Gå til innhold

Høring – forslag til endringer i forskrift om inn- og utførsel av varer kapittel 2-1

Tolletaten sender på høring forslag til endring i forskrift 27. oktober 2022 nr. 1901 om inn- og utførsel av varer (vareførselsforskriften). Vareførselsforskriften trer i kraft. 1 januar 2023, og vil sammen med forskrift 27. oktober 2022 nr. 1938 om tollavgift (tollavgiftsforskriften) erstatte gjeldende tollforskrift.

Endringene gjelder vareførselsforskriften kap. 2-1 om forhåndsvarsel ved innførsel. Bakgrunnen for endringene er implementering av fase 2 av
importkontrollsystemet ICS2 fra 1. mars 2023.

Endringene skal tre i kraft 1. mars 2023.

Høringsuttalelser sendes på e-post til post@toll.no innen 7. februar 2023. Vi ber om at Tolletatens referanse 22/38646 fremgår av emnefeltet.

Vi viser til vedlagt høringsnotat.

Høringsinstanser:

Datatilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Finans Norge
Finansdepartementet
Finanstilsynet
Forsvarsdepartementet
Hovedorganisasjonen Virke
Innovasjon Norge
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kystverket
Landbruks- og matdepartementet
Landbruksdirektoratet
Luftfartstilsynet hovedkontor
Mattilsynet
Miljødirektoratet
NHO Logistikk og transport
NHO Mat og drikke
Norges sjømatråd AS
NorStella
Nærings- og fiskeridepartementet
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Posten Norge AS
PostNord AS
Regelrådet
Samferdselsdepartementet
Sjømat Norge
Skatteetaten
SMB Norge
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Utenriksdepartementet

 

Høringssvar