Gå til innhold

[Utgått]Classic & Sportscar Meeting (CSM) på Vålerbanen i Solør

I forbindelse med at det skal arrangeres CSM i Våler i Solør 30. – 31. august 2008, vil deltakerne ha med en god del utstyr.
Toll- og avgiftsdirektoratet vil informere om at de samme rutiner som ble benyttet under Rally VM 2007 skal benyttes. (Rundskriv 2005/01408)
 

Utstyr som innføres i de utenlandske deltagerlagenes navn:
(gjelder både utstyr de bringer med selv og utstyr som sendes på forhånd eller ettersendes)
 
- Biler og deler/utstyr til disse, samt verktøy: 
Kan innføres midlertidig toll- og avgiftsfritt uten at det utstedes tolldeklarasjon eller kreves depositum for toll og avgifter, jf. tib § 14 nr. 3, forskrift nr. 12 § 4 første og andre ledd og tollovforskriften 5.1.11. Det forutsettes imidlertid at det ved grensepassering presenteres lister over verktøy, deler og utstyr overfor Tollvesenet. Listene skal fremlegges i 2 eksemplarer som attesteres av Tollvesenet hvorav den ene beholdes på innpasseringstollstedet.
Ved gjenutførsel skal attestert liste forevises Tollvesenet ved utpasseringstollstedet.
 
- Drivstoff:
Toll- og avgiftsfritaket omfatter kun det drivstoffet som er på tanken ved innførselen.  Drivstoff som medbringes i egne tanker/enheter for påfylling under konkurransen tillates ikke innført toll- og avgiftsfritt i medhold av bestemmelsene i tib § 14 nr. 3, jf. reisegodsforskriften av 10. januar 2003 § 4 fjerde ledd.
 
Restriksjonsbelagte varer:
I forbindelse med at det gis lettelser i deklarasjonsplikten, forutsetter Toll- og avgiftsdirektoratet at det er innhentet nødvendige tillatelser fra kompetent myndighet for varer som er underlagt restriksjoner (sambandsutstyr, matvarer osv.)
 
Nyttige kontaktpunkter:
 
Mattilsynet
  Tlf.: (00 47) 06 040
 
Post- og teletilsynet
 Tlf.: (00 47) 22 82 46 40 
 E-post: firmapost@npt.no

Utstyr som innføres av andre enn deltagere (sponsorer osv):
 Dette utstyret må behandles som enhver innførsel og må følgelig fortolles i henhold til gjeldende bestemmelser.
 
Utenlandsregistrerte kjøretøyer som skal kjøres av norske statsborgere:
Søknad må sendes på fastsatt skjema RD-0036 til den tollregion hvor vedkommende er hjemmehørende. Se www.toll.no
 
Tollkontroll:
Toll- og avgiftsdirektoratet bemerker at selv om det er gitt lettelser i deklarasjonsplikten, er ikke utstyr og deltagere unntatt for kontroll.