Gå til innhold

[Utgått]Høring - mobilapplikasjon for reisegods

Tolletaten ønsker å tilby publikum muligheten til å kunne fortolle flere typer varer i KvoteAppen. Høringsfristen er 8. februar 2019.

På vegne av Finansdepartementet sender Tolletaten med dette på høring forslag om endringer i tollforskriften.

Forslaget gir utvidet adgang til forenklet fortolling i applikasjonen KvoteAppen, slik at reisende også kan bruke appen til å fortolle annet reisegods (andre varer) til personlig bruk utover alkohol og tobakk. Direktoratet foreslår en øvre verdigrense ved fortolling av annet reisegods i appen på 20 000 kroner per person. Særavgiftspliktige varer, varer som er avhengig av tillatelser fra andre myndigheter og næringsmidler vil ikke bli omfattet av ordningen.

Den nye forenklede fortollingsløsningen foreslås regulert i tollforskriften § 4-20-3 nytt annet ledd. Forslaget innebærer ingen særlige økonomiske konsekvenser for publikum eller næringsliv.

Vi ber høringsinstansene om merknader innen 8. februar 2019. Høringsinnspillene bes sendt elektronisk til post@toll.no. Merk høringsinnspillet med vår referanse: 18/46096.

Eventuelle spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til saksbehandler på e-post Mathias.Fredici.Kristensen@toll.no eller telefon 22 86 07 56.

Vi gjør oppmerksom på at høringen er åpen for alle, og at høringssvar vil bli publisert fortløpende på denne siden.

Vedlegg:

18_46096-1-horingsnotat---mobilapplikasjon-for-reisegods-4400855_2_1.pdfHøringsnotat (1,1 MB)

18_46096-1-horingsinstanser-4400860_2_1.pdfHøringsinstanser (154 kB)

 

Høringssvar

horingssvar-lmd.pdfLandbruks- og matdepartementet (297 kB)

horingssvar-virke.pdfVirke (115 kB)

ssb-horingssvar.pdfStatistisk Sentralbyrå (97 kB)

nfd-horingssvar.pdfNærings- og fiskeridepartementet (293 kB)

l-dir-horingssvar.pdfLandbruksdirektoratet (303 kB)