Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift – fjerning av seter i busser for å få plass til funksjonshemmede

Direktoratet har mottatt en rekke henvendelser vedrørende adgang til fjerning av seter i busser og vil derfor presisere følgende:
 
Av Stortingets avgiftsvedtak om engangsavgift § 6 pkt. 10 framgår det hvilke busser som kan bli fritatt for engangsavgift.
 
Hjemmel til å fjerne seter i buss framgår av § 6 i forskrift om endring av motorvogners avgiftsmessige status fastsatt av Toll- og avgiftsdirektoratet 29. mai 1990.
 
Det skal her presiseres at det er et vilkår at kjøretøyene registreres som buss ved første gangs registrering.
 
Løyveinnehavere/institusjoner/organisasjoner har ofte behov for å fjerne seter for å frakte funksjonshemmede i kjøretøy som er registrert som buss. Dette gjelder både busser som er knyttet til kodene BLD (drosjer – buss) og BIF (buss registrert på institusjon).
 
Drosjer – buss – BLD
Med henvisning til forskriften kan tollvesenet etter søknad gi tillatelse til at det fjernes seter i buss registrert med koden BLD. Kjøretøyet må imidlertid fortsatt være registrert som buss, og tillatelsen er kun ment å gjelde for de perioder det er behov for å fjerne setene for transport av funksjonshemmede. Kjøretøyene tillates således ikke omregistert til personbiler som følge av en slik tillatelse.
 
For søknad fra løyveinnehaver anses det i praksis ikke nødvendig at søknaden sendes gjennom samferdselskontoret hvis det er vedlagt originalt løyvedokument eller bekreftet kopi av dette.
 
Busser registrert på institusjon – BIF
I forbindelse med fjerning av seter i slike kjøretøy, kan det tillates at kjøretøyet midlertidig registreres som personbil.
 
Det er således kun busser med koden BIF som midlertidig kan registreres til personbil (må være registrert på en institusjon/organisasjon). Dette gjelder kun de avgiftsmessige forhold som er hjemlet i Toll- og avgiftsdirektoratets  forskrift  om endring av motorvogners avgiftsmessige status av 29. mai 1990. § 6 nr. 2 bokstav c.
 
Når det gjelder de tekniske krav, må kjøretøyene helt ut tilfredsstille kravene til M1 (personbil) m.m. Nærmere opplysninger om dette må innhentes hos Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Det presiseres videre at kjøretøyet må tilbakeføres til kjøretøygruppen buss, dersom kjøretøyet blir registert på andre enn en institusjon som kan få slik dispensasjon av tollvesenet. Dersom tilbakeføring til buss ikke gjennomføres, skal det betales tillegg i engangsavgift. Tillegget utgjør differansen i avgift mellom avgiftsfri buss og personbil med fradrag for alder.
 
Dispensasjon
EU-direktiv 2001/85 krever at det skal være en rømningsveg (midtgang) i de kjøretøyene som skal frakte rullestolbrukere. Dette medfører at bussene må være større (romsligere) enn tidligere, for å kunne drive legal transport av flere rullestolbrukere.
 
De bussene som må benyttes for å få plass til nødvendig midtgang i samsvar med nevnte direktiv, må være over 6 meter lange for å få plass til mer enn en rullestol. Nåværende regler omfatter således ikke slike busser som må benyttes til transport av rullestolbrukere. Som kjent er større busser fritatt for engangsavgift.
 
Problemer oppstår når man i disse avgiftsfrie bussene må fjerne en eller flere sitteplasser for å få plass til rullestolene/midtgangen. Av nåværende regelsett skal det derfor i utgangspunktet betales tilleggsavgift for busser hvor man fjerner seter til under 10 sitteplasser, da de blir å klassifisere som personbil.
 
Direktoratet har derfor kommet fram til at det inntil videre kan dispenseres fra avgiftsplikten ved fjerning av seter for kjøretøy til slik bruk.
 
Tollregionene kan i tilegg til å innvilge fritak for uttak av seter i samsvar med § 6 i forskrift om endring av motorvogners avgiftsmessig status i tillegg gi dispensasjon etter Stortingsvedtakets § 11 for busser som ikke faller inn under § 6 selv om pkt. nr. 1 ikke er oppfylt. Det forutsettes imidlertid at bussene skal nyttes til transport av funksjonshemmede og for øvrig er i samsvar med § 6.