Gå til innhold

[Utgått]Kommentarer til tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2009

Hva er nytt i tolltariffen for 2009?
Her finner du en oversikt over endringer i forhold til tolltariffen for 2008.
 
Eventuelle rettelser som gjøers gjeldende i løpet av 2009, vil bli skrevet inn i begynnelsen av dette rundskrivet. 
Toll- og avgiftsdirektoratet har følgende kommentarer til endringer i tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2009. Med unntak for at innledende bestemmelser ikke lenger inngår i tolltariffen, er det kun et begrenset antall endringer i tolltariffen for 2009. Tolltariffens innledende bestemmelser er nå innarbeidet i den nye loven om toll og vareførsel samt tollforskriften.
 
Tariffutforming
Oversikten over frihandelsavtaler er oppdatert. Frihandelsavtalen med SACU (Den sørafrikanske tollunion) er lagt til.
 
Tolltariffens innledende bestemmelser (tib)
Utgått. Bestemmelsene er innarbeidet i den nye lov om toll og vareførsel samt tilhørende forskrift, som trer i kraft 1. januar 2009.
 
Tolltariffen med statistisk varefortegnelse
Tollsatsene for GSP-land, unntatt MUL, er nå innarbeidet i tolltariffen. Dette gjelder også preferansetollsatsene i henhold til frihandelsavtalene mellom SACU (Den sørafrikanske tollunion) og henholdsvis EFTA og Norge. Det er vurdert unødvendig å anføre tollsatsen for varer som innføres som opprinnelsesprodukter fra de minst utviklede land (MUL) og andre lavinntektsland med samme behandling, da disse uansett er tollfrie ved innførsel til Norge i henhold til den norske GSP-ordningen.
 
Nedenfor følger en tabell som viser hvilke endringer som er foretatt i nomenklaturdelen av tolltariffen, med opplysninger om hvilke varenummer som er nye og hvilke som utgår:
 

Varenummer 2009

Varenummer 2008

Beskrivelse

02.08.4010

-

Varebeskrivelsen er, for å bringe på linje med andre tekster i samme posisjon, endret til flertallsform.

Kapittel 3

 

For å fjerne misforståelser er betegnelsen ”salmonidae” tilføyd etter ordet ”laksefisk”.

03.03.2900

03.03.2909

Omnummerering pga. av at varenummeret for lodde er flyttet (se nedenfor).

03.03.5201
03.03.5209

03.03.5200

Varenummeret for torsk er splittet i 03.03.5201 for atlanterhavstorsk og 03.03.5209, ”ellers”.

03.03.7906

03.03.2901

Varenummeret for lodde er flyttet da varen pga. en misforståelse har vært feilplassert i forhold til bestemmelsene i den internasjonale HS-nomen­klaturen. Den norske toll­tariffen er basert på nevnte nomenklatur.

03.04.1997
03.04.1999

03.04.1999

Det er opprettet 3 nye varenummer som omfatter storøyet tunfisk og makrellstørje. Ideelt sett skulle ”ellers”/”andre”-oppdelingene vært gitt nytt nummer, men dette har ikke vært mulig pga. manglende ledige varenummer i de aktuelle nummer­serier.

03.04.2996
03.04.2999

03.04.2999

03.04.9908
03.04.9909

03.04.9909

03.05.5108
03.05.5109

03.05.5107

Varenummeret for klippfisk av torsk er splittet i 03.05.5108 for atlanterhavstorsk og 03.05.5109, ”ellers”.

07.01.9022
07.01.9028

07.01.9029

Eget varenummer for nypoteter innført i tiden 1. april – 14. mai er opprettet for å forenkle landbruks­myndighetenes administrasjon av tollsatser.

07.01.9023

07.01.9021

Omnummerering på grunn av ovenstående endring.

07.05.11xx

 

For å fjerne eventuell tvil om at varenumrene 07.05.1112 – 07.05.1130 også omfatter isbergsalat er ”(herunder isbergsalat)” tilføyd i varebeskrivelsen.

24.03.9991
24.03.9999

24.03.9990

Det er opprettet eget varenummer for skråtobakk og snus.

44.01.3003
44.01.3008

44.01.3009

Det er opprettet eget varenummer for pelleter av tre.
 
I samsvar med Stortingets vedtak om tollavgifter for 2009 er tollsatsen satt til ”0” for klær som hører under posisjonene 61.07, 61.08, 62.07 og 62.08.
 
For opprinnelsesprodukter fra Mexico (MX) under varenummer 15.12.1990 skal tollsatsen være 2  %.
I trykt utgave av tolltariffen må brukerne selv foreta korrigering av tollsatsen.
 
Landliste med tilhørende landkoder
Kosovo er gitt egen landkode, XK.
Det er også foretatt en rekke endringer i navn og koder for myntsorter. Vi gjør oppmerksom på at landgruppeangivelsene i tolltariffen kun er veiledende og ikke en bindende opplysning.

Grønt vedlegg
Flere nye definisjoner og forklaringer er innarbeidet. Det er henvisning til disse i høyre kolonne i tolltariffen for de relevante varenummer. I elektronisk utgaven av tolltariffen er det lenker i kodene til den aktuelle definisjon.
 
Ny tolltariff gjeldende fra 1. januar 2009 vil foreligge i uke 51
 
Tolltariffen kan kjøpes for kr 215,- inkl. mva. (porto kommer i tillegg) fra:
Gyldendal Akademisk, Postboks 6730 St. Olavs plass, 0130 Oslo,
e-post: kundeservice@gyldendal.no,
internett: www.gyldendal.no,
telefon 23 32 76 61, telefaks 23 32 76 98.
 
Tolltariffen kan også kjøpes i bokhandelen.