Gå til innhold

[Utgått]Avvikling av ordningen med blankett RG-0116B Konkurransehest

Ordningen med bruk av blankett RG-0116B ”Konkurransehest” avvikles fra og med 1. mars 2009
Toll- og avgiftsdirektoratet har besluttet at ordningen med bruk av blankett
RG-0116B ”Konkurransehest” avvikles fra og med 1. mars 2009. Etter opphør av ordningen må all deklarering av midlertidig inn- og utførsel, gjeninnførsel og gjenutførsel av hest fortas via de ordinære prosedyrene i TVINN, på lik linje med enhver annen vare som inn- og utføres for midlertidig bruk eller gjeninnføres og gjenutføres etter midlertidig bruk.
 
Bruken av RG-0116B representerer lettelser i deklarasjonsplikten, og er kun gitt til et lite utvalg av hestesportsorganisasjonene, Det Norske Travselskap, Norges Rytterforbund og Norsk Jockeyklubb. I motsetning til den gangen ordningen med blankett RG-0116B ble etablert, er Tollvesenet i dag pålagt å ta hensyn til de alminnelige prinsippene i gjeldende rett om likebehandling, ikke-diskriminering og objektive vilkår, og må følge de krav som fremgår av regelverket innenfor tollområdet. Lettelser gitt av Tollvesenet kan derfor ikke lenger forbeholdes en begrenset gruppe innenfor et område, men skal kunne tilbys alle aktører forutsatt at de oppfyller de vilkår som fremgår av gjeldende regelverk.
 
Ut fra kontrollhensyn samt større vektlegging av sikkerhet knyttet til de ovennevnte prosedyrene, ønsker direktoratet ikke å utvide bruken av en slik papirbasert prosedyre som RG-0116B representerer.  
 
Flere av blankettens bruksområder utløser krav til innbetaling av toll og avgifter, samt krav til statistikkføring. Dette gjelder blant annet gjeninnførsel etter bedekking, veterinærbehandling og trening, som skal behandles etter bestemmelsene i Tolltariffens innledende bestemmelser § 17. Hjemmelshenvisningene i blanketten er heller ikke lenger i samsvar med blankettens bruksområder.
 
Bruken av blankett RG-0116B medfører i tillegg at data om midlertidig inn- og utførsel samt gjenutførsel og gjeninnførsel av hest under denne ordningen ikke er tilgjengelig i Tollvesenets elektroniske fortollingssytem (TVINN), noe som vanskeliggjør Tollvesenets oppfølging og kontroll av denne typen vareførsel. 
 
Ved midlertidig innførsel av hest for deltakelse i konkurranse i samsvar med Tolltariffens Innledende bestemmelser § 3 (deltakelse i konkurranse), skal det stilles sikkerhet for toll og merverdiavgift. I utgangspunktet skal hver enkelt importør selv stille garanti/sikkerhet. Toll- og avgiftsdirektoratet ser imidlertid på muligheten for fortsatt å bruke de selvskyldnerkausjonene hestesportsorganisasjonene har stilt i tilknytning til dagens ordning med bruk av blankett RG-0116B som sikkerhet også ved deklarering i TVINN. Dette vil kun gjelde ved midlertidig innførsel for deltakelse i konkurranse. En slik løsning forutsetter imidlertid at de aktuelle hestesportsorganisasjonene fortsatt ønsker å stå som garantister, samt at det må gjøres juridiske og tekniske vurderinger av en slik løsning. Direktoratet vil derfor komme tilbake til den praktiske håndteringen av sikkerhetsstillelse ved midlertidig innførsel av hest for deltakelse i konkurranse når dette er endelig avklart.
 
For hester som allerede er under en papirbasert prosedyre ved bruk av blankett RG-0116B på det tidspunktet ordningen opphører 1. mars 2009, tillates det at prosedyren fullføres ved bruk av blankett RG-0116B.