Gå til innhold

[Utgått]Innføring av en ny alternativ metode for beregning av bruksfradrag for bruktimporterte kjøretøy - endring av forskrift om engangsavgift ny bestemmelse § 3-4

Ved første gangs registrering av bruktimporterte kjøretøy, skal det i henhold til forskrift om engangsavgift på motorvogner § 3-3 gis et fradrag i avgiften beregnet etter kjøretøyets alder (bruksfradraget). Fradragene er angitt prosentvis i en tabell bygget på gjennomsnittlig prisfall for kjøretøy i Norge.
 
Fra 1. mai 2007 innføres det en alternativ metode for beregning av bruksfradraget. Endringen innebærer at den avgiftspliktige kan be en alternativ og mer individuell metode for beregning av bruksfradrag. Endringen gjelder for personbiler, minibusser, varebil klasse 1 og 2, motorsykler og drosjer som registreres første gang her i landet etter 1. mai 2007.
Ved beregning av bruksfradrag for avgiftspliktige uten kreditt skal det ordinære løpet være som i dag med et tabellfradrag, men den avgiftspliktige kan innen 15 dager etter registrering kreve å få fastsatt bruksfradraget etter den alternative metoden. Dette innebærer at bruksfradraget for kjøretøyet skal fastsettes på et mer individuelt grunnlag. Når det er bedt om en alternativ beregning, er dette valget bindende. Avviker resultatet av den alternative beregningen fra tabellfradraget, skal den ansvarlige for avgiften enten innbetale mer i avgift eller vedkommende får refundert differansen.
 
Verdivurdering ut fra prislister
Når den avgiftspliktige velger den alternative metoden for fastsettelse av bruksfradraget vil fradraget bli beregnet som et forhåndstall. Forhåndstallet vil fremkomme ved å sammenholde motorvognens historiske nybilpris i Norge det året kjøretøyet ble første gangs registrert (inflasjonsjustert historisk nybilpris) med verdien motorvognen har som brukt i dag (tidspunktet for registreringen her i landet). Det kan også gjøres et ekstrafradrag eller tillegg i bruktverdien for motorvogner med kjørelengder som avviker vesentlig fra gjennomsnittet. 
 
Verdivurderingen av kjøretøyet skal bygge på tilgjengelige oversikter over bruktbilpriser og oversikter over nybilpriser på det norske markedet. Toll- og avgiftsdirektoratet har besluttet å legge følgende prislister til grunn:
• Bruktbilboka fra Eurotaxglass A/S benyttes for å finne bruktbilpriser.
• Bilpriser fra Opplysningsrådet for Veitrafikken AS benyttes for å finne nybilpriser.
• Norske MC- priser fra Synergi Informasjonsutvikling AS benyttes for å finne priser for nye og brukte motorsykler.
 
Kredittkunder
Kredittkunder kan allerede ved første gangs registrering av kjøretøyet velge den alternative beregningsmetoden. En kredittkunde som ønsker en slik beregning, må gi beskjed til trafikkstasjonen om dette innen registreringen. Hvis kredittkunden ikke gir beskjed om dette vil beregningen skje ved bruk av tabell. Det er viktig å være oppmerksom på at 15 dagers fristen for valg av fradragsmetode for kunder uten kreditt, ikke gjelder for kredittkundene.  Deres valg av metode ved registreringen er derfor bindende.
 
Særskilt enhet
For kjøretøy det ikke finnes priser for i prislistene, vil spørsmålet om fastsettelse av bruksfradraget bli oversendt fra tollregionen til en særskilt enhet. Avgjørelsene, som enheten treffer, kan ikke påklages til direktoratet, men avgjørelsen kan oversendes en referansegruppe som kan avgi en uttalelse i saken. Gruppen vil bestå av personer fra bransjepersoner og Toll- og avgiftsdirektoratet.