Gå til innhold

Tolltariffen 2019 - innspill til nye oppdelinger

Du kan nå komme med innspill til nye oppdelinger i tolltariffen. Fristen er 16. april.

I forbindelse med Tolldirektoratets arbeid med å ferdigstille den norske tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2019, inviteres næringslivet og offentlige organer til å komme med innspill til nye tariffoppdelinger eller endringer av eksisterende oppdelinger. 

Følgende kriterier legges til grunn ved vurderingen av forslagene:

  • Forslaget må være mulig å gjennomføre i forhold til HS-nomenklaturen og eksisterende tolloppdelinger (oppdeling på 7. siffer). Dette innebærer bl.a. at det ikke kan foreslås nye posisjoner (firesifrede oppdelinger) eller underposisjoner (sekssifrede oppdelinger).
  • Behovet for nye oppdelinger skal dokumenteres med handelstall (kvanum/verdi). Bransjen selv har som regel oversikt over slike tall, selv om varen ikke er spesifisert i tolltariffen.
  • Det skal begrunnes hvorfor det er behov for oppdelingen(e). 
  • Våre fremste handelspartnere er i EU. For å sammenligne handelstall, først og fremst med de nordiske landene, bør det derfor - i følge SSB - tas sikte på at nye oppdelinger i størst mulig grad harmoniseres med oppdelingene i EUs tolltariff.
  • Forslaget til nye oppdelinger innenfor en og samme varegruppe, herunder kapittel 3, bør i størst mulig grad være samordnet mellom de ulike aktørene i næringen.

Den norske tolltariffen bygger på HS-nomenklaturen og fastsettes i henhold til budsjettvedtak etter Grunnloven § 75a. Stortingets vedtak om toll § 5 annet ledd gir Finansdepartementet fullmakt til å gjøre endringer i tolltariffen ved å innarbeide nye tariffoppdelinger eller endre gjeldende oppdelinger. 

Forslag som har innvirkning på tollsatsene vil først bli vurdert av direktoratet og deretter eventuelt bli oversendt Finansdepartementet.

Har du spørsmål kan du sende en e-post til tolltariffen@toll.no.

Innspill til tolltariffen 2019 må være mottatt innen 16. april 2018. De kan sendes på e-post til post@toll.no. Bruk "Innspill til tolltariffen 2019 - referanse 18/10708" i emnefeltet. 

Alle innspill vil bli sendt på høring og publisert på toll.no.

Del med andre: