Gå til innhold

WTO-avtale for enklere og mer rettferdig verdenshandel er trådt i kraft

Avtalen tilrettelegger for en mer effektiv verdenshandel og for grenseoverskridende tollsamarbeid.

WTOs Trade Facilitation Agreement trådte i kraft 22. februar 2017, etter at de påkrevde 2/3 av WTOs medlemmer hadde gjennomført sine nasjonale godkjenningsprosesser. Avtalen blir ansett som en viktig milepæl, siden det er den første multilaterale avtalen som er inngått i Verdens handelsorganisasjons (WTOs) 21 årlige historie.

Siden tariffmessig toll gradvis er trappet ned, er andre hindre for internasjonal handel viet stadig større oppmerksomhet. Avtalen om handelsfasilitering skal sikre en mer rettferdig og forutsigbar handel. Den skal bidra til å redusere kostnadene ved grenseoverskridende handel, gjennom enklere og raskere prosedyrer, gjennomsiktighet og rettssikkerhet. Avtalen er også et viktig virkemiddel for å bekjempe tollovertredelser og korrupsjon.

Industrilandene, herunder Norge, har forpliktet seg til å iverksette alle deler av avtalen umiddelbart. For utviklingsland vil avtalen ved ikrafttredelse bare gjelde de delene disse landene har utpekt som "kategori A-forpliktelser". De øvrige delene trer i kraft for u-landene enten når fastsatte gjennomføringsfrister er utløpt ("kategori B") eller når de har fått nødvendig bistand til gjennomføringen ("kategori C").

Avtalen inneholder blant annet bestemmelser om:

- krav til god og tilgjengelig informasjon om tollprosedyrer

- krav til samordning av prosedyrer mellom grensemyndighetene

- rett til å få bindende forhåndsuttalelser, begrunnelser for avgjørelser og rett til å klage

- beskyttelse mot urimelige straffer

- krav om at prosedyrer jevnlig gjennomgås med sikte på forenklinger

- rett til å transittere og forpasse varer

- tollsamarbeid for å bekjempe tollovertredelser

- samarbeid om forenklinger gjennom regelmessige konsultasjoner med næringslivet og opprettelse av nasjonale komiteer for handelsfasilitering

Du kan lese mer om avtalen på WTOs og WCOs nettsider. Fullstendig avtaletekst med omtale og oversettelse til norsk finner du i Prop. 155 S (2014-2015). Lovendringer som følge av avtalen er omtalt i kapittel 17 i Prop. 1 LS nr. 1 (2015-2016).

Del med andre: