Gå til innhold

[Utgått]Forbod mot innførsel av storfekjøtt frå Brasil

Mattilsynet melder at det 23. januar 2008 er vedteke særskilte vernesvilkår ved innførsel av ferskt kjøt av klauvdyr frå Brasil i samband tidlegare utbrot av munn- og klauvsjuke. Endringa vert sett i verk den 31. januar 2008.
Etter 31. januar 2008 er det forbode å føre inn kjøt frå Brasil som vart slakta før denne dato.  I ein overgangsperiode kan likevel kjøt som opphaveleg kjem frå område definert i forskrifta § 2 førast inn om naudsynte veterinærdokument ligg føre. Varer som er under transport, og som opphaveleg kjem frå dei i forskrifta § 2 nemnde områda i Brasil, kan i ein overgangsperiode óg lovleg førast inn under føresetnad av at varene har vorte sertifisert av Brasilianske veterinærstyresmakter etter 17. januar 2008.
 
Er du i tvil om kjøtet du har til fortolling oppfyller vilkåra i forskrifta eller om dokumenta er rett utfylt, kontakt Mattilsynet på telefon 06040.