Gå til innhold

Endring i tollforskriften - reglene om forhåndsvarsling og autoriserte foretak

Tolletaten har sendt på høring forslag om endring av reglene i tollforskriften kapittel 3 om forhåndsvarsling og autoriserte foretak. Høringsfristen er 1. mars 2021. 

De foreslåtte endringene gjennomfører endringer i EØS-avtalens protokoll 10, kapittel IIa om tollsikkerhetstiltak.

Forslaget innebærer endringer i tollforskriften §§ 3-1-1 til 3-1-7 om forhåndsvarsling og §§ 3-1-20 til 3-1-27 om autoriserte foretak, samt vedlegg 2 til tollforskriften. Det foreslås også enkelte nye bestemmelser i kapittel 3. Videre endres nummerering for bestemmelsene om melde- og fremleggelsesplikten i gjeldende §§ 3-1-8 til § 3-1-19. Henvisninger til tollforskriften kapittel 3 i øvrige bestemmelser i forskriften oppdateres i henhold til ny nummerering. 

Tolletaten foreslår at endringene skal tre i kraft 15. mars 2021. Det tas forbehold om at Stortinget samtykker til endringene i EØS-avtalens protokoll 10, kapittel IIa.

Høringsuttalelser sendes på e-post til post@toll.no innen 1. mars 2021. Vi ber om at Tolletatens referanse 20/60719 fremgår av emnefeltet.

Høringsuttalelser blir fortløpende publisert på denne siden.

Høringsnotat

Høringsbrev

Utkast til vedlegg 2 fase 1

Utkast til vedlegg 2 fase 2

Utkast til vedlegg 2 fase 3

Høringssvar SSB

Høringssvar Riksadvokaten

Høringssvar Justis- og beredskapsdepartementet

Høringssvar Mattilsynet

Høringssvar Kystverket

Høringssvar Skatteetaten

Høringssvar Landbruksdirektoratet

Høringssvar Forsvarsdepartementet

Høringssvar Landbruks- og matdepartementet

Høringssvar Nærings- og fiskeridepartementet