Gå til innhold

[Utgått]Høring – endringer i tollforskriften om foreløpig deklarering

Endringene innebærer at det etableres en ordning med krav til forhåndstillatelse for å kunne benytte foreløpig deklarasjon ved innførsel i § 4-20-1, på samme måte som det i dag gjelder ved utførsel av varer etter tollforskriften § 4-23-1.

Tolldirektoratet foreslår endringer i regelverket om foreløpig deklarering, jf. tollforskriften §§ 4-20-1 og 4-23-1.

Kravet til forhåndstillatelse begrenses samtidig til å gjelde foretak hvor det ved inn- eller utførsel mangler opplysninger om varen fordi disse skal fastsettes i ettertid. Videre settes det klarere rammer for andre tilfeller hvor det er aktuelt å benytte foreløpig deklarasjon, og hvor det ikke er aktuelt å søke tillatelse på forhånd.

Forslaget innebærer også at det ikke lenger gjelder krav til tollkreditt hvor det innføres varer hvor det påløper merverdiavgift, der deklarert mottaker er registrert i merverdiavgiftsregisteret. Endringen har sammenheng med at avgiftspliktige som er registrert i merverdiavgiftsregistret fra 1. januar 2017 ikke lenger skal gi opplysninger og betale merverdiavgift ved innførsel til tollmyndighetene, men gi opplysninger i skattemeldingen for merverdiavgift. Ved innførsel av varer hvor det skal beregnes toll og/eller særavgifter vil det som følge av forslaget ikke lenger gjelde et ubetinget krav til at mottaker av varene har tollkreditt. Det samme gjelder for tilfeller hvor det bare skal beregnes merverdiavgift og deklarert mottaker ikke er registrert i merverdiavgiftsregistret.

forelopig_deklarering_horingsnotat.pdfLes mer i høringsnotatet (385 kB)

Høringsinnspill

Høringsinstanser må sende innspill innen 15. februar 2018.

Høringsinnspillene kan sendes elektronisk til post@toll.no eller per post til Tolldirektoratet, Rettsseksjonen, Postboks 8122 Dep., 0032 Oslo. Merk høringsinnspillet med vår referanse: 17/02172.

Eventuelle spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til vår saksbehandler: Anders M. Pilgaard, telefon 22 86 07 43.

Tolldirektoratet er oppmerksom på at det ved innføring av en ordning med forhåndstillatelse må gis tilstrekkelig med tid for aktørene til å søke om forhåndstillatelse før endringen i regelverket trer i kraft. Det tas sikte på at endringene trer i kraft i løpet av andre kvartal 2018.

Høringsliste

Skattedirektoratet
Norsk Industri
NHO Logistikk og transport
Bedriftsforbundet

Høringssvar

nho_logistikk_og_transport.pdfNHO Logistikk og transport (476 kB)

statoil.pdfStatoil ASA (203 kB)

norstella.pdfNorStella (209 kB)

skattedirektoratet.pdfSkattedirektoratet (630 kB)