Gå til innhold

[Utgått]Transittering- ny omstrukturert Transitteringskonvensjon fra 1. juli 2008

Ny omstrukturert Transitteringskonvensjon trer i kraft i alle avtalepartene 1. juli 2008.
Ny omstrukturert Transitteringskonvensjon ble endelig vedtatt av EF/EFTA’s Felleskomite den  16. juni 2008 (Vedtak 1/2008) og trer i kraft i alle avtalepartene 1. juli 2008. Prosedyrene for Etterlysning og Skyld og innkreving vil imidlertid ikke tre i kraft før 1. juli 2009.
 
Innledning
 
Transitteringsdeklarasjoner avgis i dag i standardprosedyre ved bruk av databaserte metoder i stedet for skriftlige deklarasjoner, og transitteringsdata blir nå utvekslet mellom tollmyndighetene ved bruk av et elektronisk nettverk.  Dagens Transitteringskonvensjon er imidlertid utarbeidet på basis av den gamle papirbaserte prosedyren, og må derfor endres i pakt med de spesielle prosedyrene for elektronisk databehandling.
 
På bakgrunn av at den elektroniske transitteringsprosedyren nå er blitt standard prosedyre, og hovedfunksjonen til den skriftlige deklarasjonen er blitt reserveløsning (nødprosedyre), er innholdet og rekkefølgen på bilagene vedrørende disse prosedyrene blitt endret. Vedleggene I - III til konvensjonen er blitt omstrukturert og den papirbaserte prosedyren, som nå er reserveløsning er innarbeidet i et nytt Bilag V til Vedlegg I.
 
Endringer
 
De nye retningslinjene vil i liten grad endre dagens prosedyrer og består hovedsakelig av omstrukturering av bestemmelsene og språklige endringer.
Garantibestemmelsene er kun endret for å ta høyde for bruk av det elektroniske garantisystemet (GMS).  Alle språklige påtegninger og deres koder er samlet i en ny tabell, jf Vedlegg III, Bilag B6, Avsnitt III.
 
Retur av Ankomstbekreftelse og Kontrollresultat (Art. 39 til Vedlegg I)
På samme måte som i dag skal bestemmelsestollstedet underrette avgangstollstedet om varens ankomst den dagen varene legges frem, ved bruk av meldingen ”Ankomstbekreftelse” (IE006).
Fristen for bestemmelsestollstedet til å sende melding om Kontrollresultat (IE018) til avgangstollstedet er imidlertid endret og er nå satt til senest tre dager etter at varene er lagt frem ved bestemmelsestollstedet. 
 
Når varene mottas av en autorisert mottaker og Art. 65 kommer til anvendelse skal, bestemmelses-tollstedet nå returnere Kontrollresultatet til avgangstollstedet senest seks dager etter at varene er levert. Autorisert mottaker skal sende inn Ankomstmelding (IE007) og Lossemerknader (IE044) på samme måte som i dag og etter de frister som er tatt inn i autorisasjonen.
 
De største endringene finnes som nevnt i prosedyrene for Etterlysning og Skyld og innkreving som derimot ikke vil tre i kraft før 1. juli 2009. Etterlysningsprosedyren har blitt endret for å oppnå en raskere avslutning av transitteringsprosedyren og fristilling av garantien. De største endringene omhandler:
 
 Endring i tidsfristen for å starte opp en etterlysningsprosedyre.
 
 En endring i forhold til dagens fremgangsmåte med å først å ta kontakt med hovedansvarlig for å informere om at en transittering ikke er fullført.
 Reduksjon i tidsfristen for når skyld skal anses å ha påløpt
 
 Nye meldinger i TET/NCTS.

Direktoratet vil presisere at fra 1. juli 2008 til 1. juli 2009 skal dagens etterlysningsprosedyrer benyttes. Det samme gjelder for tidsfristene i bestemmelsene for Skyld og innkreving, som er innarbeidet i artiklene 116, 118(2) og 119 og skal benyttes frem til 1. juli 2009. 
 
Prosedyre ved driftsstans (nødprosedyre)
 
Som nevnt innledningsvis er den elektroniske prosedyren nå hovedprosedyren og den gamle papir-baserte prosedyren er blitt reserveløsning. Alle bestemmelsene for anvendelse av nødprosedyren er tatt inn i et nytt Bilag V til Vedlegg I. Dette bilaget inneholder en detaljert beskrivelse av gjennomførings- og garantibestemmelsene ved driftsstans samt anvendelse av prosedyren.
 
Tilgjengelig informasjon
 
 Internett/Intranett
Den ”nye” omstrukturerte Transitteringskonvensjonen vil være tilgjengelig for Tollvesenet og næringslivet på Intranett og Internett på: www.toll.no (Transport og vareførsel/Transittering/ Konvensjoner).
 
 Papirversjon
Konvensjonen er oversatt til norsk, og vil bli sendt ut til regionene fra Forvaltningskontoret i direktoratet, så snart trykkingen er ferdig, i det antall som tollregionene har bedt om i forbindelse med Transitteringshåndboka.
 
 Temahefte
Temahefte for transittering vil bli oppdatert på Internett /Internett.