Gå til innhold

[Utgått]Kommentarer til tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2008

Tolltariffen 2008 - hva er nytt i forhold til 2007-versjonen? Nye varenummer og annen informasjon.
 
Eventuelle senere rettelser til tolltariffen eller rundskrivet vil bli publisert i begynnelsen av dette rundskrivet.
Toll- og avgiftsdirektoratet har følgende kommentarer til endringer i tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2008. Det er kun et begrenset antall endringer i tolltariffen for 2008.
 
Tariffutforming
Oversikten over frihandelsavtaler er oppdatert. Frihandelsavtalene med hhv Libanon og Egypt er lagt til. Direktoratet gjør også oppmerksom på at det fortsatt er enkelte formaliteter som gjenstår før frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Den sørafrikanske tollunion (SACU) kan iverksettes. Avtalen var forventet iverksatt i løpet av 2007, men antas nå å kunne iverksettes i løpet av 1. halvår 2008. SACU består av landene Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland og Sør-Afrika.
 
Import- og eksportkontroll
I tillegg til at navn, telefonnummer, e-post adresser er oppdatert, er det foretatt en oppdatering i henvisninger og gjengivelse av de relevante regelverk.
 
Tolltariffens innledende bestemmelser (tib)
§ 2, nr. 3  Oversikten over frihandelsavtaler er oppdatert.
§ 11 nr. 12 er rettet. Hele bestemmelsen skal rettelig være i ett ledd.
§ 11 nr. 32 er også korrigert. En bestemmelse som kom inn i tib i 2001 er av ukjent årsak aldri blitt innarbeidet i tolltariffen. Bestemmelsen angir hva som skal forstås med maskiner.
§ 15 er rettet. Hele bestemmelsen skal rettelig være i ett ledd. 
 
Tolltariffen med statistisk varefortegnelse
Nedenfor følger en tabell som viser hvilke endringer som er foretatt i nomenklaturdelen av tolltariffen, med opplysning om hvilke varenummer som er nye og hvilke som utgår:
Varenummer 2008  Varenummer 2007  Beskrivelse
02.01.2004
02.01.2008 
02.01.2009  Det er opprettet eget varenummer for ferske eller kjølte kjøttstykker av det slag som bransjen betegner ”pistoler”. Med pistoler forstås bakparter av storfe (kvarte skrotter) hvor slagside og sidebein er tatt bort
02.02.2004
02.02.2008 
02.02.2009 
Samme som over, men i fryst tilstand
19.04.1092
19.04.1098 
19.04.1099  Eget varenummer er opprettet for næringsmidler som er tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller kornprodukter og som anvendes til dyrefôr slik det foreligger, eller benyttes til fremstilling av slikt fôr
21.06.1001
21.06.1009 
21.06.1000  Som for ovennevnte næringsmidler er det opprettet eget varenummer for proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser når de skal brukes til dyrefôr
29.16.1991 29.16.3600  Varenummeret for binapacryl (ISO) er endret
29.16.1999  29.16.1990  Nødvendig omnummerering på grunn av nytt varenummer for binapacryl (ISO)
29.31.0000  29.31.0010
29.31.0090 
Varenummer 29.31.0010 utgår fordi vareomfanget rettelig skulle vært ført under varenummer 28.52.0000. Varenummer 29.31.0090 er følgelig også omnummerert til 29.31.0000 da dette nå er eneste varenummer i posisjonen
95.06.9903
95.06.9908 
95.06.9909 Etter anmodning fra Norsk organisasjon for rullebrett er det opprettet eget varenummer for rullebrett

I varenummernote 1 til kapittel 70 er varenumrene det henvises til blitt rettet. De varenumrene som det har vært henvist til har ikke vært gyldige varenummer.

Landliste med tilhørende landkoder
Saint Barthelemy og den franske delen av øya Saint Martin har fått egne landkoder, BL henholdsvis MF. Dette har dessverre ikke blitt innarbeidet i den trykte utgaven, og endringen må gjøres for hånd. Samtidig må disse øyene slettes fra opplistingen av navn under Guadeloupe (kode GP) hvor de tidligere var inkludert. Endringen er innarbeidet i den elektroniske utgaven. I kolonnen med oversikt over landgrupper er det blant annet tilføyd GSP for flere sentralasiatiske land, og FHA tilføyd for Egypt. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at landgruppeangivelsene i tolltariffen kun er veiledende og ikke en bindende opplysning.
 
Ny tolltariff gjeldende fra 1. januar 2008 vil foreligge i uke 51
Tolltariffen kan kjøpes for kr 205,- inkl. mva. (porto og ekspedisjon kommer i tillegg) fra:
Gyldendal Akademisk, Postboks 6730 St. Olavs plass, 0130 Oslo,
e-post: kundeservice@gyldendal.no,
internett: www.gyldendal.no,
telefon 23 32 76 61, telefaks 23 32 76 98.
Tolltariffen kan også kjøpes i bokhandelen.