Gå til innhold

§ 1-2 Lovens virkeområde

§ 1-2.Lovens virkeområde

(1) Loven gjelder innhenting av opplysninger om og kontroll med varer som føres inn i og ut av tollområdet. Loven gjelder også tilbakehold av varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter, og iverksetting av handelstiltak.

(2) Tollområdet er det norske fastlandet og territorialfarvannet, men ikke Svalbard, Jan Mayen og Norges biland.

(3) For håndheving av loven på annen stats territorium gjelder kapittel 9.

(4) Lovens bestemmelser om kontroll gjelder også i den tilstøtende sonen utenfor territorialfarvannet.

(5) Departementet kan gi forskrift om lovens virkeområde, herunder i hvilken utstrekning de enkelte bestemmelsene skal gjelde for trafikk til og fra boreplattformer, utvinningsanlegg og lignende på havet, i forbindelse med utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster.

(6) Departementet kan gi forskrift om at loven eller deler av denne skal gjelde for Svalbard og Jan Mayen, og om disse områdene hver for seg eller sammen skal være eget tollområde. Departementet kan også fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold.

Bestemmelsen regulerer vareførselslovens saklige og stedlige virkeområde.

Bestemmelsens første ledd første punktum slår fast at loven gjelder innhenting av opplysninger om og kontroll med varer som føres inn i og ut av tollområdet. For å oppfylle vareførselslovens formål, er det nødvendig at tollmyndighetene innhenter opplysninger om og fører kontroll med varer som føres inn og ut av tollområdet. Overordnet er det denne virksomheten vareførselsloven regulerer, og det er dens primære saklige virkeområde.

Første ledd andre punktum slå fast at loven også gjelder tilbakehold av varer som gjør inngrep i immaterialerettigheter og iverksetting av handelstiltak. Vareførselsloven har bestemmelser om kontroll med varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter i kapittel 10 og bestemmelser om iverksetting av handelstiltak i kapittel 13.

Det følger av bestemmelsens annet ledd at tollområdet er det norske fastlandet og territorialfarvannet, men ikke Svalbard, Jan Mayen og Norges biland. Territorialfarvannet er ut til 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Bestemmelsen viderefører definisjonen av tollområde i tolloven § 1-1 bokstav i.

At loven kommer til anvendelse i territorialfarvannet innebærer blant annet at vfl. § 2-4 om fremleggelsesplikt i utgangspunktet slår inn når et fartøy kommer inn i sjøterritoriet. Tilsvarende gjelder for reglene om tollbehandling etter vfl. § 3-1. Loven har imidlertid spesialregler, herunder for fartøy, i vfl. §§ 2-2, 2-3 og 2-4 som utfyller de generelle reglene.

Bestemmelsens fjerde ledd viderefører tolloven § 1-3 annet ledd, men slik at uttrykket «grensetollsamarbeid» er tatt ut, da det i praksis ikke skjer noe slikt samarbeid i denne sonen.

Den tilstøtende sone er området mellom 12 og 24 nautiske mil fra grunnlinjene. Dette innebærer at det kan utføres kontroll i den tilstøtende sone. Adgangen til kontroll begrenses likevel av folkerettslige regler, f.eks. om uskyldig gjennomfart. I vareførselsforskriften § 1-2-1 er det videre fastsatt at vareførselsloven kapittel 8 om kontroll ikke får anvendelse på utenlandske marinefartøyer, militære luftfartøyer og andre statsskip og statsluftfartøyer som benyttes til ikke-kommersielle formål.

Med hjemmel i bestemmelsens sjette ledd har departementet fastsatt forskrift om vareførselskontroll på Svalbard. Svalbard er etablert som eget tollområde (Svalbard tollområde) og kontroll med vareførselen til og fra Svalbard er nærmere regulert i forskriften. 


Vareførselsloven § 1-2 

Vareførselsforskriften § 1-2-1

Forskrift om vareførselskontroll på Svalbard 

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.1 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 1-1 bokstav i 

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) 

Tolloven 2007 § 1-2 

Ot.prp. Nr. 58 (2006-2007) side 31. 

Tolloven § 1-3

Tollforskriften § 1-3-1 

Ot.prp nr. 58 (2006-2007) side 32 

Tolloven 1966 § 1 og § 2

Ot.prp. nr. 40 (1974-1975) 

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966) 

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959 

Tolloven 1928 § 3, § 125, § 151, § 208

St. beslutning 19. februar 1938

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot. prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901

Tolltariffens innledende bestemmelser § 1 og § 2 nr. 1 og 2

St.prp nr. 1 (1966-1967)

St.prp. nr. 65 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959 

Innledende bestemmelser av 1. januar 1843 § 2