Gå til innhold

[Utgått]Avgift på utslipp av NOx – gjennomføring av fritak for virksomheter som har inngått miljøavtale med staten

Toll- og avgiftsdirektoratet viser til EFTAs overvåkingsorgans vedtak 16. juli 2008, om ikke å rette innsigelser mot avgiftsfritak som følge av avtale 14. mai 2008 mellom staten v/ Miljøverndepartementet og 14 næringsorganisasjoner, jf. Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOx § 2 bokstav d.

Som følge av ESAs vedtak ble forskrift om særavgifter § 3-19-12 endret med virkning fra 1. august 2008. Bestemmelsen regulerer gjennomføringen av fritaket for utslippskilder omfattet av miljøavtalen. Vi presiserer at bestemmelsen kun regulerer fritaket som følger av avtalen inngått 14. mai 2008. Dersom det blir inngått andre miljøavtaler i henhold til Stortingets vedtak § 2 bokstav d på et senere tidspunkt, må det gis særlige gjennomføringsbestemmelser for disse.
 
For nærmere informasjon om miljøavtalens innhold viser vi til Miljøverndepartementets nettsider.
 
Avgiftsfritaket gjelder fra og med tidspunktet for tilslutning til miljøavtalen, jf. § 3-19-12 (2). Tidspunktet for tilslutning er den datoen tilslutningsbevis er utstedt fra Næringslivets NOx-fond. Grunnlaget for fritak skal dokumenteres ved tilslutningsbeviset, og kopi av dette skal oversendes tollregionen, jf. § 3-19-12 (4).
 
I de tilfellene en tilsluttet virksomhet har avgiftspliktige utslippskilder som ikke omfattes av miljøavtalen, skal dette angis særskilt i tilslutningsbeviset. Med mindre noe annet er angitt i tilslutningsbeviset, kan det derfor legges til grunn at alle virksomhetens avgiftspliktige utslippskilder omfattes av fritaket.
 
Ved eventuelt tilbakekall av tilslutningsbevis skal virksomheten umiddelbart gi tollregionen melding om dette, jf. § 3-19-12 (5).
 
For virksomheter tilsluttet avtalen senest 1. juli 2008, gjelder avgiftsfritaket fra 1. januar 2008, jf. § 3-19-12 (2). Tollregionen refunderer etter søknad fritaksberettiget avgift innbetalt for perioden 1. januar til og med 30. juni 2008. Den enkelte refusjonsberettigede virksomhet må med andre ord selv søke tollregionen om refusjon. Kopi av tilslutningsbevis må vedlegges som dokumentasjon. I medhold av skattebetalingsloven (sktbl.) § 11-4 (4) er det besluttet at det skal ytes rentegodtgjørelse av refusjonsbeløpet i tråd med sktbl. § 11-4 (1). 

Avgiftsfritaket gis på vilkår av at Statens forurensningstilsyn (SFT) godkjenner gjennomføringen av avtaleforpliktelsen for det enkelte år, jf. § 3-19-12 (3). I de tilfeller SFT ikke godkjenner gjennomføring av avtalen skal avgift som det er gitt fritak for innrapporteres og betales innen 18. juli påfølgende år. Dersom kun deler av forpliktelsen godkjennes, skal fritaket gjelde for den prosentvise andelen av den årlige reduksjonsforpliktelsen som anses oppfylt.
 
Vi understreker at det for øvrig ikke er gjort endringer i regelverket for NOx-avgift. Dette innebærer at virksomheter omfattet av miljøavtalen fortsatt skal levere kvartalsvise avgiftsoppgaver, der avgiftspliktig mengde NOx-utslipp fremkommer, jf. forskrift som særavgifter § 6-1 (3). Avgiftsbeløpet for avgiftspliktige kilder omfattet av fritaket skal imidlertid føres som 0, jf. § 6-1 (1) siste punktum.
 
Vi presiserer i denne forbindelse at eventuelle endringer av virksomhetens organisatoriske og andre forhold nevnt i § 5-5 (2) av betydning for avgiften skal meldes til tollregionen på vanlig måte, jf. § 5-5 (3).