

2. Utstyr og materiell som innføres i arrangørens navn

Utstyr og materiell som innføres av arrangøren, for eksempel tidtakerutstyr, skal også deklareres på vanlig måte. Direktoratet har besluttet at det ikke skal kreves sikkerhet for dette utstyret og materiellet. Forutsetningen for fritaket er at utstyret og materiellet skal eies av en person eller et firma som er hjemmehørende i utlandet, og at det innføres og benyttes av importøren selv (eier og importør må ikke nødvendigvis være den samme), eller under ledelse av denne, i forbindelse med oppdraget i Norge, jf. tolloven § 6-2 første ledd bokstav a, jf. § 6-2 annet ledd. Hvis utstyret og materiellet innføres av arrangøren uten at vedkommende utleier selv er til stede under bruken av utstyret og materiellet her i landet, må det foretas ordinær fortolling.

Gjenutførsel skal foretas gjennom tollmyndighetene etter gjeldende bestemmelser i tolloven § 4-11, jf. tollforskriften § 4-11.

3. Utstyr og materiell som innføres av andre

Utstyr og materiell som innføres av andre enn arrangøren og deltakerne (for eksempel sponsorer osv.), anses som en ordinær innførsel, og må følgelig fortolles i henhold til gjeldende bestemmelser i tolloven.

Tolldirektoratet gjør oppmerksom på at virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra 1. januar 2017 ikke lenger skal betale merverdiavgift til tollmyndighetene ved innførsel av varer, men rapportere merverdiavgiften til Skatteetaten på mva-meldingen. Merverdiavgiftsregistrerte skattepliktige trenger heller ikke å stille sikkerhet for merverdiavgift ved midlertidig innførsel av varer. Eventuelle spørsmål knyttet til dette kan rettes til Skatteetaten.

4. Ordinær innførsel

Utstyr og materiell som innføres med det formål å bli forbrukt under arrangementet, eller som skal forbli her i landet, skal behandles som en ordinær innførsel, og må følgelig fortolles i henhold til gjeldende bestemmelser i tolloven.

5. Restriksjonsbelagte varer

I forbindelse med den midlertidige innførselen forutsetter Tolldirektoratet at det er innhentet nødvendige tillatelser fra kompetente myndigheter for varer som er underlagt restriksjoner (sambandsutstyr, matvarer osv.).

6. Tollkontroll

Tolldirektoratet bemerker til slutt at det midlertidig innførte utstyret, herunder syklene, og materiellet ikke er unntatt fra eventuell kontroll mens det er her i landet, dersom tollmyndighetene skulle kreve slik kontroll.

Nærmere informasjon og eventuelle spørsmål kan stilles til Tollregion Vest-Noreg, Bergen regiontollsted, tlf.: 22 86 03 12.