Gå til innhold

Endring i tollforskriften - reglene om forhåndsvarsling og autoriserte foretak

Tolletaten har sendt på høring forslag om endring av reglene i tollforskriften kapittel 3 om forhåndsvarsling og autoriserte foretak. Høringsfristen er 1. mars 2021. 

De foreslåtte endringene gjennomfører endringer i EØS-avtalens protokoll 10, kapittel IIa om tollsikkerhetstiltak.

Forslaget innebærer endringer i tollforskriften §§ 3-1-1 til 3-1-7 om forhåndsvarsling og §§ 3-1-20 til 3-1-27 om autoriserte foretak, samt vedlegg 2 til tollforskriften. Det foreslås også enkelte nye bestemmelser i kapittel 3. Videre endres nummerering for bestemmelsene om melde- og fremleggelsesplikten i gjeldende §§ 3-1-8 til § 3-1-19. Henvisninger til tollforskriften kapittel 3 i øvrige bestemmelser i forskriften oppdateres i henhold til ny nummerering. 

Tolletaten foreslår at endringene skal tre i kraft 15. mars 2021. Det tas forbehold om at Stortinget samtykker til endringene i EØS-avtalens protokoll 10, kapittel IIa.

Høringsuttalelser sendes på e-post til post@toll.no innen 1. mars 2021. Vi ber om at Tolletatens referanse 20/60719 fremgår av emnefeltet.

Høringsuttalelser blir fortløpende publisert på denne siden.

horingsnotat.docxHøringsnotat (118 kB)

horingsbrev.docxHøringsbrev (59 kB)

utkast-til-vedlegg-2-fase-1.docxUtkast til vedlegg 2 fase 1 (174 kB)

utkast-til-vedlegg-2-fase-2.docxUtkast til vedlegg 2 fase 2 (210 kB)

utkast-til-vedlegg-2-fase-3.docxUtkast til vedlegg 2 fase 3 (306 kB)

horingssvar-ssb.pdfHøringssvar SSB (523 kB)

horingssvar-riksadvokaten.pdfHøringssvar Riksadvokaten (377 kB)

horingssvar-justis--og-beredskapsdepartementet.pdfHøringssvar Justis- og beredskapsdepartementet (184 kB)

horingssvar-mattilsynet.pdfHøringssvar Mattilsynet (54 kB)

horingssvar-kystverket.pdfHøringssvar Kystverket (129 kB)

horingssvar-skatteetaten.pdfHøringssvar Skatteetaten (206 kB)

horingssvar-landbruksdirektoratet.pdfHøringssvar Landbruksdirektoratet (192 kB)

horingssvar-forsvarsdepartementet.pdfHøringssvar Forsvarsdepartementet (123 kB)

horingssvar-landbruks--og-matdepartementet.pdfHøringssvar Landbruks- og matdepartementet (144 kB)

horingssvar-narings--og-fiskeridepartementet.pdfHøringssvar Nærings- og fiskeridepartementet (293 kB)